3.HÁZASSÁGKÖTÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

Házasság a jogszabályoknak megfelelően akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen, 2 tanú jelenlétében kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. Ez a nyilatkozat sem feltételhez, sem határidőhöz nem köthető. Házasságot csak 18. életévet betöltött cselekvőképes személy köthet. Házasság 16-18 év között csak gyámhatósági engedéllyel köthető. 16 év alatt gyámhatósági engedély nem adható.
A házasságkötésre legkorábban egy évvel és legkésőbb a bejelentéstől számított 31. nappal lehet bejelentkezni. A harminc napos várakozási idő alól kérelemre, indokolt esetben a jegyző felmentést adhat.
Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. Házasságkötésnél az az anyakönyvvezető működik közre, ahol a házasulók a házasságkötési szándékukat bejelentették.
A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során jegyzőkönyv kerül felvételre. Igazolni kell a személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatot kell tenniük.
 
Bejelentéshez szükséges iratok:
 
 • a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele
 • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 • a házasulók születési anyakönyvi kivonata (kivéve, ha már az EAK-ban szerepel)
 • családi állapot igazolás hajadon, nőtlen családi állapot igazolására nem kell okiratot bemutatni, annak ellenőrzése az anyakönyvvezető által történik a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban
 • Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását vagy événytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírói ítélet (kivéve, ha az már Az  EAK-ban szerepel)
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot (kivéve ha már az EAK-ban szerepel)
 • házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg a halál tényét megállapító jogerős bírósági határozat, vagy azt tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat (kivéve, ha az már az EAK-ban szerepel)
Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján a jegyző engedélyezheti.
A Magyarországon házasuló magyar állampolgárok esetében - amennyiben a házasság megkötését követően születési nevüktől vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevüktől eltérő házassági nevet viselnek - a házassági szándék bejelentésére irányuló eljárásban tett nyilatkozatuk szerint hivatalból, az alábbi okmányaik cseréjére kerülhet sor:
 
 • a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes SZIG, eSZIG, 
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes vezetői engedély,
 • a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes magánútlevél,
 • forgalmi engedély,
 • törzskönyv,
 • TAJ-kártya, valamint
 • adóigazolvány.
Az eSZIG, a magánútlevél, a vezetői engedély, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv hivatalból történő kiállítása visszautasítható. 
2021. február 1. napját követően kötött házasság esetén az arra jogosult házasuló részére a TAJ-kártya, az adóigazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány minden esetben kiállításra kerül, ugyanis annak visszautasítására a házasulónak nincsen lehetősége. Ezen kívül a házasuló 2021. február 1-jét követően kötött házasság esetén – visszautasításra irányuló külön nyilatkozat hiányában – jogosult a forgalmi engedély és törzskönyv automatikus, hivatalból történő kiállítására is. 
A  hivatalbóli okmánykiállítás a házassági szándék bejelentésekor és a házasságkötés napján is érvényes okmányokra terjed ki, abban az esetben, ha a felek azokat az anyakönyvvezetőnél bemutatják.  A házassági szándékbejelentéskor mindkét félnek legalább egy érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkeznie kell, amelyet az anyakönyvvezető előtt be kell mutatni.  Érvényes személyazonosító okmány nélkül a házassági szándékbejelentési eljárás nem véglegesíthető.
 
Házasságkötés helyszíne, időpontja és díja
 
Esemény helye
Esemény díja
Tartalma
1.
Pénteken 9-12.00 óra között az arra kijelölt hivatali helyiségben (munkaidőben) Béla király tér 8. I. emelet
térítésmentes
csak alapszolgáltatás
2 tanús esküvő
2.
Pénteken 14-18 óra között az arra kijelölt hivatali helyiség (Béla király tér 8. I. emelet
10.000 Ft + ÁFA
alapszolgáltatás
gyűrűhúzás, gyűrűpárna
szülőköszöntő,
3.
Szombaton 9-18 óra között az arra kijelölt hivatali helyiség Béla király tér 8. I. emelet
35.000 Ft + ÁFA
alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás igény szerint
4.
Pénteken 14-18.30 óra, szombaton
9-19.00 óra között külső helyszínen
60.000 Ft + ÁFA
alapszolgáltatás és többletszolgáltatás igény szerint
5.
Pénteken 14-18.30 óra,
szombaton 9-19.00 óra Művészetek Háza (Szent István tér 28.)
20.000 Ft + ÁFA
alapszolgáltatás és
többletszolgáltatás a Művészetek Háza által biztosított szerződés alapján
Alapszolgáltatás:
 Az anyakönyvvezetőnek a jogszabályban rögzített eljárása és szövege.
Többletszolgálatatás tartalma a hivatali helyiségben munkaidőn túl:
a) anyakönyvvezető ünnepi szertartása
b) anyakönyvvezető szülőköszöntő ünnepi beszéde
c) gyűrűs párna, gyűrűhúzás
d) sziromszóró kiskosár, szirmok
e) emléklap
f) gyertya és gyertyagyújtás ceremóniája
g) egyéb házassági ceremónia (homoköntés, boröntés stb.) biztosítása (a kellékekről a párok gondoskodnak)
h) zeneszolgáltatás elektronikus hanghordozóról, hangosítás biztosítása
i) zenei jogdíj megfizetése
j) pezsgő felszolgálás (poharak, tárca) 5 főtől max. 9 főig
k) élővirág asztaldísz
l) technikai, kiszolgáló személyzet biztosítása
m) a termek fenntartási költségei
n) nyáron légkondicionálás
 
Ha a felek egyikének a bejelentkezéskor szekszárdi lakóhelye (állandó lakcíme) van és a hivatali helyiségben tartja az esküvőt, annak a díj 70%-át kell csak megfizetnie. Külső helyszínre és a Művészetek Házára ez a kedvezmény nem vonatkozik.
 
Alapdíj (Ft)
27% ÁFA (Ft)
Teljes összeg (Ft)
70% kedvezmény (Ft)
27% ÁFA (Ft)
Teljes
összeg (Ft)
35.000
 
9.450
44.450
24.500
6.613
31.115
10.000
 
2.700
12.700
7.000
1.890
8.890
20.000
5.400
25.400
-
-
-
60.000
16.200
76.200
-
-
-
 
A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság vasárnap (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét vasárnap és húsvét hétfő, május 1., pünkösdvasárnap és pünkösdhétfő., augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26.)
 
Szent László Napon, a Városnapján és a Szüreti Fesztivál idején csak külső helyszínen lehet házasságot kötni.
 
Letölthető nyomtatvány
 
Házasságkötést az időpont foglalás miatt előzetesen is be lehet jelenteni.
 
 Letölthető nyomtatványok
 
Bővebb információt kérjen az anyakönyvvezetőtől.
 
3.1. Magyar állampolgár házasságkötése külföldi állampolgárral Magyarországon
 
Ha az egyik fél külföldi állampolgár, és magyar anyakönyvvezető előtt szeretnének házasságot kötni, a magyar eljárási szabályok vonatkoznak rájuk. A házasságkötési eljárás folyamata és feltételei megegyeznek a magyar állampolgárok közötti eljárással, csak bizonyos "plusz" feltételeket kell teljesíteni.
 
Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, nyilatkoznia kell, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya. Az ügyfél a nyilatkozatát megteheti az állampolgársága szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseleti hatósága előtt, ahol tájékoztatást kap a személyes jog tartalmáról, a házassági akadályokról, a házasságkötés törvényi feltételeiről. A külföldi fél az anyakönyvvezető előtt is nyilatkozhat, a házasságkötés bejelentésekor.
 
Ez a nyilatkozat nem azonos a családi állapot igazolással, a külföldi félnek továbbra is közokirattal kell igazolnia a családi állapotát.
 
Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtani.  EU-s tagországból hozható többnyelvű fordítási segédlet magyar nyelven, az is elfogadható. Ebben az esetben nem szükséges semmilyen  fordítás és hitelesítés.
 
Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, valamint külföldön a magyar képviselet konzulátusa.  (www.offi.hu)
 
A külföldi okiratoknak meg kell felelni a szükséges hitelesítéseknek (apostille, diplomáciai hitelesítés) ez ügyben előzetesen érdeklődni lehet az anyakönyvvezetőnél, vagy a külügyminisztérium honlapján) http://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites
 
Amennyiben a külföldi fél nem ért, nem beszél magyarul, úgy a házasságkötési eljárás minden szakaszában tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.
 
A házasságkötést megelőző eljárásban az anyakönyvi szerve 30 napon belül nyilatkozik az külföldi okiratok elfogadhatóságáról.
 
3.2. Magyar állampolgár házasságkötése külföldön
 
Kérjük, érdeklődjön a tervezett házasságkötés szerinti állam illetékes hatóságánál, hogy milyen okmányokat kell benyújtania, továbbá meg kell tudnia azt is, hogy milyen fordítást fogadnak el Öntől, illetve, hogy az adott állam kér-e valamilyen felülhitelesítést a magyar okiratokra, ez országonként eltérő lehet. A külföldön megkötött házasságot hazailag anyakönyveztetni kell.