Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok megsértése

 
I. Tájékoztató
 
Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, azt a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
 
Nincs helye közigazgatási bírság alkalmazásának települési hulladék közterületen engedély nélkül történő lerakása, elhelyezése miatt. Ebben az esetben az eljárást a Szekszárdi Rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság folytatja le.
 
II.  Ügyintézés
 
Az ügyet intéző iroda: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal - Városigazgatási és Rendészeti Osztály
 
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-100,
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő: 800-1200, 1300-1600
Szerda: 800-1200, 1300-1600
Péntek: 800-1200
 
Ügyintéző:
Csepregi Anett hatósági ügyintéző
Tel.: 74/999-331
 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap
 
Az eljárás hivatalból vagy bejelentésre indul.
 
Letölthető nyomtatvány: -
 
 
III. Kapcsolódó jogszabályok
 
  • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényA környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
  • A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet
  • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény