Humán Osztály

(1) Segíti az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság munkáját.

(2) Az elfogadott munkaterv szerint, illetve a beérkező kérelmek alapján az osztályvezető a bizottsági elnökök egyeztetésével gondoskodik a bizottsági előterjesztések elkészítésről.

(3) Ellátja az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint a díszoklevelekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(4) Közneveléssel kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok tekintetében:

a) Elkészíti az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények létesítésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos közgyűlési döntéseket, különös tekintettel a működéshez, fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására.

b) Az osztály közreműködik a köznevelés-fejlesztési terv, intézkedési terv véleményezésében.

c) Kapcsolatot tart a köznevelési szakértőkkel.

d) Előkészíti az óvodai beíratást, az indítható óvodai csoportok számára javaslatot tesz, figyelemmel a város egész területére.

e) Ellátja az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények intézményvezetői állásainak betöltésével kapcsolatos feladatokat.

f) Ellátja az önkormányzatok társulásával, az intézmények összevonásával kapcsolatos teendőket.

g) Az intézményekről készített legfontosabb adatokat, statisztikát, munkaterveket, intézményi beszámolókat összegyűjti és elemzi.

h) Közreműködik az óvodák házirendjének, Szervezeti és Működési Szabályzatának, pedagógiai programjának ellenőrzésében.

i) Ellátja az intézmények elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat, valamint az intézményi alapító okiratok módosításával összefüggő teendőket.

j) Ellátja az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság különböző kereteire beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

k) Nevelési évenként értékeli az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények munkáját.

l) Közreműködik a város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának koordinálói munkájában, pályázatírásban, elszámolásban.

m) Feladatkörében kapcsolatot tart a Szekszárdi Tankerületi Központtal, a Tolna Megyei Szakképzési Centrummal.

n) Megszervezi és koordinálja az általános iskolák bevonásával a tanulók napközbeni felügyeletének biztosítását az iskolai nyári szünetben.

(5) Közreműködik az intézményekkel kapcsolatos jegyzői hatáskör gyakorlásában:

a) Előkészíti az óvodai felvételekkel kapcsolatos kérelmeket.

b) Előkészíti az óvodai felvételi ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.

c) A köznevelés információs rendszere (KIR) felé adatot szolgáltat, jelentést készít.

d) Közérdekű bejelentéseket, panaszokat vizsgál.

(6) Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási feladatok tekintetében:

a) Előkészíti a közművelődési és művészeti intézmények létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

b) Közreműködik a város közművelődési koncepciójának, civil koncepciójának elkészítésében, végrehajtásában.

c) Kapcsolatot tart az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályával és a szakértőkkel.

d) Közreműködik a közművelődési intézmények működésének segítésében és törvényességének vizsgálatában, ellenőrzésében, értékelésében.

e) Ellátja a közművelődési intézményvezetői állás nyilvános pályázat útján történő betöltésével kapcsolatos feladatokat.

f) Segíti a hivatásos és amatőr művészeket, művészeti csoportokat, szükség esetén közreműködik a városi kulturális rendezvények lebonyolításában.

g) Kapcsolatot tart a kulturális és civil szervezetekkel, művelődő közösségekkel. Felkérésre részt vesz a munkájuk értékelésében és ellenőrzésében.

h) Közreműködik a Szekszárd Város Aranykönyvének Szerkesztő Bizottsága munkájának koordinálásában.

(7) Testneveléssel és sporttal kapcsolatos helyi irányítási feladatokat végez:

a) Közreműködik a városi sporttevékenység összehangolásában, valamint a sportfeladatok meghatározásában.

b) Segíti a város területén működő testnevelési, diák- és szabadidősport, valamint természetjáró szervezetek, sportegyesületek, sportkörök tevékenységét.

c) Segíti a város területén működő diáksport, valamint a sportági szakszövetségek működését.

d) Évente elkészíti a városi sportra vonatkozó eseménynaptárt és szabadidős programok tervét, figyelemmel kíséri és igazolja a költségvetési rendeletben e célra biztosított keret felhasználását.

e) Kapcsolatot tart a támogatókkal.

f) Részt vesz a sportesemények megszervezésében és szükség szerint a koordinálásában.

g) Ellátja a sport információs adatszolgáltatással összefüggő városi feladatokat.

h) Közreműködik a sportkoncepció kidolgozásában, megvalósulásában.

i) Kapcsolatot tart a sportszervezetekkel, felkérésre részt vesz munkájuk értékelésében és ellenőrzésében.

(8) Ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatai:

a) Koordinálja a településen élő és tanuló gyermekek és fiatalok érdekében végzett munkát.

b) Segíti és koordinálja a városban működő diákönkormányzatokat, valamint a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat munkáját,

c) Segíti és koordinálja a Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum munkáját,

d) Segíti és ellenőrzi a gyermek- és ifjúsági, ezen belül a diák érdekképviseleti és érdekvédelmi jogosítványok megvalósulását.

e) Közreműködik az ifjúsági koncepció kidolgozásában, megvalósulásában.

f) Segítséget nyújt az iskolából kimaradó tankötelesek más - képességeiknek, lehetőségüknek megfelelő - intézményben történő elhelyezésében.

g) Állandó kapcsolatot tart fenn az ifjúsági szervezetekkel.

(9) Társulással kapcsolatos feladatai:

a) Ellátja a Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás tevékenységével kapcsolatos szervezési, jogi és ügyviteli teendők irányítását.

b) Közreműködik a Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

c) Gondoskodik a társulási tanácsi meghívók és előterjesztések kiküldéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, megőrzéséről, a határozatoknak és a jegyzőkönyvi kivonatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről.

d) Vizsgálja a közgyűlési, társulási tanácsi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, a határozatok végrehajtását és az azokra leadott jelentéseket, a törvényesség, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt követelmények szempontjából.

(10) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(11) Ellátja a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság titkársági feladatait.

(12) Ellátja a bizottsági keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő előkészítésével, valamint támogatás nyújtása esetén a támogatási megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével, elfogadásával kapcsolatos feladatokat.

(13) Ellátja a Szekszárd Város Napján átadásra kerülő városi kitüntetésekre, valamint a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címekre történő felterjesztések döntéselőkészítését.

(14) Részt vesz a Mészöly Miklós emléknap, valamint a Szekszárd Büszkesége ...(év) kitüntető cím, a Szekszárd Sportolója ...(év) díj, a Szekszárd Edzője ...(év) díj átadásával kapcsolatos ünnepségek szervezésében, lebonyolításában, valamint ellátja a kitüntetésekkel, díjakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(15) Közreműködik a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájával kapcsolatos feladatok ellátásában.