Települési ápolási támogatás

A települési ápolási támogatás 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozója részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Települési ápolási támogatásra jogosult:
18. életévét betöltött hozzátartozó, aki tartósan beteg 18 év feletti Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott lakó személy otthoni gondozását, ápolását végzi amennyiben
a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2023 évben: 57.000.- Ft) és
b) az ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni.
Az ápolt tartósan beteg besorolását a háziorvos a kérelem mellékletében található „igazolás a települési ápolási támogatás megállapításához” igazoláson állapítja meg.

Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója, kivéve, ha 
aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója,
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,
e) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2023. évben: 57.000.- Ft).
 

A települési ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy, a kötelezettségét nem teljesíti (az ápolás nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, orvosi vizsgálatokra, kezelésekre nem kíséri el, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről nem gondoskodik),
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) fentiekben felsorolt jogosultságot kizáró körülmény következik be.                                                                                  f) az ápolást végzőt az ápolt sérelmére elkövetett cselekménye miatt jogerősen elítélik.

 

A települési ápolási támogatás összege:
Az ápolási támogatás összege tartósan beteg 18 év feletti ápolt személy esetében az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (2023.évben 45.665.-Ft) 80 %-a, 36.535-Ft. A nyugdíjjárulék 10 %, 3.654. -Ft. Az ellátás havi nettó összege fentiek alapján: 32.881. –Ft.

Csatolandó nyomtatványok, illetve mellékletek:
- Kérelem nyomtatvány települési ápolási támogatás megállapítására
- háziorvos által kiállított orvosi szakvélemény (kérelem nyomtatvány melléklete)
- fizetés nélküli szabadságról szóló munkáltatói igazolás
- legfeljebb napi 4 órás munkaviszony létesítése esetén munkaszerződés másolata
- az ápoló családjában élők jövedelem igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről.

Kapcsolódó jogszabályok:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 45. §
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2009 (III.30.) sz. rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 10. §.
 


Ügyintézés:
Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság Szociális Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Az eljárás indul:
kérelemre

Letölthető nyomtatványok:
Kérelem