Talajterhelési díj

Ügyleírás

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény célja a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése. A törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. által szolgáltatott víz mennyisége. Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (mérőóra nem került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel is, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3.

Szekszárdon 3-as területérzékenységi szorzóval számolva 3,600,- Ft-ot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter víz mennyiség után azoknak, akiknek az ingatlana nincs rákötve a kiépített szennyvízhálózatra.

A bevallás benyújtásának és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje minden év március 31. napja.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI.24.) sz. rendelet 5. § 1) bekezdése alapján a talajterhelési díjra vonatkozóan díjkedvezményben részesülnek azok a természetes személy kibocsátók:

a) 90% díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 100 m3-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

b) 75% díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 150 m3-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének 1,5 szeresét.

c) 90% díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára az adóévben ráköt, illetve egyedi zárt szennyvíztározót épít ki, vagy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A talajterhelési díjkedvezmény a bevallás benyújtásával érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a jövedelem igazolandó.

A befizetésre szolgáló számla neve és száma

A megállapított talajterhelési díj összegét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
11746005-15416566-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni.

Jogszabályi háttér

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

A talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Benyújtó személye

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A Talajterhelési díj bevallás megtalálható az adóhatóság honlapján.

Eljárás díja

A talajterhelési díjról szóló bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az irat az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Ügyintéző

Jordán Iringó   fszt. 19. iroda   (+36 74/504-193)

Az adóbevallással kapcsolatos döntés kézbesítése

A talajterhelési díj önadózáson alapuló adónem, így a talajterhelési díj kapcsán döntés, határozat – határidőben történt teljesítések esetén - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő és Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
E-mail cím: ado@szekszard.hu
Honlap cím: www.szekszard.hu
Telefonszám: +36 74/504-100

ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,  Ügytípus: Adóügyek, Címzett: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.
ohp benyújtás: https://ohp-20.asp.lgov.hu
település kiválasztása: Szekszárd;
ügyindítás Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: TCAVV;
KRID: 404042737