TÁJÉKOZTATÁS
 AZ ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉSRŐL
 
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény IV. fejezete lehetővé teszi az úgynevezett ellenőrzött bejelentés megtételét.
Az ellenőrzött bejelentéses eljárás – egyebek mellett - az államigazgatási hatáskörben eljáró jegyző hatáskörébe tartozó engedélyezésekre terjed ki.
Mely jegyzői eljárásokban alkalmazható
1.      Kereskedelmi működési engedély
2.      Vásár, piac engedélyezése
3.      Telepengedély
4.      Rendezvénytartási engedély
  
 
Az ügyfél joga, kötelezettsége
 
Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni, ebben az esetben engedélykérelmet terjeszt elő, amelyre az engedélyezési eljárást le kell lefolytatni.
A bejelentéses eljárás során a bejelentő köteles
- jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A bejelentéssel szerzett jog gyakorlása nem sértheti más ügyfél vagy a közösség jogait. A bejelentés nem irányulhat a hatóság megtévesztésére.
- a hatósággal és az egyéb érintettekkel szorosan együttműködni,
- a hatósággal haladéktalanul mindazt az információt megosztani, amely az engedélyezési eljárás szükségességének megítéléséhez, illetve az ellenőrzés gyors és eredményes lefolytatásához szükséges – függetlenül attól, hogy az engedélyezésre vonatkozó jogszabály a kérelem kötelező elemeként előírja-e.
A bejelentés megtétele
 
1.                  A bejelentés tartalma és a mellékletek:
 
A bejelentést
-          az engedélykérelemre jogszabályban előírt adattartalommal kell benyújtani;
-           mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit;
-          a bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő
a) tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
b) nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.
 
2.                  A bejelentés módja:
 
A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg.
Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
-          az ügyfélkapu útján,
-           elektronikus űrlap útján,
-          általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
-          e-mail útján megtett bejelentés is.
Ha jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamely módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.
Az e-mail útján tett bejelentést a hatóság hivatalos honlapján közzétett e-mail címre kell megküldeni.
3.                  A bejelentéses eljárás díja:
 
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban: díj) 50%-át kell megfizetni.
Ha a bejelentő a díjat nem vagy hiányosan fizette meg, a hatóság határidővel felhívja a díjfizetési kötelezettségének teljesítésére.
A díjon felül felmerülő további költségeket az előlegezi és viseli, akinél azok felmerültek.
Ha az engedély kiadásához törvény vagy kormányrendelet szakhatósági állásfoglalás beszerzését írja elő, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére azonnal megküldi.
 
A bejelentés visszautasítása
A hatóság a bejelentést 15 napon belül visszautasítja, és a megfizetett díjat visszatéríti, ha
- az adott ügy nem intézhető ellenőrzött bejelentéses eljárásban, vagy
-  a bejelentő a bejelentést nem elektronikus úton terjeszti elő.
A hatóság visszautasítja a bejelentést, ha a bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában foglaltakat határidőben nem teljesíti.
 
A bejelentés engedélyezésre utalása
 
A hatóság a 15 napos határidő letelte előtt – hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül – végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, ha
a) a tevékenység a 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján nem végezhető bejelentéssel,
b) megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak,
c) az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
ca) az élet, a testi épség és az egészség védelme,
cb) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
cc) a közbiztonság, vagy
cd) más nyomós közérdek,
d) az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye,
e) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos – ide nem értve a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos megfizetését –,
f) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.
 
Az eljáró hatóság a végzést abban az esetben is meghozza, ha ezt a szakhatóság valamely fenti okból kezdeményezi.
 
A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.
 
A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le, melynek során
a) a bejelentést kérelemnek kell tekinteni,
b) az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentést követő nap azzal, hogy az ügyintézési határidő az engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik,
c) a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.
 
            A tevékenység megkezdése a bejelentést követően
 
Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni.
A megkezdett tevékenység az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig folytatható.
A bejelentő kérelmére a hatóság a joghatás beálltáról a bejelentőt értesíti. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően a hatályossági idő végéig előterjeszthető.
 
Ha a bejelentést nem az annak elbírálására jogosult hatósághoz nyújtották be, annak áttételére kerül sor. Az áttételt elrendelő hatóság tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a határidő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttétel napját követő napon kezdődik.
 
Döntés a kapcsolódó kötelezettségekről
Ha a tevékenység bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról (így különösen valamely adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség, fizetési kötelezettség - a továbbiakban: kapcsolódó kötelezettség) is rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség megállapításának hiánya.
A kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a joghatás beálltát követő nyolc napon belül hivatalból döntést hoz.
                                                     A közérdek érvényre juttatása
 
A Bejelentő:
-          köteles a tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelni;
-          felelősséggel tartozik tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért, amelynek kockázatbecslés-alapú ellenőrzésére (a továbbiakban: ellenőrzés) a hatóság kiemelt figyelmet fordít.
 
Ellenőrzés:
A hatóság a bejelentés alapján végzett tevékenységet szükség szerint ellenőrzi, amelybe a szakhatóság bevonható. A szakhatóság a hatáskörének keretei között önállóan is végezhet ellenőrzést.
Ha az ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, a hatóság – a hatáskörébe tartozó egyéb intézkedéseken felül –
a) jogosult a tevékenységet megtiltani vagy a tevékenységtől való eltiltást alkalmazni,
b) kötelezheti a bejelentőt a szabályszerű joggyakorlásra.
 
                                                                        
Kérelem e-mailben történő benyújtásához
1.      Kereskedelmi működési engedély
2.      Vásár, piac engedélyezése
3.      Telepengedély
4.      Rendezvénytartási engedély
 
 
 
 
 
 
 
Mely eljárásokra nem terjed ki
 
Az ellenőrzött bejelentéses eljárás hatálya nem terjed ki
a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre,
b) azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
c) a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre,
d) azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása,
e) az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre,
f) a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre, és
g) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.
 
Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében az alább felsorolt ügyekben az ellenőrzött bejelentéssel történő jogszerzés kizárt:
1. Anyakönyvi engedélyezés
2. Határrendészeti engedélyezések
3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
6. Vezetékjog engedélyezés
7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5g)–(5h) bekezdése szerinti, az ott meghatározott állami ünnep megtartásával összefüggő, a IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
10. Földügyi és földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
12. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
13. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
14. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
15. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
16. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
17. Köznevelési nyilvántartásba vételi és engedélyezési eljárások
18. Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti hatósági eljárások
19. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó, kérelemre indult hatósági ügyek
 
 
 
Előterjesztése
Az ellenőrzött bejelentés az ellenorzottbejelentes@szekszard.hu e-mailcímre nyújtható be, mellékelve:
 
-    A bejelentést az engedélykérelemre jogszabályban előírt adattartalommal kell benyújtani( a honlapon rendelkezésre álló, adott ügyfajára rendszeresített nyomtatványon
mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit;
a bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő
tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.