PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága

2019. évi Klímaalap keretére

 

1.      Támogatást nyújtó megnevezése, a pályázati felhívást elfogadó döntés megjelölése, a pályázat célja

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 222/2019. (VII.2.) számú határozata értelmében pályázatot hirdet a szekszárdi klímastratégiában megfogalmazott feladatok megvalósításának támogatására, a saját források kiegészítésére.

 

2.      Rendelkezésre álló keretösszeg, az összeg forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint, amelyet az önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) rendeletének „Gazdasági és Pénzügyi Bizottság” támogatási kerete terhére biztosít.

 

3. Pályázati célterületek

 

3.1. Társasházak, lakóházak, tanyák, hétvégi házak esővízgyűjtő rendszerének kialakítása (egyszer használt 1000 literes IBC tartály beszerzése).

3.1.1 Pályázók köre: Szekszárdon állandó lakhellyel rendelkező lakosok, szekszárdi székhelyű társasházak, oktatási, nevelési intézmények. Előnyben részesülnek azon pályázók, akik a korábbi években (2016-tól kezdődően) még nem jutottak hozzá e támogatási rendszer keretében IBC tartályhoz.

3.1.2 Elnyerhető támogatás maximális mértéke: A kiíró 5.000 Ft önerő vállalása és befizetése mellett biztosítja a tartályt. Pályázóként legfeljebb 1 db tartály adható.

3.1.3 Pályázati keret: 700.000 Ft

 

3.2. Zöldfelület-gazdálkodás („Zöldítsük Szekszárdot” program keretében igényelhető szaporítóanyagok, segédanyagok – facsemeték, cserjék, fűmag, komposzt, karó, stb.)

3.2.1 Pályázók köre: Szekszárdi székhelyű oktatási, nevelési intézmények, társasházak, civil szerezetek

3.2.2 Elnyerhető támogatás maximális mértéke: 50.000.- Ft, vissza nem térítendő támogatás

3.2.3 Pályázati keret: 150.000.- Ft

 

3.3. Környezeti nevelés (környezettudatos, klímatudatos képzések, bemutatók, programok szervezése, lebonyolítása)

3.3.1 Pályázók köre: Szekszárdi székhelyű civil szervezetek, oktatási, nevelési intézmények

3.3.2 Elnyerhető támogatás maximális mértéke: 50.000.- Ft, vissza nem térítendő támogatás

3.3.3 Pályázati keret: 150.000.- Ft

 

Az egyes pályázati célokra rendelkezésre álló keretösszegek a beérkezett pályázatok függvényében Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága döntése alapján átcsoportosíthatók.

 

4.  Saját forrás

A támogatás önmagában nem lehet az adott program, fejlesztés, bemutató, képzés kizárólagos forrása, a szervezetnek önrésszel - melybe beszámítható a természetbeni juttatás is - kell rendelkeznie. 

 

5. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok

A támogatási összeget legkésőbb a tárgyévet követő évben, 2020. június 30. napjáig kell felhasználni. A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható fel, annak módosítására a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.

 

6. Az elszámolásra vonatkozó szabályok:

A 3.2. és 3.3 pontban meghatározott célterületek esetében a Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni.

Elszámolási határidő: a támogatási összeg felhasználásától számított 30 nap, legkésőbb 2020. július 31.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

 

6.1. Szakmai beszámoló

Az 1 (egy) oldalas szakmai beszámolónak tartalmaznia kell, hogy a program, az esemény mikor, hol valósult meg, hány főt érintett, milyen célok elérését szolgálta. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámoláshoz, lehetőleg fényképpel színesítve és elektronikusan is megküldve.

 

6.2 Pénzügyi elszámolás

A pénzügyi elszámolás célja, hogy a pályázatban vállalt feladatok megvalósítása során felmerült kiadásokat bizonylatokkal alátámassza. A támogatás terhére azok a kiadások, költségek számolhatók el, melyek a pályázati projekt megvalósításához és a szakmai beszámolóhoz illeszkednek. A pénzügyi elszámolás keretében a teljes támogatási összeggel el kell számolni. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget részben, vagy egészben nem a meghatározott célnak megfelelően használja fel, illetőleg a támogatási szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a támogatási összeget Támogató részére – annak írásbeli felszólítására – visszafizetni. Pénzügyi elszámolásként a támogatott vagy a program megvalósításában részt vevő nevére és címére kiállított számla fogadható el. A számlák fénymásolatát kell benyújtani.

 

6.3 Sajtómegjelenés

A támogatási összeg felhasználásával megvalósított programról megjelent újságcikk fénymásolata, vagy egyéb média megjelenés leírása (TV, rádió, közösségi média), ha lehetséges, elektronikus formában. A sajtómegjelentetéssel egyenértékű a sajtócikk Polgármesteri Hivatalnak történő megküldése a rohr.adrienn@szekszard.hu e -mail címre.

 

 

7.      Pályázatok benyújtása

 

7.1 A benyújtás határideje: 2019. szeptember 25.

 

7.2. A benyújtás módja: 

A pályázatot kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével:

-            1 eredeti példányban, a pályázatot benyújtó szervezet képviseletére jogosult által aláírva,

-            postai úton vagy személyesen Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága részére címezve, zárt borítékban elhelyezve,

-            elektronikus levél mellékleteként lehet benyújtani,

-            postai úton történő benyújtás esetén a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét, a pályázó nevét és címét,

-            a pályázati adatlap sem tartalmában, sem formailag nem változtatható.

 

A pályázatokat az alábbi elérhetőségen lehet benyújtani: 

 

-         Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8. (II. emelet, 207. számú iroda)

-         Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

-     E-mailen: rohr.adrienn@szekszard.hu

 

8.        A pályázatok elbírálása

 

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül. A bizottság pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntése Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos honlapján (www.szekszard.hu) lesz megtekinthető, emellett a pályázok a döntésről értesítést kapnak, a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.

 

9.        Támogatás folyósítása

 

A 3.1. pontban részletezett célterület esetén az IBC tartályokat a nyertes pályázók a dombvidéki vízrendezés témakörben tartott előadáson való részvételt és a szükséges önrész befizetését követően kapják kézhez, ebben az esetben támogatási összeg kifizetésére nem kerül sor. A 3.2. és a 3.3 pontban részletezett célterületek esetében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést köt a nyertes pályázókkal a bizottsági döntést követő 30 napon belül. A pályázaton elnyert támogatási összeg a támogatói okirat mindkét fél által történő aláírását követően kerül átutalásra a pályázatban megjelölt bankszámlaszámra.

 

10.    A pályázati eljárást lebonyolító szervezet, információkérés lehetősége:

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

Városigazgatási és Rendészeti Osztály

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Rohr Adrienn környezetvédelmi referens

Tel: 74/504-107; 20/295-5322

e-mail: rohr.adrienn@szekszard.hu

 

11.    Melléklet:

Adatkezelési tájékoztató

Pályázati adatlap - IBC tartály
Pályázati adatlap - környezeti nevelés
Pályázati adatlap - zöldfelület gazdálkodás

 

Szekszárd 2019. augusztus 29.

                                                                                         Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének

                                                                                             Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága