Allergén gyomnövény elleni védekezés

I.                    Tájékoztatás
 
 
A termelő, illetve a földhasználó köteles a nem zárlati és nem vizsgálatköteles nem zárlati károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
 
Belterületi, károsítókkal fertőzött terület esetében a hatósági ellenőrzés lefolytatására, annak keretében a helyszíni szemle megtartására a jegyző jogosult. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes értesítése akkor mellőzhető, ha az veszélyezteti a szemle eredményességét. Az ügyfél távolléte nem akadálya a szemle megtartásának. A jegyző a károsítók elleni védekezési kötelezettség elmulasztásának tényét megállapító, rögzítő jegyzőkönyvet, feljegyzést a szükséges intézkedések elrendelésének kezdeményezése érdekében megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatal részére. A kormányhivatal rendeli el a védekezést, mentesítést, és az erre vonatkozó határozatot megküldi a jegyzőnek is, aki ellenőrzi a mentesítés határidőben történő elvégzését. Ha a jegyző az ellenőrzés során megállapítja, hogy a földhasználó a kormányhivatal által elrendelt kötelező védekezést, mentesítést az előírt határidőig nem végezte el, megindítja a közérdekű védekezés elrendelésére vonatkozó eljárást, amelyről értesíti az ügyfelet. A közérdekű védekezést belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző rendeli el. A kötelező védekezés, közérdekű védekezés elmulasztása esetén növényvédelmi bírságot kell kiszabni, amelyre a Tolna Megyei Kormányhivatal jogosult.
 
A külterületi és zártkerti ingatlanok esetében a Tolna Megyei Kormányhivatal jár el.
 
 
II.                  Ügyintézés:
 
 
Hatáskör, illetékesség: Szekszárd közigazgatási területe
 
Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
Városigazgatási és Rendészeti Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-101,
 

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 800-1200, 1300-1630

Szerda: 800-1200, 1300-1630

Péntek: 800-1200
 
Ügyintéző:
Csepregi Anett hatósági ügyintéző Tel.: 74/999-331
 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap
 
Az eljárás hivatalból vagy bejelentésre indul.
 
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
  • az allergén gyomnövénnyel fertőzött terület pontos meghatározását,
  • amennyiben ismert, a terület tulajdonosának (használójának) nevét,
  • a bejelentő személyes adatait és elérhetőségét,
  • a bejelentő nyilatkozatát személyes adatainak zártan kezeléséről, amennyiben erre igényt tart.
A beadványhoz csatolható fénykép-, videófelvétel.
 
Az eljárás illetékmentes.
 
Letölthető nyomtatvány: nincs
 
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok:
 
 
  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény