Építményadó

Ügyleírás

Adóköteles Szekszárd Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő, lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől illetve hasznosításától függetlenül.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik.
Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után került meghatározásra. Az adó mértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló rendelete tartalmazza.
Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Jogszabályi háttér

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában ePapíron vagy ohp portálon, vagy levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban:Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

Az „Építményadó adatbejelentés” űrlap megtalálható a városi portálon a www.szekszard.hu/adougyek/adóbevallások menüpontban. Az adózó döntése alapján lehetőség van a bejelentés ellenőrzött módon való kitöltésére, illetőleg a letölthető bevallások között az üres nyomtatvány nyomtatására és ezt követő kitöltésére. Ezekben az esetekben az adatbejelentőt ki kell nyomtatni, majd aláírást követően lehet eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Építményadó esetén is lehetőség van az adatbejelentés elektronikus úton történő teljesítésére.

1/ A már az előzőkben leírt módon kitöltött adatbejelentőt menteni kell a saját számítógépre, majd a https://epapir.gov.hu szolgáltatás megnyitását követően – csatolmányként – elektronikus úton beküldeni.

2/ Az önkormányzati hivatali portálon keresztül: https://ohp-20.asp.lgov.hu

A portálra való közvetlen belépés Szekszárd város honlapjáról is biztosított. Az Adóügyek linkre kattintva a felületen megjelenik az „Intézze ügyeit elektronikusan” menüpont, melyet megnyitva – a megfelelő önkormányzat kiválasztását követően – elektronikus úton lehet ügyeket indítani.

Az itt indított építményadó adatbejelentés kitöltése során a program ellenőrzést végez, és csak a hibátlan adatbejelentő beküldésére van lehetőség. További előny, hogy az űrlapon feltüntetésre kerültek a szekszárdi önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek.

 

Eljárás díja

Építményadó adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Ügyintézők:

 
Adózók: A-D betű
fszt. 20. iroda
Tel: (74) 504-152
Ritter-Bárdos Beáta
Adózók: E-Gy betű
fszt.17. iroda
Tel: (74) 504-145
Pap Lászlóné
Adózók: H-L betű
fszt. 19. iroda
Tel: (74) 504-153
Pethő Ágnes
Adózók: M-S betű
fszt. 20. iroda
Tel: (74) 504-168
Kövecsesné Gréczy Anita
Adózók: Sz betűtől végig
fszt. 20. iroda
Tel: (74) 504-155

 

Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az építményadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:

Ügyfélfogadás helye: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő - Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
E-mail cím: ado@szekszard.hu
Honlap cím: www.szekszard.hu
Telefonszám: +36 74/504-100

ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,  Ügytípus: Adóügyek, Címzett: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.
ohp benyújtás: https://ohp-20.asp.lgov.hu
település kiválasztása: Szekszárd;
ügyindítás Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: TCAVV;
KRID: 404042737