M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2016. szeptember 29-én (csütörtökön)  9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendes ülésére

NAPIREND 
 

1.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI. 28.)  önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(284. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ………/2016. (…….) önkormányzati rendelete  a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet)
(280. számú előterjesztés)   (kiegészítés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról (tervezet-I. forduló)
(279. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról, továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(288. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(287. számú előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.    Javaslat a pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(292. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7.    Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között munkamegosztási megállapodás jóváhagyására (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
(289. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

8.    Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj utca 1. és a Szekszárd, Bezerédj utca 10. szám alatti ingatlanokra kötött üzemeltetési megállapodás módosítások jóváhagyására
(258. számú előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.    Településrendezési Terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése
(282. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.    Pályázati kiírás a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10. / gyermekorvosi körzetre
(272. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.    Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás közzétételére
(285. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.    Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra
(257. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    Javaslat lakáshasználati kérelem támogatására
(277. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    Megbízási szerződés 1. számú módosítása a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
(283. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.    Javaslat a Szekszárd 1769/2 helyrajzi számú, Ybl Miklós u.1. szám alatti ingatlanon Ügyeleti központ kialakítására
(291. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.    Kérelem az Ipari Parkban lévő ingatlan megvételére
(269. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.    Közgyűlési felhatalmazás távhőszolgáltatás nyújtására szolgáló hitelkeret biztosítására
(278. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.    Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízási díjának megállapítására
(259. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.    A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(270. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
     
20.    A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(271. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

21.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(274. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(275. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.    Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből
(261. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

24.    Javaslat a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
(273. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
               
25.    Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról (2016. II. negyedév)
(281. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(266. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.    Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről
(286. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.    Kérdések, interpellációk


Zárt ülés:

29.    Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(276. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

30.    Javaslat a „Szekszárd Városért a művészet erejével” kitüntető cím adományozására
(249. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31.    Javaslat „Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím adományozására
(268. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    
32.    Javaslat Munkácsy Mihály-díjra történő felterjesztésre
(267. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2016. szeptember 23.

 

Ács Rezső
polgármester
 

További napirendi pont javaslat:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
(293. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3) önkormányzati rendelet módosításáról
(295. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző