Birtokvédelmi eljárás a jegyzőnél         

 
 
I.                    Tájékoztató
A birtokvédelmi eljárás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Ötödik könyv I. Cím I.-II. Fejezetében (5:1-5:8. §), valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján folyik. A birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására irányuló eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.
 
Általános információk
Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelem a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérhető. A birtokvédelem célja, hogy a dolgot birtokló a birtokát rendeltetésszerűen, más által nem zavarva használhassa.
 
Birtokvédelmi eljárás a közigazgatásban
A jegyző hatásköre az egy éven belül történt birtoksértés vagy egy évnél rövidebb ideje tartó zavaró állapot esetén kizárólag a birtoklás tényén alapuló birtokvédelemre terjed ki. Amennyiben a birtokháborítás folyamatos cselekvésben nyilvánul meg, azaz ha a kifogásolt magatartás megszakítás nélkül, esetleg kisebb megszakításokkal, hosszú időn át tart, a fent említett egy éves határidő a folyamatos cselekvés kezdetekor indul.
 A jegyző az eljárás során eltekint a birtokláshoz való jog vizsgálatától és a tényleges birtokállapot, a valóságos helyzet alapján dönt. Emiatt nem ritkán előfordul, hogy éppen az kap a jegyzőtől birtokvédelmet, akit később egy polgári peres eljárás során a bíróság elmarasztal. A jegyző mindig az eredeti állapotot állítja vissza, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles.
A birtokvédelmi eljárásban ügyfél a kérelmező, valamint az, aki ellen a birtokvédelmet kérik.
A birtokvédelmi eljárás megindításáról az ellenérdekű felet 3 napon belül értesíteni kell. A jegyző az értesítéssel egyidejűleg az ellenérdekű félnek megküldj a birtokvédelmi eljárás iránti kérelem és a beterjesztett bizonyítékok másolatát.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le. A birtokvédelmi eljárásban az ügyfél szabadon választja meg a bizonyítási eszközöket. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.
A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.
 
A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, kivéve, ha a jegyző a hasznok, károk és költségek kérdésében is határozatot hozott, és az érdekelt fél ebben a kérdésben vagy a birtoklás kérdésében pert indított. A bíróság elrendelheti a birtoklás kérdésében a jegyző által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.
 
Amennyiben a jegyzői határozat kötelezést tartalmaz, amelynek a kötelezett nem tesz eleget, a jogosult kérelmére a jegyző végrehajtást rendel el. A jegyző birtoklás kérdésében hozott határozatát három napon belül végre kell hajtani.
Ha a bíróság a birtokvédelmi eljárás után indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyző gondoskodik.
 
II.                  Ügyintézés
 
A birtokvédelmi eljárás kizárólag kérelemre indul.
 
Hatáskör, illetékesség: Szekszárd közigazgatási területe
 
Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Jogi és Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-100,
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő: 800-1200, 1300-1630
Szerda: 800-1200, 1300-1630
Péntek: zárva
 
Ügyintéző:
Simon Nikolett hatósági ügyintéző; Tel: 74/504-156
 
Ügyintézési határidő: 15 nap (Az ügyintézési határidőbe be nem számámító időtartamokat jogszabály taxatíve felsorolja.)
A birtokvédelmi eljárásra irányuló kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,
b) annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.
 
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat, képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.
A birtokvédelmi kérelmet, valamint a mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben az ügyfél a birtokvédelmet kéri.
A birtokvédelem iránti kérelem benyújtható postai úton (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) és személyesen az ügyintézőnél vagy Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
 
Az eljárás illetékmentes
 
Letölthető nyomtatvány:    Birtokvédelmi kérelem
                                                Birtokvédelmi végrehajtási kérelem
 
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok:
 
·                 A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv
·                 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv.
·                 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
·                 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet