Önkormányzati lakbértámogatás

Ki jogosult önkormányzati lakbértámogatásra?
A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás bérlője, amennyiben a bérlő és családja valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2014. évben: 57.000 Ft-ot és nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, (2014. évben: 570.000 Ft) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja (2014. évben: 1.995.000 Ft.)

A támogatás havi mértéke: 
A fizetendő lakbér 50%-a.

Ki nem jogosult lakbértámogatásra? 
- Ha a bérlő eltartási szerződést kötött,
- Ha nem szociális alapon bérbeadott lakás bérlője
- Ha lakbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és ebből hátraléka keletkezett,
- Ha lakás hasznosításával összefüggésben jövedelemhez jut.

A lakbértámogatás egy évre kerül megállapításra, és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a jogosultság fennállása esetén a fizetendő lakbér havi összegét csökkenti a támogatás mértékével. A kérelmet a jogosultság lejártát követően minden évben meg kell újítani.

A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztályán.


Kapcsolódó jogszabályok:


Ügyintézés:

Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 800-1200, 1300-1600
Szerda: 800-1200, 1300-1600

Az eljárás indul:
Kérelemre

Szükséges iratok:

  • közös háztartásban élők - a kérelem benyújtását megelőző havi nettó - átlagjövedelméről szóló igazolás,
  • nyugdíjasok esetében utolsó havi nyugdíj igazolás, (munkáltatói igazolás, ellátási szelvény, bankszámlakivonat)
  • munkanélküli esetén igazolást munkanélküli nyilvántartásba vételről (álláskeresési könyv másolat) vagy jövedelemnyilatkozat, a munkaügyi szervek által megállapított ellátás összegéről szóló határozat másolatát,
  • alkalmi munka esetén alkalmi munkavállalói kiskönyv vagy nyilatkozat,
  • vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelme
  • 18 életév felett tanulói jogviszony iagazolása
  • kapott családi pótlék és tartásdíj összegéről szóló igazolás, bírósági végzés másolata.

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem