Települési, lakhatási támogatás

Átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt.

A lakhatási támogatásra való jogosultság feltételei:
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2016. évben 57.000.-Ft, b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2016. évben 71.250.-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A támogatás megállapításához csatolni kell :
a) háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását
b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést, 
c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevö fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy másolatát.

Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
A lakhatási támogatás havi összege 3.000 Ft. 
A lakhatási támogatást egy évre kerül megállapításra. A lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani.

A lakhatási támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem települési lakhatási támogatás megállapítására