Ipari tevékenységek bejelentése, engedélyezése

                                                                                                                                             
I.                    Tájékoztató
 
2013. február 28-án lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.). Az R. hatálya alá tartozó ipari tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően, illetve jogerős telepengedély birtokában gyakorolhatók.
 
Bejelentést követően gyakorolhatók:
-       a R. 1. számú mellékletében felsorolt ipari tevékenység;
-       a R.2. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenység, ha külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen található a telep, vagy ha nem ipari területen van a telep, de ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
 
Jogerős telepengedély birtokában folytatható a tevékenység
-       a fent nem említett esetekben
 
A R. 3.§ (1) bekezdésére figyelemmel a bejelentést, illetve a telepengedély kiadása iránti kérelmeket a telep fekvése szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.
 
Bejelentés köteles tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója - az ipari tevékenység megkezdését megelőzően - megteszi a bejelentést az eljáró hatóság, azaz Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője felé.
Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az 1997 évi LXXVIII. törvény 18.§ (2) bekezdése szerint a tevékenység az adott telepen végezhető-e.
-       Ha az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja, és a telepet bezáratja.
-       Ha az adott tevékenység a telepen végezhető, a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az interneten közzéteszi.
 
Telepengedély köteles tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója benyújtja kérelmét az eljáró hatóság – azaz, Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője – felé.
Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az 1997 évi LXXVIII. tv. 18.§ (2) bekezdése szerint a tevékenység az adott telepen végezhető-e.
-       Ha az adott tevékenység a telepen nem végezhető, a kérelmet elutasítja.
-       Ha az adott tevékenység a telepen végezhető, szakhatóságok bevonásával, helyszíni szemle tartásával lefolytatja az engedélyezési eljárást.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.
A jegyző a telepek nyilvántartásba vételét követően a bejelentés másolatával, illetve a telepengedély megadásáról szóló határozattal értesíti az érintett hatóságokat, szakhatóságokat is.
 
A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.
 
Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásba bejegyzett adatainak változását, vagy az ipari tevékenység megszüntetését haladéktalanul, írásban köteles a jegyzőnek bejelenteni.
 
Amennyiben a tevékenység folytatója
a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy
b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból
 
 
II.                  Ügyintézés:
 
Az ügyet intéző osztály:
Jogi és Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda
 
Ügyfélfogadási idő:
 
Hétfő és Szerda: 8-12-ig, 13-16-ig
Péntek: zárva
 
Ügyintézők:
Takács Ágnes Tel: 74/504-144
Tóthfalusi Tímea Tel.: 74/504-179
 
Az eljárás indul:
Kérelemre/bejelentésre
 
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díj: 5.000 forint
 
A díjfizetési kötelezettség az eljáró hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.
A díj megfizetésének teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni
 
Ügyintézési határidő:
 
Engedélyezési eljárás esetén 30 nap
Bejelentés esetén 15 nap
 
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
Letölthető nyomtatványok:
 
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok:
 
  • 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
  • 186/2009. (IX.10.) Kormányrendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.
  • 35/1999. (X.13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról.
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról