Társasházak törvényességi felügyelete

I. Tájékoztató                                                                                                  
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 27/A. §-ának hatályba lépésével 2014. február 1-től a társasházak törvényességi felügyelete a jegyző hatáskörébe tartozik. 
A törvényességi felügyelet kiterjed a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletére, az alábbiak szerint:
A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.
 
A társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult az eljárásra.
A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasházkezelőjeként az eljárás érintettje (kizárási ok bejelentése).
 
Az eljárás indulhat hivatalból, vagy bejelentésre.
Bejelentéssel élhet: a társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke 
A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke köteles a jegyzővel együttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszíni ellenőrzés során a helyszínen is segíteni. A helyszíni ellenőrzés során a jegyző a társasház közös tulajdonba tartozó épületrészeibe beléphet, ott az eljárással összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, az ott tartózkodó személytől tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, valamint az ellenőrzés dokumentálása céljából a helyszínről, a megvizsgált iratokról, tárgyakról képfelvételt készíthet.

Ha a bejelentő a vonatkozó jogszabályban foglaltakat igazolja (lásd: Ügyintézés) és a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.
Ha a jegyző a fentiek szerint nem indít eljárást, a bejelentőt – a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén – az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

 
 
A törvényességi eljárás során hozható döntés:
1. A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn.
2. Ha a jegyző megállapítja, hogy a társasház működése nem jogszerű, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.
3. A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.
 
II. Ügyintézés:
 
Az ügyintézés helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Jogi és Hatósági Igazgatóság - Igazgatási Osztály
7100 Szekszárd Béla király tér 8. Telefon: 74/504-105
 
Az ügyfélfogadási idő:
hétfő és szerda: 8.00-12.00; 13.00-16.30;
péntek: 8.00-12.00
 
Ügyintéző:
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna Telefon: 504-105
dr. Firle Anna Tel: 74/504-156
Az eljárás illetékmentes.
Az eljárás indulhat hivatalból vagy bejelentésre. A bejelentéshez csatolandó (igazolandó):
tulajdonosi bejelentés esetén: a tulajdonostársi minőséget igazoló, legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat; meghatalmazotti eljárás esetén: 30 napnál nem régebbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás;
közös képviselő bejelentése esetén: a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat;
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 
  • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 
  • a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet