Címnyilvántartás vezetése

 
I.                    Tájékoztató
A Magyarország területén található ingatlannak a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.
Cím akkor
a) keletkezik, ha valamennyi, e rendeletben előírt címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe,
b) szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből,
c) módosul, ha valamely címeleme megváltozik.
 
A Kormány címképzésért felelős szervként – egyebek mellett - az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat és gondoskodik e feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről.
 
A központi címregiszter a következő címelemeket tartalmazza:
a) az országnevet,
b) a megye nevét,
c) a település nevét,
d) a postai irányítószámot,
e) ha van, a településrésznevet,
f) ha van, a kerület megjelölését,
g) a közterületnevet,
h) a közterületjelleget,
i) a házszámot,
j) ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét,
k) ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jelét,
l) ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és
m) ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölését.
 
A közterület elnevezése a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Közterület elnevezésére – egyebek mellett – az elnevezéssel érintett ingatlanok tulajdonosai is tehetnek javaslatot.
 
 
 
II.                  Ügyintézés:
 
Címmegállapításra/módosításra kérelemre és hivatalból kerül sor.
Hatósági bizonyítvány kiadására kérelemre kerül sor.
 
Hatáskör, illetékesség: Szekszárd közigazgatási területe
 
Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Koordinációs Igazgatóság
Igazgatási Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-100,
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő és szerda: 8:00 - 12:00,  13:00 - 16:30
Péntek: zárva
 
Ügyintéző:
Bustya Gabriella; Tel: 20/345-3872; 74/504-115
 
Ügyintézési határidő: 60 nap
 
A címnyilvántartással kapcsolatban beadható kérelmek:
-          Cím megállapításának/módosításának kezdeményezése
-          Hatósági bizonyítvány kiállításának kezdeményezése
-          Javaslat közterület elnevezésére
 
Az eljárás illetékmentes.
 
 
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok
  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásról szóló 1992. évi LXVI. törvény
  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
  • A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
·         Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól