Helyi iparűzési adó

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. §-a alapján a helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.
A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.
Az adó alanya a vállalkozó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Az adóalanyt azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található.
A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.
Az adó alapja általános esetben iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.
Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.
Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint meg kell osztania.
 
Az adó mértéke Szekszárd Megyei Jogú Városban iparűzési tevékenység esetén a Htv.-ben meghatározott adóalap 2%-a.
 
Adókedvezmények a helyi rendelet alapján Szekszárd Megyei Jogú Városban
 
·         2020. adóévtől adómentes az a vállalkozás, amelynek a vállalkozási szintű adóalapja a 2 millió forintot nem haladja meg. (A 2020. adóévet megelőző adóévek tekintetében az adómentességre jogosító összeghatár 1 millió forint volt.)
·         75 %-os helyi adókedvezményre jogosult az a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végző, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység végzésére vonatkozó, az OEP-el kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.
Az adókedvezményt nem befolyásolja, hogy az adózó az adó alapját egyszerűsített módon határozza meg. Ennek igénybevétele az adóévről szóló bevallási nyomtatványban történik.
 
Jogszabályi háttér:
Az adóbevallást benyújtó személye: az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
Az adóbevallás benyújtás formája és módja: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide tartozik az egyéni vállalkozó is - az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így iparűzésiadó ügyben is. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
 
Az adózó az iparűzési tevékenység utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) Az adózó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza (jellemzően május 31-ig).
 
A befizetésére szolgáló számlák neve és száma:
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Iparűzési adó Beszedési Számla 
 
Számla száma 11746005-15416566-03540000
 

Helyi iparűzési adó deviza számla adatai

Számla száma 10046003-00337074-02120018
Számla IBAN száma HU89 1004 6003 0033 7074 0212 0018
 
Az adóbevallás benyújtás céljára szolgáló űrlap:
Az adózónak az iparűzési tevékenysége után az adóról a helyi iparűzési adóbevallást az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően május 31-ig) kell benyújtania. Az elektronikusan benyújtható adóbevallás elérhetősége: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ találhatók ÁNYK formátumban.
 
Eljárás díja:
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az bejelentkezéssel, változás bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
 
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő az irat az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.
 
Ügyintézők:
Berta Szimonetta
Adózók: A-D betű
fszt. 20. iroda
Tel: (74) 504-152
Ritter-Bárdos Beáta Adózók: E-Gy betű fszt.17. iroda Tel: (74) 504-145
Pap Lászlóné
Adózók: H-L betű
fszt. 19. iroda
Tel: (74) 504-153
Pethő Ágnes
Adózók: M-S betű
fszt. 20. iroda
Tel: (74) 504-168
Kövecsesné Gréczy Anita
Adózók: Sz betűtől végig
fszt. 20. iroda
Tel: (74) 504-155
 
A bejelentkezéssel, változásbejelentéssel, adóbevallás kapcsolatos döntés kézbesítése:
 Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat – határidőben történt teljesítések esetén - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.
 
Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00-16.00, Szerda: 8.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00
Honlap cím: www.szekszard.hu
Telefonszám: +36 (74) 504-100
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövid neve: TCAVV
KRID azonosítója: 404042737
e-papír benyújtás: https://epapir.gov.hu/ Címzett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek