Telekadó

Ügyleírás

Adóköteles Szekszárd Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő telek.  

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adókötelezettség keletkezése, változás, megszűnése

Az adókötelezettség

a)      a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,

b)      a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,

c)       erdőnek minősülő telek esetében

·  a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy

·  az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését

              követő év első napján

d)      a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,

e)      az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján

keletkezik.

 

Az adókötelezettség

a)      az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,

b)      az a) pontban foglaltaktól eltérően a

ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,

bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,

c)       külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,

d)      az a)–c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,

e)      a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján

szűnik meg.

Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe után került meghatározásra.

Az adó mértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a telekadóról szóló rendelete tartalmazza.

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság az éves telekadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Jogszabályi háttér

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában ePapíron vagy ohp portálon, vagy levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban:Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A „Telekadó adatbejelentés” űrlap megtalálható a városi portálon a www.szekszard.hu/adougyek/adóbevallások menüpontban. Az adózó döntése alapján lehetőség van a bejelentés ellenőrzött módon való kitöltésére, illetőleg a letölthető bevallások között az üres nyomtatvány nyomtatására és ezt követő kitöltésére. Ezekben az esetekben az adatbejelentőt ki kell nyomtatni, majd aláírást követően lehet eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Telekadó esetén is lehetőség van az adatbejelentés elektronikus úton történő teljesítésére.

1/ A már az előzőkben leírt módon kitöltött adatbejelentőt menteni kell a saját számítógépre, majd a https://epapir.gov.hu szolgáltatás megnyitását követően – csatolmányként – elektronikus úton beküldeni.

2/ Az önkormányzati hivatali portálon keresztül: https://ohp-20.asp.lgov.hu

A portálra való közvetlen belépés Szekszárd város honlapjáról is biztosított. Az Adóügyek linkre kattintva a felületen megjelenik az „Intézze ügyeit elektronikusan” menüpont, melyet megnyitva – a megfelelő önkormányzat kiválasztását követően – elektronikus úton lehet ügyeket indítani.

Az itt indított telekadó adatbejelentés kitöltése során a program ellenőrzést végez, és csak a hibátlan adatbejelentő beküldésére van lehetőség. További előny, hogy az űrlapon feltüntetésre kerültek a szekszárdi önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek.

 

Eljárás díja

A telekadó adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Ügyintézők:

Berta Szimonetta Adózók: A-D betű fszt. 20. iroda Tel: (74) 504-152
Ritter-Bárdos Beáta Adózók: E-Gy betű fszt.17. iroda Tel: (74) 504-145
Pap Lászlóné Adózók: H-L betű fszt. 19. iroda Tel: (74) 504-153
Pethő Ágnes Adózók: M-S betű fszt. 20. iroda Tel: (74) 504-168
Kövecsesné Gréczy Anita Adózók: Sz betűtől végig fszt. 20. iroda Tel: (74) 504-155

Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az építményadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 

 

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:

Ügyfélfogadás helye: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő - Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
E-mail cím: ado@szekszard.hu
Honlap cím: www.szekszard.hu
Telefonszám: +36 74/504-100

ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,  
Ügytípus: Adóügyek, Címzett: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.

ohp benyújtás: https://ohp-20.asp.lgov.hu
település kiválasztása: Szekszárd; ügyindítás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: TCAVV;
KRID: 404042737