Hirdetmény

Bírósági ülnökök 2024. évi soron kívüli megválasztása

 

A köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal  elnökének előterjesztésére a 2024. évi soron kívüli ülnökválasztást 2024. március 20. és 2024. május 31. napja közötti időpontra tűzte ki 36/2024.(III.13.) KE határozatával, mely a Magyar Közlöny 2024. évi 32. számában került közzétételre.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 21.SZ/2024.(III.6.) OBHE  határozatában megállapította az egyes bíróságokhoz megválasztandó ülnökök számát, melynek értelmében a Szekszárdi Törvényszékhez a vármegyei önkormányzat 2 fő, a megyei jogú város önkormányzata 1 fő a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdése szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököt választ.   

A Szekszárdi Járásbíróság részére a soron kívüli ülnökválasztás keretében ülnök választása nem vált szükségessé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. Az ülnök jogairól és kötelezettségeiről szóló, az Országos Bírósági Hivatal által kiadott tájékoztatót az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött  magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, továbbá 70. életévét még nem töltötte be. (A Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével, ezért a 70. életév betöltését követően már nem választható meg az ülnöknek jelölt személy.)

A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök jelölése

  • A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik a 2. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével és a jelöltnek történő átadásával. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
  • A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be.  680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik szintén a 2. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével és a jelöltnek történő átadásával.

A jelölés bejelentése

A jelölést – a szükséges alább felsorolt iratokkal együtt – a jelöltnek kell benyújtania.

A jelöléseket 2024. április 30-án (kedd) 16.30 óráig személyesen Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárságához (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet 103 számú iroda) kell eljuttatni vagy postai úton Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjének címezve (dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző, 7100 Szekszárd, Pf. 83.) lehet benyújtani, úgy, hogy a küldemény legkésőbb 2024. április 30-án beérkezzen.

A bírósági ülnökök jelöléséhez a következő nyomtatványok kitöltése és együttes benyújtása szükséges:

1.      Bírósági ülnökké jelölés – jelölő személy, illetőleg szervezet tölti ki (2. számú mellékletek)

2.      Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. §
         (1) bekezdésében felsorolt adatokat,– jelölt tölti ki (3. számú melléklet)

3.      Ülnökjelölt részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására,
          hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll a  közügyektől eltiltás hatálya alatt, - jelölt szerzi be.  

4.      A  fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltjének igazolnia kell a megválasztásához
          szükséges adatokat és tényeket (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680. § (5)
          bekezdés c) pontja szerinti munkáltatói igazolás) a Bjt. 214. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási  kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, a jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán megtekinthetők, illetve beszerezhetők, továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján, a www.szekszard.hu oldalon is megismerhetők és letölthetők. Az ülnökjelöléssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető a (74) 504-150-es telefonszámon.

Az ülnököket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése várhatóan a 2024. májusi rendes ülésén választja meg.