Birtokvédelem

Birtokvédelmi eljárás

A birtokvédelmi eljárás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Ötödik könyv 1. Cím I-II. Fejezete (5:1-5:8. §), valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) sz. Kormány rendeletben foglaltak alapján folyik. A birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására irányuló eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

I. Általános információk

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelem a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérhető. A birtokvédelem célja, hogy a dolgot birtokló a birtokát rendeltetésszerűen, más által nem zavarva használhassa. 
Ha a birtokos birtokát olyan támadás éri, amelynek elhárítására vagy visszaszerzésére sem a jegyző, sem a bíróság által nyújtott védelem nem elégséges időveszteség vagy más nyomós ok miatt, ilyenkor mód van arra is, hogy a birtokos a birtoka ellen irányuló támadást önhatalommal elhárítsa vagy birtokát visszaszerezze. Ez a cselekedet azonban a birtok megvédéséhez szükséges mértéken nem terjedhet túl. Az önhatalom gyakorlása kizárólag ilyenkor megengedett, minden más esetben tilos önhatalomról van szó.

II. Birtokvédelmi eljárás a közigazgatásban

jegyző hatásköre az egy éven belül történt birtoksértés vagy egy évnél rövidebb ideje tartó zavaró állapot esetén kizárólag a birtoklás tényén alapuló birtokvédelemre terjed ki. A jegyző az eljárás során eltekint a birtokláshoz való jog vizsgálatától és a tényleges birtokállapot, a valóságos helyzet alapján dönt. Emiatt nem ritkán előfordul, hogy éppen az kap a jegyzőtől birtokvédelmet, akit később egy polgári peres eljárás során a bíróság elmarasztal. A jegyző mindig az eredeti állapotot állítja vissza, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. 
A birtokvédelmi eljárásban ügyfél a kérelmező, valamint az, aki ellen a birtokvédelmet kérik. A jegyző az ügyfél által előterjesztett nyilatkozatokat és bizonyítékokat haladéktalanul megküldi a másik ügyfél számára.
A birtokvédelmi eljárás megindításáról az ellenérdekű felet 3 napon belül értesíteni kell. A jegyző az értesítéssel egyidejűleg az ellenérdekű félnek megküldi a birtokvédelmi eljárás iránti kérelem másolatát.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le. A birtokvédelmi eljárásban az ügyfél szabadon választja meg a bizonyítási eszközöket. 
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. 

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Amennyiben a kötelezett nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jogosult kérelmére a jegyző végrehajtást rendel el. A jegyző birtoklás kérdésében hozott határozatát három napon belül végre kell hajtani akkor is, ha a kötelezett a bírósághoz fordul. 
Ha a bíróság a birtokvédelmi eljárás után indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyző gondoskodik.

III. A birtokvédelmi kérelem

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell: (lásd formanyomtatvány)
a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását (esetlegesen a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
b) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
c) a birtokvédelmi tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését
d) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat, birtoksértés helyére történő utalás
e) a birtoksértés időpontját
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat, képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.
A birtokvédelmi kérelmet, valamint a mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Elérhetőségek: 74/504-156, Fax: 74/510-251, e-mail: vivien@szekszard.hu

Ügyfélfogadási időpontok: 
Hétfő: 800-1200, 1300-1600
Szerda: 800-1200, 1300-1600
Péntek: 800-1200

Ügyintéző:
Rózsáné dr. Balogh Vivien hatósági ügyintéző

Ügyintézési határidő:
15 nap 

A birtokvédelem iránti kérelem benyújtható postai úton (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) és személyesen az ügyintézőnél vagy Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 
A kérelem benyújtható az Ügyfélszolgálaton vagy a honlapon található KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához című nyomtatvány kitöltésével vagy saját szerkesztésű beadvány formájában.

Illeték:
A kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerint illetékköteles, melynek mértéke jelenleg 3.000,- Ft.

Eljárási költség viselése:
A jegyző az eljárás lezárásakor a 17/2015. (II.16.)  Korm. rendelet 25. §-a alapján dönt az eljárási költség viselése kérdésében.

A birtokvédelemmel kapcsolatos kérdések megválaszolásában a birtokvédelmi ügyintéző nyújt segítséget.