M E G H Í V Ó 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. szeptember 29-én (pénteken)
8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
(Szekszárd, Béla király tér 8.) 
tartandó rendes üléséreNAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(228. sz. előterjesztés)    (melléklet)   (melléklet módosítás)  (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat egyes függelékeinek a módosítására
(216. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról (tervezet)
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(231. sz. előterjesztés)   (módosítás)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(222. sz. előterjesztés)   (módosítás)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (...) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

8. Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „SUMP Szekszárd” című pályázat benyújtására
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. TOP-6.5.1-16 kódszámú, Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése című felhívásra a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása
(230. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosító számú  „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítása
(226. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának kiegészítése 
(237. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. TOP-6.9.1-16 kódszámú,  „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz konzorcium létrehozása
(238. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához  történő csatlakozásra
(206. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításával kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására
(205. sz. előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

17. Véleményezés az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosításának egyeztetési eljárásában
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

18. Javaslat a közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

19. Javaslat a víziközmű fejlesztési rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

20. A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő, a Szekszárdi Tankerületi Központ által működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása
(203. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának meghirdetésére ( Szekszárd, Hunyadi u.2.) pályázat kiírása
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladat-ellátási szerződés aktualizálására
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

24. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Szekszárdi Távhőszolgáltatási Kft. pályázatának benyújtásához 
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

25. Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív könyvtár és levéltár beruházás jóváhagyására, valamint egyes ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vételének elfogadására
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

26. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő, a Szekszárdi Szakképző Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának helyet adó, Szekszárd, Szent László u. 8-12. (1803 hrsz.) szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére
(204. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27. Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(221. sz. előterjesztés)  (kiegészítés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

28. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft., valamint a Szekszárdi Turisztikai NKft. felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyása 
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

29. A Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság új tagjának megválasztására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31. Javaslat alapítványok támogatására
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

32. A JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33. A Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(214. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

34. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme 
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

35. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesülettel
(225. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

36. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II. negyedév) 
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

37. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

38. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációi
(interpelláció1)    (interpelláció2)


Zárt ülés:

39. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

40. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

41. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hozzájáruló nyilatkozatának jóváhagyására
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

42. Javaslat a Caminus Kft. működésével kapcsolatos döntésekre
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2017. szeptember 22.


Ács Rezső
polgármester


További napirendi pont javaslatok:

„A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club támogatási kérelme látvány csapatsport támogatással megvalósuló ingatlan beruházáshoz”
(239. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

„A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntések”
(240. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szekszárdi UFC hozzájárulási kérelem
(241. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester