Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Civil Koncepciója
 
szekszard_.png
 
 
Bevezető
 
Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az Országgyűlés 2011-ben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény preambulumában deklarálta, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata deklarálja, hogy Szekszárd életében az önkéntes és civil közösségek által végzett tevékenység kiemelkedő jelentőségű. A helyi civilek munkája elengedhetetlen a közösségi élet, az inkluzív társadalom melletti elkötelezettség kialakulásában, az önkéntesség erősödésében, fejlődésében.
 
A feladatok megoldásában a civilek által átvállalt és elvégzett szolgáltatás olyan érték, mely az állami, önkormányzati feladatellátáshoz képest más forrásokat is képes bevonni, biztosítja a részvételt és az aktivitást, segíti a nyilvánosságot, megerősíti a szolidaritást. A civil szféra erős a kezdeményezésben; felismeri a társadalmi hiányosságokat, és ezek mérséklésére, megszüntetésére a civil szervezetek gyorsan és rugalmasan tudnak reagálni.
Az önkormányzat elismeri és nagyra becsüli – a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti, - a szekszárdi civil szervezetekben folyó közérdekű önkéntes tevékenység fontosságát, a társadalmi kohéziós erejét.
Az önkormányzat elismeri, hogy Szekszárdon a civil szervezetek komoly kohéziós szerepet töltenek be az összetartó városi táradalom megteremtésében, megerősítésében.
 
Az önkormányzat deklarálja, hogy célja a szekszárdi civil társadalom további erősítése, az Önkormányzat és a lakosság önkéntesen alakított közösségei közötti harmonikus együttműködés, és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése.
 
I.    Jövőkép, alapelvek
 
A civil szférára vonatkozó jövőkép kialakítása szerves része a városi jövőképnek, azzal koherens. A helyi demokrácia kiteljesedésének nélkülözhetetlen eleme a helyi társadalmi részvétel.
A cél egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri viszony, a lehető legszélesebb körű és tartalmú folyamatos együttműködés az önkormányzat és a civil szervezetek között.
 
Az önkormányzat működési alapelvként rögzíti, hogy az önkormányzati döntés-előkészítési folyamatba bevonja a civil szférát, és az ehhez szükséges feltételeket megteremti.
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan hosszú távon is számít a helyi civilszervezetek által nyújtott szolgáltatásokra, együttműködésükre. Elismeri a civilek által végzett munkát, támogatja közösségi alkalmaikat, illetve a közcélú pályázataikat.  
 
Az önkormányzat hivatala civilreferenst alkalmaz. Az önkormányzat a referens útján biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés folyamatosságát.  
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szorgalmazza, hogy a civil szféra aktív tagjai és az általuk generált civil közösségek egymásra találjanak, közös célokat és stratégiákat dolgozzanak ki.
 
Az önkormányzat a hagyományosan hatékonyan működő, a helyi civilek önszerveződése által létrehozott Szekszárdi Civil Kerekasztalt (SZCK) legitim partnerének ismeri el, ugyanakkor nyitott az újabb típusú együttműködések irányában is.
 
II. Az együttműködés lehetséges formái
 
II.1. Civilszervezetek részvételével működő önkormányzati fórumok működtetése, különösen:

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
- Közbiztonsági Tanácsadó Testület
- Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
- Szociális Kerekasztal
- Szekszárdi Klímakör
- Civil fórum (lásd bővebben: III. 1.2.)

II.2. Kapcsolattartás
 
II.2.1. Civil szervezetek egymás közt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szorgalmazza, hogy az önszerveződő helyi közösségek egymással együttműködve közös célokat és stratégiákat dolgozzanak ki, konkrét események, programok, pályázatok megvalósításában működjenek együtt.

II.2.2. Civil szervezetek és az önkormányzat között

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a civil szféra kapcsolatát az informális kapcsolatokon túl szerződések, megállapodások szabályozzák, melyek lehetséges formái különösen:

a) ellátási szerződés önkormányzati feladatok ellátására;
b) támogatási megállapodás;
c) együttműködési megállapodás.

II.2.3. Civil szervezetek és a versenyszféra között

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten ösztönzi a versenyszféra helyi tagjait a civil szektorral történő együttműködésre. A két szféra közötti kapcsolat kialakítását, erősítését ösztönzi egyéni tárgyalások útján és az évente megrendezésre kerülő Vállalkozói Fórumon.

 
III. Feltételrendszer

III.1.1. Önszerveződő közösségek bevonása a döntéshozatal folyamatába 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata rögzíti, hogy városi szintű civil ügyekben deklaráltan együttműködő legitim civil partnere a Szekszárdi Civil Kerekasztal, mely egyben a civil kontroll lehetőségét is megteremti a döntés előkészítése és végrehajtása során, az alábbiak szerint:
 
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (továbbiakban SzMSz)  szabályozza a helyi önszerveződő közösségek közgyűlési, bizottsági üléseken történő részvételének lehetőségét. Eszerint az üléseken a Tolna Megyei Civil Információs Centrum és a Szekszárdi Civil Kerekasztal által delegált képviselő meghívottként részt vehet. Az ülésre szóló meghívót az SzMSz-ben szabályozottak szerint meg kell küldeni e szervezetek számára.  A szervezetek kérésére az őket érintő előterjesztést, az elektronikus közzétételen kívül az önkormányzat külön a rendelkezésükre bocsátja.

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az SzMSz-ében szabályozottak szerint biztosítja a tanácskozási jogot a közgyűlési és bizottsági ülésen a Szekszárdi Civil Kerekasztal képviselője számára.

III.1.2. Fórumok működésének rendje

Az Önkormányzat évente legalább egy civilfórumot szervez, melynek témái között a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésének tapasztalatai és jövőbeni tervei szerepelnek. A fórum az önkormányzat és a civil szervezetek párbeszédére, a kölcsönös véleményalkotásra és célmeghatározásra alapul. Az önkormányzat a civil fórumot a városban működő civil szervezetek számára a Szekszárdi Civil Kerekasztalon és a helyi médián keresztül hirdeti meg.
 
Az önkormányzat civil szervezeteket érintő döntései meghozatalát megelőzően konzultációt kezdeményezhet a civil szervezetek képviselőivel.
 
Az Önkormányzat a civil szervezetek részvételével működő önkormányzati fórumok működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatában - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (3) bekezdésében foglaltak szabályozása keretében - határozza meg.

III.2. Támogatási formák
 
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzati támogatásban a szekszárdi székhelyű civil szervezetek közül a Tolna Megyei Civil Információs Centrumnál regisztrált szervezeteket részesíti az éves költségvetési rendeletében meghatározott forrás erejéig.

III.2.1. Pénzügyi támogatás

A pénzügyi támogatás formái lehetnek:
 
a)      költségvetési támogatás
aa) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott célzott működési támogatás;
ab) a közgyűlés döntése alapján eseti támogatás;
 
b)      bizottsági támogatás
ba) pályázat alapján történő támogatás: kulturális, ifjúsági, sport és civilpályázat;
bb) bizottsági döntés alapján eseti támogatás;
 
c)      polgármesteri keretből történő támogatás.

A támogatás szabályait a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendeletben szabályozza a közgyűlés.
Az önkormányzat költségvetési rendeletében rendelkezik a bizottsági keretek nagyságáról. A bizottsági keretek pályázatok közötti felosztásáról a bizottságok döntenek.
Az önkormányzattal együttműködő, különösen az önkormányzati feladatellátásban közreműködő civil szervezetek támogatása az önkormányzat költségvetési rendeletében szervezetenként külön soron jelenik meg.

III.2.2. Szakmai támogatás

Az önkormányzat hivatalának szervezeti és működési szabályzatában rögzítetten civil referens foglalkoztatását vállalja.

III.2.3. Infrastrukturális támogatás

Az önkormányzat a civil szervezetek működéséhez, együttműködésükhöz szükséges infrastrukturális feltételek biztosításában is közreműködik, főként intézményein keresztül (Babits Mihály Kulturális Központ, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Wosinsky Mór Megyei Múzeum)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a civil szervezetek egyeztetést kezdeményezzenek a nemzetiségi önkormányzatokkal és az egyházakkal a rendelkezésükre álló infrastruktúra használatának lehetősége érdekében.
 
III.2.4. Nyilvánosság, tájékoztatás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára, hogy a rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon keresztül közzétegyék a városi közösséget érintő információkat, különösen a programjaik, rendezvényeik vonatkozásában.
Az önkormányzat egyetért azzal, hogy a Szekszárdi Vasárnap című ingyenes hetilapban Szekszárd önszerveződő közösségei rendszeres megjelenési lehetőséget kapjanak.

III.3. Személyi feltételek

Az önkormányzat a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás koordinálása érdekében az önkormányzat hivatalában civil referensi munkakört hoz létre, tart fenn.  

 
IV. Koncepcióból adódó feladatok

IV.1. A civil koncepció érvényesülése érdekében a közgyűlésnek felül kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletét.

IV.2. A Szekszárdi Civil Kerekasztallal kötött együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni, annak megvalósulását évente értékelni kell.

IV.3. A Civil Koncepció megvalósulását az önkormányzat a civilreferensen keresztül folyamatosan segíti, nyomon követi. A közgyűlés a koncepció megvalósulásáról szóló tájékoztatást évente napirendjére tűzi.
 
 
 
Szekszárd, 2017. január 27.
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
Ács Rezső                                                                  dr. Molnár Kata
                                                  polgármester                                                                     jegyző