Szekszárd Város Milleniumi rendezvényei

Január - december között
Folytatódott - 11 előadással - a nagysikerű Millenniumi Léleképítő országos hírű előadók részvételével.

Február 6. - Augusztus 20.
MILLENNIUMI GYÖNGYFÜZÉR előadás - és "SZELLEMI ÖRÖKSÉGÜNK" portrésorozat a Művelődési Házban és a Művészetek Házában.

Március12 - 22.
Art?999 MILLENNIUMI jótékony célú jubileumi kiállítást rendeztek a művelődési házban.

Március 15-én
Megnyitották a Millenniumi Ifjúsági Hónapot:
Ünnepi megemlékezés a Béla téren, koszorúzás
Ifjúsági est: fáklyagyújtás, műsor, történelmi séta, találkozás a diák polgármesterekkel.

Május 25.
35. évfordulóját ünnepelte a 4. sz. Általános Iskola. 10 éve vette fel Dienes Valéria matematikus, filozófus nevét. Ebből az alkalomból millenniumi emléknapot rendeztek.

Június 27.
A Millenniumi Szent László napon felavatták Nagy Benedek szobrászművésznek a város védőszentjéről, Szent Lászlóról készített térplasztikáját, amely a Béla teret díszíti. Kő Pál, Kossuth-díjas szobrászművész és Supka Magdolna, akadémikus, művészettörténész adta át a városnak.

Augusztus 17.
Millenniumi Dunatáj Estet rendeztek a Német Színházban. A nemzeti örökség: hagyományőrzés és megújulás című tanácskozás előadói voltak: Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos, Pekár István a Duna Televízió elnöke, Lázár Mózes az Illyés Közalapítvány titkára, Jankovics Marcell a Nemzeti Kulturális Alapprogram elnöke, Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter. A házigazda szerepét Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, a Dunatáj Televízió elnöke töltötte be.

Augusztus 19-20.
Millenniumi Kavalkádot szerveztek a város központjában, a Béla téren.

Augusztus 20.
A Városi Millenniumi Záróünnep fontosabb eseményei voltak:
-Szentmise, istentisztelet a város templomaiban
-Az olaszországi Moliterno város néptánc csoportja és a Bartina Néptánc Együttes műsora a Béla téren
-A felújított Szentháromság szobor avatása, szentelése
-Üzenetek elhelyezése a Millenniumi Emlékpontba
-Ünnepi közgyűlés a Művészetek Házában
-Az Aranykönyvi bejegyzések közzététele
-A Közjóért, a "Pro Urbe Szekszárd", a "Szekszárdi Németségért", Az Év tűzoltója díjak átadása
-Kiemelkedő művészeti együttesek szabadtéri műsora a Művészetek Háza előtt
-"Az Évezred Kapuja" millenniumi emlékmű avatása a Luther téren
-A nap vendégei voltak: Dávid Ibolya igazságügy miniszter, Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató
-"Az évezred kapuja" szoborkompozíciót a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala támogatásával készítették: Szatmári Juhos László, Csíkvári Péter, Ligeti Erika, Bakos Ildikó, Gáti Gábor, Gábor Éva Mária, Király Vilmos szobrász művészek.
Közjóért kitüntető díjban részesült
Bakó László (1949) kőfaragó
Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban érettségizett, majd Süttőn sváb kőfaragóktól tanulta meg a mesterség rejtelmeit. Dolgozott Budapesten a Kőfaragó- és Épületszobrász Vállalatnál. 1970-ben Szekszárdon "Stúdió" néven képzőművészeti szervezetet alapított. Részt vett alkotótelepek munkájában. Itthon és külföldön kiállításokon szerepelt és nyert elismerést munkáival. Tagja a Művészek Nemzetközi Szövetségének. Köztéri alkotásai több városban díszítik a parkokat, tereket. Városunkban a Millecentenáriumi Sakk és Eszperantó - Emlékhely márvány-talapzata, az 1956-os emlékmű és a Szent István teret jelző kőoszlop őrzi munkáját. Művészi munkássága, városunk érdekében kifejtett tevékenysége elismerésre méltó.
Bodor Árpád (1929) nyugalmazott tanár
1962-ben földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett. 1973-tól a Garay János Gimnáziumban tanított. Elkötelezett híve a természetjárásnak, aktív természetjáró, túravezető. Útjára indította a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Vetélkedőjét, aminek több mint húsz éve szervezője, irányítója. Hetedik alakalommal szervezte meg a Kőrösi Csoma Sándor Emlékversenyt a Kárpát-medencei magyar középiskolások részére. 1988-tól a Tolna Megyei Természetbarát Bizottság elnöke, 1996-tól tiszteletbeli elnöke. Publikációi jelentek meg Tolna megye földrajza, valamint Szekszárd és környéke címmel. Megyénk első turisztikai térképének elkészítésében, a Szekszárdi-dombság turista útjainak kialakításában is jelentős szerepe volt. Fiatalok százaival szerettette meg a természetet és öregbítette városunk hírnevét.
Matókné Misóczki Mária (1953) iskolaigazgató
A Kaposvári Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát, a Pécsi Tanárképző Főiskolán pedagógia szakos végzettséget szerzett. 1988-tól a Gyermekek Háza vezetője volt, 1995-től a 2. számú Általános Iskola és Diákotthon igazgatója. Az általa vezetett tantestület fejlesztő munkája példaértékű. Az elsők között kezdték meg az intézményi önértékelést és kapcsolódtak be a Comenius I. szakmai programba. Tanügy igazgatási, intézményértékelési és pedagógiai program szakterületen közoktatási szakértő, minőségügyi tanácsadó. Munkáját a stratégiai tervezés, a tudatos jövőépítés, a csapatépítés jellemzi. Szakmai felkészültségét és közéleti munkásságát ismerték el a díjjal.
Petrits József (1944) mézeskalácsos
1962-ben élelmiszeripari technikusi végzettséget szerzett. Budapesten kezdte a szakmát majd a szekszárdi Sütőipari Vállalatnál dolgozott különböző beosztásokban. 1970 - 1991 között -munka mellett- a Szövetkezeti Spartacus Sportkör elnöke volt. Sokat tett a kerékpár sport fejlődéséért. A család 1825 óta foglalkozik mézeskalácsok, cukorkák, sütemények, gyertyák készítésével így 1992-től egyéni vállalkozóként folytatta a családi hagyományokat. Munkácsy utcai üzletük 2000-ben elnyerte a Szekszárd Borvidéki Borút minősített állomása címet. A piactéri árusító helyen is mindig van vásárló. A családi tradíciók megőrzése és folytatása, valamint kiemelkedő szakmai munkássága elismerésre méltó.
Prof. Dr. Simon László (1942) osztályvezető főorvos
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. 1980. augusztus 1-től - jelenleg is - a Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza II. számú belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa. 1981-től az orvostudományok kandidátusa. 1999-ben egyetemi magántanárrá nevezték ki. A kórház Intézeti Tudományos Tanácsának elnöke, tudományos társaságok vezetőségi tagja. Gastroenterológiai kutatómunkájáról számot adó tudományos közleményei magyar, német és angol nyelven jelennek meg. Magas színvonalú gyógyító munkáját, példamutató tudományos tevékenységét ismerték el a díjjal.
Zentai András (1940) címzetes igazgató
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett népművelés specializációval. 1977-től 15 éven át a Garay János Gimnázium igazgatója volt, jelenleg is ott tanít. Sokat tett az iskola jó hírnevéért, gazdag hagyományainak ápolásáért. Nevéhez fűződik a gimnáziumi évkönyv kezdeményezése, a Garay Napok rendezvénysorozat, valamint az iskola történetének megírása, megjelentetése. Öt évig vezette a megyei gimnáziumok igazgatóinak munkaközösségét, tíz éven át a Művelődési Minisztérium szakbizottságában tevékenykedett, tizenöt évig a TIT megyei alelnöke volt. A Tolna Megyei Önkormányzat Művelődési Bizottságában korábban elnökként, jelenleg tagként dolgozik. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1992-ben címzetes igazgatói címet adományozott számára.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott Dr. Gesztesi Tamás (1935) nyugalmazott osztályvezető főorvos
1959-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Pályáját a szekszárdi kórház 1. számú belgyógyászati osztályán kezdte, 1969-től az 5. számú kardiológiai osztályt vezette. Néhány év kitérő után 1985-től nyugdíjba vonulásáig a szekszárdi kórház 1. számú belgyógyászati és kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa és megyei belgyógyász szakfőorvos volt. Jelenleg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezető szakfőtanácsadója. Számtalan publikációja jelent meg magyar és német nyelven. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Tolna Megyei Egyesületének elnöke, az Országos Széchenyi Kör megyei elnöke, tagja a Városi Kulturális Kabinetnek és a Városi Aranykönyv szerkesztőcsoportjának. A New York-i Tudományos Akadémia tagja. Köztiszteletben álló, sokrétű, színes közösségi tevékenységet folytató személyisége városunknak.

Koller Ferenc (1939) Tolnatej Részvénytársaság, elnök-vezérigazgató Agrármérnöki, majd tejipari-tejgazdasági szakmérnöki diplomát szerzett az Agrártudományi Egyetemen. 1957. július 31-től került a Tolna Megyei Tejipari Vállalathoz, mint művezető. Az elmúlt évtizedek alatt bejárta a vezetői ranglétra valamennyi lépcsőjét. 1996-tól elnök-vezérigazgatóként irányítja a részvénytársaságot. A város egyik legjelentősebb munkahelyének vezetője, aki a folyamatos termékfejlesztés mellett nagy gondot fordít a humán erőforrás fejlesztésére és a szakképzett utánpótlás nevelésére is. A Magyar Tejipari Egyesülés Intervenciós Bizottságának elnöke, valamint a Tolna Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága mellett működő Agrár - Közgazdasági Bizottság elnöke is. A gazdasági életben betöltött szerepe és közéleti tevékenysége egyaránt kiemelkedő.

A Szekszárdi Németségért Nívódíj kitüntetettje Kocsis Imre Antal (1948) Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Szegeden a Tanárképző Főiskolán magyar-ének -zenetanári diplomát, majd karnagyi képesítést és középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1977-től közművelődési területen dolgozott, majd az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán oktatott. 1990 óta városunk polgármestere. 1978-ban a Német Nemzetiségi Kórus alapító karnagya volt. Polgármesterként jelentős segítséget nyújtott a Német Nemzetiségi Egyesület működéséhez. 1994-től a Német Kisebbségi Önkormányzatnak segítő, korrekt partnere. Az önkormányzat hazai és külföldi jó megítélésében fontos szerepet játszott.

Az év tűzoltója
Kapronczai Imre (1949) tűzoltó zászlós
Középiskolai érettségivel és több szakmával rendelkezik. 1979. november 1-én került a Szekszárdi Városi Tűzoltó Parancsnokság állományába. Jelenleg szerparancsnoki beosztásban tevékenykedik. Munkáját lelkiismeretesen, precízen és szorgalommal végzi. Részt vesz a fiatal tűzoltók szakmai felkészítésében. Személyes bátorsága, szakmai tudása példamutató.
Kimagasló munkát végzett az elmúlt évi tiszai árvízvédelemnél, valamint a belvízkárok elhárításánál. A Tűzbiztonsági Érem bronz fokozata, valamint a 10, 15 és 20 éves tűzoltó szolgálati érem tulajdonosa.

Szeptember 15.
A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat 10. alkalommal rendezte meg hagyományos, ez évben Millenniumi Roma Napját a Sportcsarnok és környékén. A rendezvény fővédnöke Dávid Ibolya igazságügyi miniszter volt. Amrein Károly, a Gemenc Volán Részvény Társaság elnök-vezérigazgatója Cseh Gábor festményt és oklevelet kapott a cigányságot támogató tevékenységéért. Kovács József (Pere), a Száni Lulugyi együttes vezetője hagyományápoló törekvéseit aranygyűrűvel jutalmazták. Kolompár István vállalkozó millenniumi emlékérmet vehetett át a sportéletet támogató önzetlen segítségért.