Vásárok, piac

Vásár-, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac üzemeltetésének engedélyezése

1.) Tájékoztató

Vásár, piac, bevásárlóközpont, valamint helyi termelői piac, a helyük szerinti települési önkormányzat jegyzőjének (továbbiakban: jegyző) engedélyével, illetve a jegyzőhöz történt bejelentést követően üzemeltethető.

a.) Vásár és piac üzemeltetési engedély olyan területre adható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az eljárás kérelemre indul, amelyben a vásár, illetve a piac fenntartójának a kérelem formanyomtatványon szereplő adatokat kell közölnie, illetve mellékelnie.

Az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet az alábbi esetekben kell készíteni:

  • Ha a vásár, piac, bevásárlóközpont, egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű, továbbá
  • a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, akkor, ha az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját, valamint üzemeltetőjét nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, ezért azt, az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A fenntartó haladéktalanul köteles a jegyzőt értesíteni a bejegyzett adatokban történt változásról, valamint a vásár-, illetve a piac megszűnéséről.

 

b.) Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek bejelenteni.

A jegyző a bejelentés alapján, - amennyiben az megfelel a Szolgtv. 22.§-ában, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/A § (1) bekezdésében foglaltaknak - a fenntartó, az üzemeltető és a bevásárlóközpont adatait nyilvántartásba veszi, majd a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az illetékes fogyasztóvédelmi, és a munkavédelmi hatóságnak, valamint az illetékes rendőrkapitányságnak.  

A bevásárlóközpont fenntartója a bejegyzett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki a változást a nyilvántartásba bejegyzi és erről az érintett hatóságokat tájékoztatja

 

c.) Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési jegyzőnél kell bejelenteni.

A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági -, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

A bejelentés alapján – amennyiben az megfelel a Szolgtv. 22.§-ának, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/B § 2) bekezdésének, úgy - a települési jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az érintett hatóságoknak.

A helyi termelői piac fenntartója a bejegyzett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a települési jegyzőnek, aki a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

 

2.) Kapcsolódó jogszabályok:

55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról,

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Kertv.),

2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól (Szolgtv.)

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.),

1990.évi XCIII. Törvény az illetékekről (Itv.)

 

3.) Ügyintézés

Az ügyet intéző osztály:

Jogi és Hatósági Igazgatóság

Igazgatási Osztály

Címe:

7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő és Szerda: 8-12-ig 13-16-ig

Péntek: 8-12-ig,

Ügyintéző:

Várallyayné Bánki Mária vezető-főtanácsos

Eljárás indul:

Kérelemre

 

Ügyintézési határidő:

Engedélyezési eljárásban: 20 nap

Bejelentéses eljárásban: 15 nap