5. Névviselés, névváltoztatás, névmódosítás

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását -  kérelmére -  a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti. Kiskorú nevében a törvényes képviselő nyújthat be névváltoztatási kérelmet. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmezőnek a névváltoztatásához hozzá kell járulnia. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály
Elérhetőségei: 06-1- 550-1221, Postai cím: 1364 Budapest, Pf. 234

A névváltoztatási  kérelmet személyesen lehet előterjeszteni bármely anyakönyvvezetőnél.

Az eljárás illetékköteles, első ízben 10.000 Ft, további kérelem 50.000 Ft.
Ügyintézési határidő: 45 nap + 15 nap jogerő. 

A házassági névviselési forma az érintett kérelmére módosítható. A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. 

Az eljárás illetékköteles: 3.000 Ft.
Családi állapot változása utáni névmódosítás: illetékmentes


A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel, ha a házasságot külföldön kötötték akkor a hazai anyakönyvezést végző hatóság dönt.


A házassági név a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:27 és a 4:28 §-ai szerint képezhetőek.


(lásd bővebben: www.magyarorszag.hu)


A névváltoztatás vagy házassági névmódosítás után az okmányokat ki kell cseréltetni.

Házassági név megváltoztatása (egyéb eset)


A házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házassága megszűnt és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta.
 
(Például: Kiss Jánosné megözvegyül. A feleség házastársa halálesetének anyakönyvezése kapcsán szembesül azzal, hogy férjét Kiss János Gábornak hívták. Így a feleséget is a Kiss János Gáborné illeti meg. Életét viszont „Kiss Jánosné”-ként élte le. Ez az adat személyazonosító igazolványában is így szerepel.)

A házassági név megváltoztatását a központi anyakönyvi szerv engedélyezi.


A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell előterjeszteni. A kérelem bármely települési anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.


Az eljárás illetékmentes:
Anyakönyvi ügyekben központi irányító szervként, valamint a Magyar Tudományos Akadémia utónév jegyzékében nem szereplő utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmek ügyében anyakönyvi szervként 2017. január 1-től a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága jár el.

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságának elérhetőségei:
Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.
Központi telefonszám: +36-1- 795-5000
E-mail: hatosagi@me.gov.hu