Hirdetmény
Bírósági ülnökök jelöléséről
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök 39/2023.(III.6.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 24.SZ/2023.(II.15.) OBHE határozatában megállapította az egyes bíróságokhoz megválasztandó ülnökök számát.

A Bjt. rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. Az ülnök jogairól és kötelezettségeiről szóló, az Országos Bírósági Hivatal által kiadott tájékoztatót az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött  magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, továbbá 70. életévét még nem töltötte be. (A Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével, ezért a 70. életév betöltését követően már nem választható meg az ülnöknek jelölt személy.)

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök jelölése

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké. (Bjt. 214. § (5) bekezdése)

Az ülnök választása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. évi ülnökválasztás keretében a Szekszárdi Törvényszékre és a Szekszárdi Járásbíróságra választ ülnököket az alábbiak szerint:

Szekszárdi Törvényszék

Pp. 510. § szerinti (munkaügyi perben eljáró) ülnök

2 fő

Be. 680. § (5) bekezdése szerinti ülnök

1 fő

Szekszárdi Járásbíróság

Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök

6 fő

Összesen:

9 fő

Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzatának Közgyűlése mellett a Szekszárdi Törvényszékre a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei, a Szekszárdi Járásbíróságra a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei is választanak ülnököket. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szekszárdi Járásbíróságra egy-egy – a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő – ülnök megválasztására jogosult.

A jelölés bejelentése

A jelölést – a szükséges alább felsorolt iratokkal együtt – a jelöltnek kell benyújtania.

A jelöléseket 2023. április 12-én (szerda) 17.00 óráig személyesen Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárságához (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet 103 számú iroda) kell eljuttatni vagy postai úton Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjének címezve (dr. Gábor Ferenc jegyző, 7100 Szekszárd, Pf. 83.) lehet benyújtani, úgy, hogy a küldemény legkésőbb 2023. április 12-én beérkezzen.

A bírósági ülnökök jelöléséhez a következő nyomtatványok kitöltése és együttes benyújtása szükséges:

1.      Bírósági ülnökké jelölés – jelölő személy, illetőleg szervezet tölti ki (2/a-2/c. számú mellékletek)

2.     Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat,– jelölt tölti ki (3. számú melléklet)

3.     Ülnökjelölt részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll a  közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)- jelölt szerzi be.

4.      A  fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltjének igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkáltatói igazolás) a Bjt. 214. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási  kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, a jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán megtekinthetők, illetve beszerezhetők, továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján, a www.szekszard.hu oldalon is megismerhetők és letölthetők. Az ülnökjelöléssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető a (74) 504-150-es telefonszámon.

Az ülnököket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése várhatóan a 2023. áprilisi rendes ülésén választja meg.