Vadkár

Tájékoztató

A vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásra az ingatlan fekvése szerinti jegyző illetékes

A vadkár fogalma: A jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles megtéríteni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét. A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott. 

A vadkárügyben induló jegyzői eljárás menete: Vadkár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől – folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől – számított harminc napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel. Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított 8 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől nyolc napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

Szakértő kirendelése: A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző nyolc napon belül rendeli ki. A kár becslését – a kirendeléstől számított nyolc napon belül kell lefolytatni. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az (1) bekezdésben előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

A jegyző eljárása a szakértői vélemény alapján: A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.
Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.
A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni:

a) őszi gabona október 1.–augusztus 15. 
b) tavaszi gabona április 1.–augusztus 1.
c) kukorica április 15.–november 30.
d) burgonya április 15.–október 15.
e) napraforgó, szója április 15.–szeptember 30.
f) borsó március 1.–augusztus 30.
g) szőlő, gyümölcsös egész évben

Kapcsolódó jogszabályok

  • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

Ügyintézés

Az ügyintézés helye:
Közigazgatási Igazgatóság
Igazgatási és Ügfélszolgálati Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. - Ügyfélszolgálat
Tel.: 74/504-179

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda: 8:00 - 12:00-ig, 13:00 - 16:00-ig
Péntek: 8:00 - 12:00-ig,

Ügyintéző:
Kiss Márta
Telefon: 74/504-179

Az eljárás kérelemre indul.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Megelőlegezendő eljárási költség: 
1.) Eljárási illeték: 3000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni a benyújtott kérelmen.
2.) Szakértői díj

Letölthető nyomtatvány

Kérelem vadkárbecslés lefolytatására