Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

I. Tájékoztató

2011. június 15. napjától zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Engedélyt azokra az alkalmi, vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben (300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség, épület), illetve szabadban tartanak és várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

Az engedély iránti kérelmet és mellékleteit a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének kell benyújtania a rendezvény helye szerinti önkormányzat jegyzőjéhez.

Ha az engedélyezési eljárás során a jegyző helyszíni szemle megtartását rendeli el, a szemlét a szakhatóságokkal közösen kell lefolytatni. Az engedélyt a kérelem, és a mellékleteként benyújtott dokumentáció, a helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével adja ki. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

II. Ügyintézés:

Az ügyet intéző osztály:

Jogi és Hatósági Igazgatóság - Igazgatási Osztály

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő és szerda: 800-1200-ig, 1300-1600-ig; Péntek: 800-1200-ig,

 

Ügyintéző: Takács Ágnes Tel: 74/504-144

Eljárás indul: Kérelemre               llleték: 3.000 forint          Ügyintézési határidő: 20 nap

Letölthető nyomtatványok:  Rendezvénytartási engedély iránti kérelem

A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.

 

III. Kapcsolódó jogszabályok:

·         A zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet.

·         Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.