Egyedi szennyvíztisztító létesítmények engedélyezési eljárása

                                                                                                                                         
I.                    Tájékoztató
 
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
 
Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik hiányzik, a területileg illetékes vízügyi hatóság, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folytatja le az engedélyezési eljárást.
 
A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha
a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.
 
Egyedi szennyvíztisztító berendezések egyedi telepítése esetében, ha a kibocsátás nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget, a tulajdonos köteles a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendeletben az egyedi szennyvízkezelő létesítmény által kibocsátott tisztított szennyvízre meghatározott határértékek tekintetében mintavételt és analitikai vizsgálatot végezni a létesítési engedélyezési eljárás alkalmával, majd ezt követően háromévente. A jegyző a helyben fennálló kockázatok figyelembevételével további mintavételt és analitikai vizsgálatokat írhat elő. A tulajdonos köteles a vizsgálat eredményeit a jegyző részére a kézhezvételtől számított 15 napon belül átadni.
 
II.                  Ügyintézés:
 
Ügyintézés helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
Városigazgatási és Rendészeti Osztály
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00
 
Ügyintéző:
Feil-Csepregi Anett hatósági ügyintéző
Tel.: 74/999-331
 
Az eljárás kérelemre indul, a kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentáció tartalmát a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az engedélyezési tervdokumentációt vízi létesítmények tervezésére jogosult szakembernek kell elkészítenie.
 
Az eljárási illetékmentes.
Az ügyintézési határidő: 60 nap.
Az eljárásba szakhatóságként be kell vonni:
- a népegészségügyi hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalát,
- ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett, akkor a természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát.
 
 
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
Letölthető nyomtatványok: -
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok:
 
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/204. (VII.21.) Korm. rendelet
- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet