Hirdetmények

A hirdetmények fajtái:

- Termőfölddel kapcsolatos - kérelemre induló
- Végrehajtással kapcsolatos - hivatalos megkeresésre
- Bírósági megkeresésre
- Egyéb - hivatalos megkeresésre

Kapcsolódó jogszabályok (legfontosabbak):

- a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
- a hagyatéki eljárásról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

A termőfölddel kapcsolatos hirdetmények

Tájékoztató

A termőföldről szóló törvény (Tft.), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján fennálló elővásárlási jog esetén a termőföld vagy a tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett. Ez a kötelezettség csak az elfogadott ajánlatra terjed ki.
Az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni. A közlésből ki kell tűnnie annak is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen, a Tft.-ben, illetve a Ptk.-ban meghatározott melyik jogcímen.
Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzőség székhelyén a körjegyzőség (a továbbiakban együtt: polgármesteri hivatal) hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, a körjegyzőséghez tartozó többi településen pedig a helyben szokásos módon történik. Más jogszabályban meghatározott elővásárlási jog esetén a jogosultat az ajánlatról írásban kell értesíteni.
/Elővásárlási jog esetén: Az eladó az ajánlat egy eredeti példányát az ajánlatnak a jegyző részére történő megküldésével, illetve átadásával egyidejűleg köteles a Magyar Állam nevében elővásárlási jogot gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) részére postai úton, tértivevénnyel megküldeni, vagy személyesen átadni (a továbbiakban együtt: közölni). Ha az ajánlat tulajdonostárstól érkezik, az ajánlat egy eredeti példányát csak az NFA-val kell közölni./
E rendelkezéseket nem kell alkalmazni a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet árverezése során.
A jegyző az ajánlatot a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 8 napon belül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggeszti. A jegyző a benyújtott ajánlat mindkét példányára rávezeti a kifüggesztés, valamint a levétel időpontját. Az elővásárlásra jogosultak értesítése céljából az ajánlat kifüggesztésének tényéről tájékoztatót kell közzétenni a központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon.
Az elővásárlásra jogosult a kifüggesztés kezdőnapját vagy jogszabályban meghatározott esetben a közlés napját követő 60 napon belül az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot tehet. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult nem nyilatkozik. A nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melynek tartalmaznia kell azt is, hogy a nyilatkozattevő a törvényben felsorolt mely jogcímen gyakorolja az elővásárlási jogot. Az elővásárlásra jogosult a nyilatkozatot a jegyzőnek postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja.
Az előhaszonbérleti jogra is a fenti szabályok irányadók

Kapcsolódó jogszabályok:

- az 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről;
- a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
- a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet
- a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006 (VII.27.) FVM rendelet

Ügyintézés:

Az ügyintézés helye: 
Közigazgatási Igazgatóság
Igazgatási és Ügfélszolgálati Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. - Ügyfélszolgálat
Tel.: 74/504-179

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda: 8:00 - 12:00-ig, 13:00 - 16:00-ig
Péntek: 8:00 - 12:00-ig,

Ügyintéző:
Kiss Márta
Telefon: 74/504-179

Az eljárás kérelemre indul.

Benyújtandó iratok: 
- kérelem
- az ajánlat egy eredeti és egy másolati példánya
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

A benyújtás módja: az ügyfél postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja.

Ügyintézési határidő: 8 napon belül kifüggesztés 60 napra (előhaszonbérleti jog esetén a kifüggesztés 15 napra történik)
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 1750,- Forint, melyet az ügyfélszolgálaton kapott csekken kell befizetni.