„Szekszárd” név és címerhasználat engedélyezése
                                                                                                                                       
I.                    Tájékoztató
 
Annak, aki Szekszárd város nevét annak toldalékos vagy bármely más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölését (a továbbiakban: Szekszárd név), elnevezésében, rendezvény elnevezéséhez, tevékenysége során, működésével összefüggésben, továbbá címerét embléma, jelvény, kiadvány, dísz-, emléktárgy, egyéb termék készítéséhez vagy forgalmazásához használni kívánja – rendeletben meghatározott kivételekkel - engedélyt kell kérnie.
 A Szekszárd név felvétele és használata, valamint a címerhasználat csak azok számára engedélyezhető, akiknek tevékenysége kötődik Szekszárdhoz, valamint a tevékenység tervezett célja nem sérti Szekszárd jó hírét, illetve az önkormányzat érdekeit, nincs adó- és egyéb köztartozásuk.
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a címer, valamint a Szekszárd név használat engedélyezésével, az engedély visszavonásával kapcsolatos hatáskörét a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarkenting Bizottságra ruházza át.
A címer használat, valamint a Szekszárd név használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.
Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsághoz kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását köztartozás mentességről, a használni kívánt címerrel, Szekszárd névvel díszített tárgy, kiadvány mintáját vagy méretarányos rajzát, a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezést, vagy a városnév használatával érintett termék leírását, meghatalmazást, képviseleti jogosultság igazolását. A helyi adótartozás mentességről szóló igazolást az önkormányzati hatóságtól hivatalból kell beszerezni.
Az engedélykérelmet döntésre a jegyző készíti elő és gondoskodik a döntés kérelmező részére történő megküldéséről.
Az engedély szólhat: 
a)  határozatlan időre,
b)  határozott időre,
c)   a tevékenység folytatásának idejére,
d)  egy alkalomra,
e)  több alkalomra.
 
A Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság – az Önkormányzati Rendeletben foglalt indokok alapján - a kérelmet elutasíthatja, illetve a már kiadott engedélyt visszavonhatja.
A kiadott és a visszavont engedélyekről és a regisztrált használókról a jegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik Szekszárd város honlapján való közzétételről.
 
 
II.                  Ügyintézés
Hatáskör, illetékesség: Szekszárd közigazgatási területe
 
Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Jogi és Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-100,
 
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő: 800-1200, 1300-1630
Szerda: 800-1200, 1300-1630
Péntek: ZÁRVA
 
Ügyintéző:
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna Tel: 74/504-105

 
Illeték: 3.000 forint
Letölthető: Kérelem nyomtatvány
 
Csatolandó dokumentumok:
-          a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása köztartozás mentességről,
-          a használni kívánt címerrel, Szekszárd névvel díszített tárgy, kiadvány mintája vagy méretarányos rajza/a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezés, vagy a városnév használatával érintett termék leírása,
-          meghatalmazás, képviseleti jogosultság igazolása,
-          annak igazolása, hogy az adott tevékenység kötődik Szekszárdhoz (pl: alapító okirat, alapszabály)
 
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok:
 
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
  • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról