Üzletszerű ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele
 
 
Tájékoztató:
 
Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység/ üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentés alapján folytatható.
 
Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül
a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,
c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint
d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.
 
Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.
 
Nem végezhet ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet az, aki
a) büntetett előéletű,
b) az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy
c) gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem lehet.
 
 
1.) Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet az a  természetes személy szolgáltató folytathat, aki
a.) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel (a továbbiakban: szakképesítés) rendelkezik, és olyan
b.) gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki szolgáltatásra is kiterjed,
 
A bejelentésben meg kell adni:
-           a természetes személyazonosító adatokat (név, születési hely, idő, anyja neve)
-           adóazonító jelét,
-          állandó lakóhelyet,
-          értesítési címet,
-          a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység fajtáját,
-          a szakképzettséget tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát,
-           a szakképesítés azonosító számát,
-          munkáltatójának nevét és székhelyét, valamint az OKNYIR rendszerben kapott
nyilvántartási számát
-          a tevékenység folytatása során használni kívánt nyelvet/nyelveket,
-          a hatósággal való kapcsolattartás módját.
 
Tevékenységi körként az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatás mellett az üzletszerű ingatlanközvetítő szolgáltatás egy bejelentésben megjelölhető.
 
A bejelentéshez mellékelni kell:
-          a szakképesítést tanúsító bizonyítványt
-          a munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott igazolást, mely a munkaviszony vagy foglalkoztatási viszony fennállását hitelt érdemlő módon igazolja (munkáltatói igazolás),
-          a hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja azt a tényt, hogy a szolgáltató büntetlen előéletű
-          a bejelentő lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság által, valamint - ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - a nemzeti adóhatóság (NAV) által 30 napnál nem régebben kiállított közokiratot, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó.
 
 
2. Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet az a gazdálkodó szervezet szolgáltató folytathat, amelynek
-          legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – az üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentette,
-          valamint az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett,
-          tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki szolgáltatásra is kiterjed.
 
 
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
-          a szolgáltatást végző egyéni vállalkozó/egyéb gazdálkodó szervezet nevét,
-          a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy nevét, lakóhelyét, egyéni vállalkozó esetén a saját nevét és lakóhelyét,
-          székhelyét,
-          a tevékenység megjelölését,
-          a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
-          a szolgáltató tevékenységi körét,
-          a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott nevét, a nyilvántartásba vétel időpontját, nyilvántartási számát.
-          egyéni vállalkozó részére az ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység végzésére kiadott engedély számát/az egyéni vállalkozó személyesen közreműködő foglalkoztatottjának nevét és a részére kiadott engedély számát,
-          a hatósággal való kapcsolattartás módját,
-          a tevékenység során használni kívánt nyelvet/nyelveket.
 
Tevékenységi körként az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatás mellett az üzletszerű ingatlanközvetítő szolgáltatás egy bejelentésben megjelölhető.
 
A bejelentéshez mellékelni kell:
-          a gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság által, valamint - ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - a nemzeti adóhatóság (NAV) által 30 napnál nem régebben kiállított közokiratot, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó,
-          a tag/alkalmazott részére kiállított hitelt érdemlő igazolást a munkaviszony vagy foglalkoztatási jogviszony fennállásáról,
-          3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot/hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolást.
 
 
3.) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a természetes személy ingatlanközvetítőkről/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítőkről, valamint az üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására jogosult gazdálkodó szervezetekről szolgáltatási tevékenységenként elkülönítve nyilvántartást vezet.
 
A nyilvántartott adatokat 2021. január 1. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR) tartalmazza:
 
A központi elektronikus rendszer elérhetőségei:
 
 
A nyilvántartásban szereplő szolgáltató köteles a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított tíz napon belül a hatóság részére bejelenteni.
 
 
A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha
a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,
b) a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri,
c) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási vagy kényszertörlési eljárást rendelt el,
d) a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából, vagy
e) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megsértésére vagy a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítésére tekintettel a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezte az ingatlanközvetítő vagy az ingatlanközvetítő ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató nyilvántartásból történő törlését.
 
A hatóság – az a) és b) pont esetén a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, a c) pont esetén a feltétel biztosításáig, a d) pont esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig – megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak,
a) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza,
b) aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget,
c) aki vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik,
d) akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek.
 
Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból a 27. § szerinti nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.
 
 
4. Ügyintézés 
A kérelmek benyújtásának módja:        
(A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján)
A.)  Természetes személy ügyfél esetén
Természetes személy ügyfél nem köteles elektronikus ügyintézésre, azonban dönthet úgy, hogy a kérelmeit elektronikus úton nyújtja be. Ebben az esetben rendelkeznie kell Ügyfélkapus elérhetőséggel. Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapuval, a regisztrációt elektronikus úton a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio honlapon keresztül, vagy személyesen bármely Kormányablaknál megteheti.
A természetes személy ügyfél a kérelmeit az Ügyfélkapus bejelentkezést követően online kitölthető űrlapot, az általános üzenetküldő szolgáltatáson, az ún. ePapíron (https://epapir.gov.hu/) keresztül tudja benyújtani.
B.)  Gazdálkodó szervezet ügyfél esetén
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet a kérelmeit elektronikus úton köteles benyújtani. Amennyiben a gazdálkodó szervezet még nem rendelkezik cégkapuval, a regisztrációt a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html linken tudja kezdeményezni.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet a kérelmeit Cégkapus bejelentkezést követően az általános üzenetküldő szolgáltatáson, az ún. ePapíron (https://epapir.gov.hu/) keresztül tudja benyújtani.
___________________________________________________________________________
 
Hatáskör, illetékesség: Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként a szolgáltató lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője jár el a megye területére kiterjedő illetékességgel.
 
Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Hatósági és Koordinációs Igazgatóság
Igazgatási Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-100,
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő: 800-1200, 1300-1630
Szerda: 800-1200, 1300-1630
Péntek: zárva
 
Ügyintéző:
Kiss Márta; Tel: 74/504-116
 
Ügyintézési határidő: 15 nap
 
 
Letölthető nyomtatvány:
 
 
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 
  • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
  • a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet,
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
  • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet.
  • az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi. CXLVI. törvény