Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható.) 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái:

Étkeztetés: bölcsődében, óvodában és a nappali rendszerű oktatás 1-8 évfolyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek az étkezés ingyenes

Tankönyvellátás: az iskolai tankönyvrendelkezésnek biztosítania kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóknak. Az ingyenesség biztosítása többféleképpen történhet, ezért javasoljuk, hogy az érintett iskola e kérdésre vonatkozó eljárását ismerjék meg.

Oktatás: a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról

Művészetoktatás: a hátrányos helyzetű gyermek az alapfokú művészetoktatásban térítési díjat nem fizetnek.

Szakképzés: Szakiskolában - nappali rendszerű iskolai oktatás keretében - felzárkóztató oktatás szervezhető azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek. Az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett, a szülő kérésére, felzárkóztató oktatásban kezdheti meg a tanévet az a tanuló, aki betöltötte a 15. életévét. A tanuló a felzárkóztató oktatás sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon, évfolyamokon felkészül a szakmai vizsga letételére.

Kollégiumi ellátás: a kollégium pedagógiai programjában határozza meg a hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások tervét.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái:

Kötelező óvodai felvétel: a kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételét, ha az a harmadik életévét betöltötte.

Iskolaválasztás: a körzetes általános iskola feladatainak ellátása keretében a felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/tanulót. Arról, hogy gyermekének melyik a körzetes iskolája, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya ad felvilágosítást. Ha a településen belül másik iskolába akarja vinni a gyermekét, akkor a felvételek elbírálásánál a halmozottan hátrányos helyzetű előnyben részesül, felvételét az iskola csak férőhely hiányában utasíthatja el.

Oktatás: minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is.

Útravaló ösztöndíjprogram: az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A programba bekerülő diákok mentori segítséget kapnak tanulmányaik sikeres folytatásához, valamint mind a diák, mind a mentor havi ösztöndíjban részesül, illetve bizonyos sikerkritériumok elérése esetén a mentor tanár egyösszegű év végi juttatást kap.

Az ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:
Út a középiskolába: az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóknak;
Út az érettségihez: érettségit adó középiskolába járó tanulóknak;
Út a szakmához: szakképzésben résztvevő, hiányszakmát választó tanulóknak

A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program:

2005. év második felétől az Oktatatás és Kulturális Minisztérium a HÖOK a Hallgatókért Alapítvánnyal együttműködésben működteti Katapult Mentorprogramot, amely a halmozottan hátrányos helyzetű, érettségizett fiatalok továbbtanulási, illetve a későbbiekben munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeit hivatott elősegíteni.

A felvételi eljárás során alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, felsőfokú szakképzésre, mesterképzésre történő jelentkezésénél előnyben részesítéssel többletpontok szerezhetők, ha hátrányos helyzetű felvételiző 25 pont, halmozottan hátrányos helyzetű felvételiző 50 pont, fogyatékkal élő felvételiző 50 pont, illetve gyermekgondozás esetén 50 pont.

A kedvezményes bejutás lehetőségén túl, az így felvett tanulókat mentor segíti majd tanulmányaik során. A pontos feltételekről a www.mentorhalo.hu vagy a 06-80/204-641 zöldszámon lehet érdeklődni.

Pályázati lehetőségek többek között az alábbi honlapokon kereshetők:

  • Oktatási és Kultúrális Minisztérium honlapja: www.okm.gov.hu
  • SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. honlapja: www.sulinova.hu
  • Tempus Közalapítvány honlapja: www.tka.hu
  • Pályázatfigyelő újság honlapja: www.pafi.hu


Kapcsolódó jogszabályok:

  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.)
  • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet.

Ügyintézés:

Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 800-1200, 1300-1600
Szerda: 800-1200, 1300-1600

Az eljárás indul:
Kérelem alapján


Letölthető nyomtatványok:

Kérelem