M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. február 2-án
(csütörtökön) 
9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
tartandó rendes ülésére


NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

5. A Településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) számú részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyása
(30. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

8. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtására
(17. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

14. Javaslat a polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos döntésre
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

15. Javaslat az alpolgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos döntésre
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1.  sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

17. Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására
(9. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök

18. Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának megválasztására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület ingatlan használati kérelme
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Javaslat a JETA pályázat benyújtására-az előterjesztés később kerül kiküldésre
(32. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat Medina Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladatellátási megállapodás jóváhagyására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

22. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017. évi emelésére
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. A Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi támogatási kérelme
(25. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról 
(2016. IV. negyedév) 
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

27. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja


Zárt ülés napirendje

28. A Babits Mihály Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgató) beosztásra kiírt pályázatának elbírálása
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29. Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30. Javaslat településképi kötelezési eljáráshoz benyújtott fellebbezés elbírálására
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31. Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök


Szekszárd, 2017. január 27.
 


Ács Rezső
polgármester

További napirendi pont javaslatok:

Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Kutyabarát város” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
33. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Javaslat projektcég megalapítására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Zárt ülésre:

Az Alfa-Nova Kft. által fizetendő vagyonbérleti díj összegszerűségére vonatkozó szerződések jóváhagyása
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester