Hatósági bizonyítvány kiállítása

 
 
I.                    Tájékoztató:
A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak, szervnek is meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni.
Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.
 
Elsősorban az alábbi hatósági bizonyítványok kiadása kérhető:
a) címigazolás kiadása
b) 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges, a tárolási hely alkalmasságát tanúsító jegyzői igazolás kiadása,
c) hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéhez igazolás kiadása a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen lakóknak
d) a gépjárművek útdíj fizetés alóli mentességével kapcsolatos hatósági bizonyítvány
e) gázközmű hozzájárulások igazolása
 
a) Címigazolás kiadása. Lásd: Címnyilvántartás
b) 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges, a tárolási hely alkalmasságát tanúsító jegyzői igazolás kiadásához:
 
jármű tárolása: a tehergépjármű és az autóbusz (a továbbiakban együtt: jármű) elhelyezése az e célból kijelölt helyen arra az időszakra, amely alatt a járművel az 1. § (1) bekezdés aa) – ac) pontjaiban meghatározott tevékenységet nem végzik, kivéve az e tevékenységek folytatása között a belföldi székhelyű üzembentartó esetén 7 órát, külföldi székhelyű üzembentartó esetén 24 órát meg nem haladó időtartamú várakozást;
 
A gazdálkodó szervezet a közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez használt járműveit a telephelyén vagy – legfeljebb 10 jármű esetén – tárolóhelyén tárolhatja. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű – a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve – közúton vagy más közterületen nem tárolható.                                                                                    
 
A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból
a 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Kormány által rendeletben kijelölt szerv által vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,
feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.
 
c) Hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéhez igazolás kiadása a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen lakóknak:
 
A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.
Ezt a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
 
A Közgyűlés a fenti igazolás kiadásával kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházza. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználónak kérelméhez teljes bizonyító erejű magánokiratot kell mellékelnie a jogosultságról, melyet a jegyző záradékkal lát el, amely alapján az ingatlanhasználó a közszolgáltatóhoz fordulhat. Az ingatlanhasználónak a jogosultság megszűnését 8 napon belül be kell jelentenie a közszolgáltatónak.
 
d)A gépjárművek útdíj fizetés alóli mentességével kapcsolatos hatósági bizonyítvány:
A kérelmező a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével, a 3. melléklet szerinti termények közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – június 15-e és december 15-e között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.
 
 A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az abban meghatározott termény betakarításának – a hatósági bizonyítvány szerint megállapított – időtartamáig érvényes.
II.                  Ügyintézés
Hatáskör, illetékesség: Szekszárd közigazgatási területe
 
Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Jogi és Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-100,
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő: 800-1200, 1300-1630
Szerda: 800-1200, 1300-1630
Péntek: zárva
 
Ügyintéző:
Bustya Gabriella; Tel: 20/345-3872; 74/504-115
Kiss Márta; Tel: 74/504-116
 
Ügyintézési határidő: 8 nap
Útdíjfizetés alóli mentesség igazolásánál: 3 nap.
 
Az eljárás kérelemre indul.
 
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
Az eljárás illetékmentes.
 
 
Letölthető nyomtatvány:
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem címigazolás céljából – lásd: Címigazolás ügykörnél
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok:
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
  • A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (címigazolás)
  • A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (tárolási helyre vonatkozó igazolás)
  • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (hulladékszállítással kapcsolatos igazolás)
  • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete (hulladékszállítással kapcsolatos igazolás)
  • A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (útdíjmentességre vonatkozó igazolás)