Szám: IV.64-5/ 2013.

M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

Napirend
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(110. sz. előterjesztés)   (melléklet)  (Könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. sz. előterjesztés)  (melléklet)   (kiegészítő melléklet)  (Könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács 2012. évi működéséről
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 11/2007.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Beszámoló az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

8. Javaslat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

9. A víziközmű rendszer átalakításával, az új víziközmű-szolgáltató működésének megkezdésével kapcsolatos döntések meghozatala
(118. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

10. Köznevelési intézmények működési költségeinek megosztása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
(98. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

11. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására 
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi működéséről
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a Vagyonkezelő Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítésére
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(54. sz. előterjesztés, mely a 2013. február 28-i ülés anyagával kiküldésre került.)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

17. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtására a Szekszárdi alsóvárosi temetőbővítés I. ütemének megvalósítására
(117. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését, felújítását, valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítását célzó pályázaton való részvételre
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2013-2016.) elfogadására
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

21. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2013. I. negyedév)
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Tájékoztatók:
- Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról (tájékoztató1)
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről (tájékoztató2)

24. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

25. Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

26. Javaslat „Szekszárd a Városért művészet erejével” elismerő cím adományozására 
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Alapítói hozzájárulás a Vagyonkezelő Kft. részére hitelfelvétel céljából
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat a 2013. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

29. Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

30. Közterület-használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2013. április 19.

 

Horváth István
polgármester

További napirendi pont javaslat

NYILVÁNOS ÜLÉSRE:

• TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú Támogatási Szerződés jóváhagyása
(119. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata eseti közbeszerzési szabályzatának elfogadására
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására 
(122. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉSRE:

• Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. lebonyolításában az Élményfürdő mellett, II. ütemben megvalósuló uszoda pályázatában önerő vállalására
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester