3.HÁZASSÁGKÖTÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

Házasság a jogszabályoknak megfelelően akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen, 2 tanú jelenlétében kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. Ez a nyilatkozat sem feltételhez, sem határidőhöz nem köthető. Házasságot csak 18. életévet betöltött cselekvőképes személy köthet. Házasság 16-18 év között csak gyámhatósági engedéllyel köthető. 16 év alatt gyámhatósági engedély nem adható.

A házasságkötésre legkorábban egy évvel és legkésőbb a bejelentéstől számított 31. nappal lehet bejelentkezni. A harminc napos várakozási idő alól kérelemre, indokolt esetben a jegyző felmentést adhat.

Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. Házasságkötésnél az az anyakönyvvezető működik közre, ahol a házasulók a házasságkötési szándékukat bejelentették.

A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során jegyzőkönyv kerül felvételre. Igazolni kell a személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatot kell tenniük.

 

Bejelentéshez szükséges iratok:

 • a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele
 • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 • a házasulók születési anyakönyvi kivonata (kivéve, ha már az EAK-ban szerepel)
 • családi állapot igazolás hajadon, nőtlen családi állapot igazolására nem kell okiratot bemutatni, annak ellenőrzése az anyakönyvvezető által történik a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban
 • Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását vagy événytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírói ítélet (kivéve, ha az már Az  EAK-ban szerepel)
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot (kivéve ha már az EAK-ban szerepel)
 • házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg a halál tényét megállapító jogerős bírósági határozat, vagy azt tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat (kivéve, ha az már az EAK-ban szerepel)

Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján a jegyző engedélyezheti.

A Magyarországon házasuló magyar állampolgárok esetében - amennyiben a házasság megkötését követően születési nevüktől vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevüktől eltérő házassági nevet viselnek - a házassági szándék bejelentésére irányuló eljárásban tett nyilatkozatuk szerint hivatalból, az alábbi okmányaik cseréjére kerülhet sor:

 • a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes SZIG, eSZIG, 
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes vezetői engedély,
 • a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes magánútlevél,
 • forgalmi engedély,
 • törzskönyv,
 • TAJ-kártya, valamint
 • adóigazolvány.

Az eSZIG, a magánútlevél, a vezetői engedély, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv hivatalból történő kiállítása visszautasítható. 

2021. február 1. napját követően kötött házasság esetén az arra jogosult házasuló részére a TAJ-kártya, az adóigazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány minden esetben kiállításra kerül, ugyanis annak visszautasítására a házasulónak nincsen lehetősége. Ezen kívül a házasuló 2021. február 1-jét követően kötött házasság esetén – visszautasításra irányuló külön nyilatkozat hiányában – jogosult a forgalmi engedély és törzskönyv automatikus, hivatalból történő kiállítására is. 

A hivatalbóli okmánykiállításra az alábbi okmányok esetében van lehetőség.


Okmány típusa
A szándékbejelentéskor
érvényesnek kell lennie
A házasság tervezett időpontjában érvényesnek kell lennie
Okmánykiállítást akadályozó nyilatkozat tehető / Okmánykiállítás utóbb visszautasítható
Személyazonosításra alkalmas okmányok
SZIG
X
X
X
VEN
X
X
X
magánútlevél (a továbbiakban: útlevél)

X

X

X
LIG
-
-
-
adóigazolvány
-
-
-
TAJ igazolvány
-
-
-
forgalmi engedély
-
-
X
törzskönyv
-
-
X

 

A fenti táblázatban jelölt személyazonosító okmányok tekintetében a hivatalbóli okmánykiállítás a házassági szándék bejelentésekor és a házasságkötés napján is érvényes okmányokra terjed ki, abban az esetben, ha a felek azokat az anyakönyvvezetőnél bemutatják.  A házassági szándékbejelentéskor mindkét félnek legalább egy érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkeznie kell, amelyet az anyakönyvvezető előtt be kell mutatni.  Érvényes személyazonosító okmány nélkül a házassági szándékbejelentési eljárás nem véglegesíthető.

Házasságkötés helyszíne, időpontja és díja

 

Esemény helye

Esemény díja

Tartalma

1.

Pénteken 9-12.00 óra között az arra kijelölt hivatali helyiségben (munkaidőben) Béla király tér 8. I. emelet

térítésmentes

csak alapszolgáltatás
2 tanús esküvő

2.

Pénteken 14-18 óra között az arra kijelölt hivatali helyiség (Béla király tér 8. I. emelet

10.000 Ft + ÁFA

alapszolgáltatás
gyűrűhúzás, gyűrűpárna
szülőköszöntő,

3.

Szombaton 9-18 óra között az arra kijelölt hivatali helyiség Béla király tér 8. I. emelet

35.000 Ft + ÁFA

alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás igény szerint

4.

Pénteken 14-18.30 óra, szombaton
9-19.00 óra között külső helyszínen

60.000 Ft + ÁFA

alapszolgáltatás és többletszolgáltatás igény szerint

5.

Pénteken 14-18.30 óra,
szombaton 9-19.00 óra Művészetek Háza (Szent István tér 28.)

20.000 Ft + ÁFA

alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás a Művészetek Háza által biztosított szerződés alapján

 

Ha a felek egyikének a bejelentkezéskor szekszárdi lakóhelye (állandó lakcíme) van és a hivatali helyiségben tartja az esküvőt, annak a díj 70%-át kell csak megfizetnie. Külső helyszínre és a Művészetek Házára ez a kedvezmény nem vonatkozik.

Alapdíj (Ft)
27% ÁFA (Ft)
Teljes összeg (Ft)
70% kedvezmény (Ft)
27% ÁFA (Ft)
Teljes
összeg (Ft)
35.000
 
9.450
44.450
24.500
6.613
31.115
10.000
 
2.700
12.700
7.000
1.890
8.890
20.000
5.400
25.400
-
-
-
60.000
16.200
76.200
-
-
-

 

Nem köthető házasság munkaszüneti napon. (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét vasárnap és húsvét hétfő, május 1., pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő., augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26.)
 
Szent László Napon, a Városnapján és a Szüreti Fesztivál idején csak külső helyszínen lehet házasságot kötni.
 
Letölthető nyomtatvány
 
Házasságkötést az időpont foglalás miatt előzetesen is be lehet jelenteni.
 
 Letölthető nyomtatványok
 
Bővebb információt kérjen az anyakönyvvezetőtől.
 
3.1. Magyar állampolgár házasságkötése külföldi állampolgárral Magyarországon
 
Ha az egyik fél külföldi állampolgár, és magyar anyakönyvvezető előtt szeretnének házasságot kötni, a magyar eljárási szabályok vonatkoznak rájuk. A házasságkötési eljárás folyamata és feltételei megegyeznek a magyar állampolgárok közötti eljárással, csak bizonyos "plusz" feltételeket kell teljesíteni.
 
A külföldi állampolgárságú házasulandó félnek saját állama illetékes szervétől igazolást (tanúsítványt) kell beszereznie, amely igazolja, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs törvényes akadálya.
 
Ennek a tanúsítványnak a kiadása céljából fel kell keresni a külföldi lakóhely szerinti helyhatóságot, vagy a hazája külképviseleti szervét. Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell ellátni (OFFI fordítás). Van olyan ország, ahol nem állítanak ki ilyen tanúsítvány, Románia, Kanada, Ukrajna, Izrael, Szlovákia, Lettország
 
Bővebben: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai - tájékoztató a házasságkötési tanúsítvány bemutatása alóli felmentésről
 
Ha a külföldi házasulandó fél ilyen tartalmú igazolást, tanúsítványt nem tud beszerezni, felmentést kérhet annak bemutatása alól. A felmentés megadását az együttesen megjelenő házasulók a házasság megkötésére illetékes anyakönyvvezetőnél kérhetik. (Illetéke: 5000 Ft.) A kérelmet szintén a házasságkötés székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormány hivatal bírálja el. A felmentés - a kiállításának napjától számított - hat hónapig érvényes, ez alatt az idő alatt kell tehát a házasságot megkötni.
 
Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtani.  EU-s tagországból hozható többnyelvű fordítási segédlet magyar nyelven, az is elfogadható. Ebben az esetben nem szükséges semmilyen  fordítás és hitelesítés.
 
Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, valamint külföldön a magyar képviselet konzulátusa.  (www.offi.hu)
 
A külföldi okiratoknak meg kell felelni a szükséges hitelesítéseknek (apostille, diplomáciai hitelesítés) ez ügyben előzetesen érdeklődni lehet az anyakönyvvezetőnél, vagy a külügyminisztérium honlapján) http://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites
 
Amennyiben a külföldi fél nem ért, nem beszél magyarul, úgy a házasságkötési eljárás minden szakaszában tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.
 
3.2. Magyar állampolgár házasságkötése külföldön
 
Kérjük, érdeklődjön a tervezett házasságkötés szerinti állam illetékes hatóságánál, hogy milyen okmányokat kell benyújtania, továbbá meg kell tudnia azt is, hogy milyen fordítást fogadnak el Öntől, illetve, hogy az adott állam kér-e valamilyen felülhitelesítést a magyar okiratokra, ez országonként eltérő lehet. A külföldön megkötött házasságot hazailag anyakönyveztetni kell.