Önkormányzati Osztály

(1) Koordinálja a szociális, valamint az egészségügyi intézmények szakmai tevékenységét.

(2) Ellátja a közgyűlés, –  SZEKÖF Bizottság kivételével – a Bizottságok, - a Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás kivételével - a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, valamint a polgármester, az alpolgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatos szervezési, jogi és ügyviteli teendők irányítását.

(3) Közreműködik a bizottságok, az (1) bekezdés szerinti társulások és a közgyűlés munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

(4) Gondoskodik a közgyűlési, a társulási tanácsi és bizottsági meghívók és előterjesztések kiküldéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, megőrzéséről, a határozatoknak és a jegyzőkönyvi kivonatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről.

(5) Vizsgálja a közgyűlési, társulási tanácsi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, a határozatok végrehajtását és az azokra leadott jelentéseket, a törvényesség, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt követelmények szempontjából.

(6) Gondoskodik a közgyűlés lejárt határidejű határozatairól szóló jelentések összegyűjtéséről és továbbításáról.

(7) Közreműködik a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájával kapcsolatos feladatok ellátásában.

(8) Ellátja az ideiglenes bizottságok, valamint a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács üléseivel, illetve a hozott döntésekkel kapcsolatos feladatokat.

(9) Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot,

(10) Gondoskodik az önkormányzat által megkötött társulási megállapodások felülvizsgálatáról, aktualizálásáról,

(11) Gondoskodik az önkormányzati intézmények alapító okiratainak előkészítéséről, az alapító okiratok módosításáról, együttműködve a társigazgatóságokkal

(12) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről.

(13) Ellátja a polgármesteri keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő előkészítésével, a polgármesteri keretből igényelt támogatások, valamint az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített támogatások nyújtásáról szóló megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével, elfogadásával kapcsolatos feladatokat.

(14) Részt vesz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendeletben előírt jegyzői feladatok ellátásában.

(15) Segíti a tisztségviselők munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat.

(16) Kapcsolatot tart a képviselőkkel, az önkormányzat által alapított és felügyelt intézményekkel, társaságokkal, a helyi sajtóval, a civil szervezetekkel.

(17) Előkészíti a „Szekszárd Év Rendőre” és a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címek átadását.

(18) A jegyző megbízása alapján felügyeli a Polgármesteri Hivatal Szálkai Kirendeltségének működését, továbbá koordinálja a feladatok megosztását a székhelyhivatal és a kirendeltség között.

(19) Az Önkormányzati Osztályhoz tartozik a Szálkai Kirendeltség, melynek főbb feladatai különösen:

a) anyakönyvi ügyek intézése,

b) hagyatéki ügyintézés,

c) birtokvédelmi ügyintézés,

d) állatvédelemmel, állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, ebnyilvántartás vezetése,

e) hatósági bizonyítványok kiadása,

f) ügyfélszolgálati feladatok ellátása,

g) a Kirendeltség iktatási, iratkezelési és irattározási feladatainak ellátása,

h) helyi szociális ellátás, támogatás iránti kérelmek intézése,

i) az országgyűlési képviselők választásával, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament és a nemzetiségi önkormányzat tagjainak választásával, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása,

l) hatályos szerződések nyilvántartása.

(20) A szálkai képviselő-testülettel kapcsolatos kodifikációs feladatokat a jegyzői megbízott végzi.

(21) A Humán Osztállyal együttműködve szervezi a Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumot. Az Önkormányzati Osztály készíti a meghívót és az emlékeztetőt az egyes ülésekről.

(22) Ellátja a Polgármesteri Konzultációs Fórummal kapcsolatos feladatokat.