Szociális célú tűzifa támogatás

 A tűzifa támogatás, a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján természetben nyújtott szociális ellátás. A tűzifa támogatást külterületi ingatlanban élő szociálisan rászoruló személyek is igényelhetik.

Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem:

egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg 71.250.- forintot),

családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg 57.000.- forintot),

egyedül élő nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (jelenleg 85.500.- forintot) nem haladja meg,

- és nem rendelkezik vagyonnal.

A tűzifa támogatás egy lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A tűzifa támogatás annak adható, aki lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A tűzifa támogatás megállapítását megelőzően, illetve a megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a Humánszolgáltató Központ bevonásával környezettanulmány készíthető.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát csak saját háztartásában használhatja fel, azt nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, ha ezen kötelezettségét megszegi, a kötelezettségszegéstől számított 5 évig nem részesülhet tűzifa támogatásban.

A tűzifa igénylés a kérelemi nyomtatványon minden év szeptember 1. és 30. napja között nyújtható be. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat tárgyévet követő év február 28. napjáig gondoskodik.

A beérkezett kérelmeket a tárgyévi költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzata figyelembe vételével a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.

A beérkezett kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek:

a) a rendszeres települési gyógyszertámogatásban részesülők,

b) a települési lakhatási támogatásban részesülők,

c) a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,

d) az egyedül élő időskorúak.

A tűzifa támogatás évente egységesen 15 mázsa, tüzelési célra azonnal felhasználható nedvességtartalommal rendelkező, vágott, hasított tűzifa.

A kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának jelzése alapján a tűzifa támogatás iránti eljárás hivatalból is megindítható.

Ügyintézés

 Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály
Berbuch Miklós

Címe:
7100 Szekszárd, Vörösmarty u.5.

 Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő: 800 -1200, 1300-1600
szerda: 800 -1200, 1300-1600

Az eljárás indul:
Kérelemre


Letölthető nyomtatvány