Igazgatási Osztály

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint települési jegyző a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági hatáskörében intézi

a) a bejelentéshez kötött szolgáltatási tevékenységet végzők bejelentésével, a bejegyzett adatok változásával, törlésével kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyeket, az alábbi ügykörökben:

Szekszárd közigazgatási területén:

1. bejelentést követően végezhető kereskedelmi tevékenység;

2. bejelentéshez kötött ipari tevékenység;

3. szálláshely-szolgáltatási tevékenység;

4. bevásárlóközpont működése;

5. Tolna megye területén:

6. az üzletszerű ingatlan közvetítők, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők tevékenysége.

b) az engedélyezési eljáráshoz kötött szolgáltatási tevékenységeknél az engedélyek kiadását, módosítását, visszavonását, alábbi ügykörökben:

1. működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység;

2. telepengedélyekkel kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyek;

3. a vásár, helyi piac, termelői piac működésének engedélyezése;

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője nyilvántartást vezet (Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer vezetése, ipari tevékenység esetén a helyi nyilvántartás vezetése) az alábbi, hatáskörébe tartozó ügykörökben:

Szekszárd közigazgatási területét érintően

a) kereskedelmi tevékenység,

b) ipari tevékenység

c) szálláshely-szolgáltatási tevékenység,

d) vásár, helyi piac, termelői piac;

e) bevásárlóközpont;

Tolna megye területét érintően

f) üzletszerű ingatlan közvetítők, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők.

(3) Az (1)-(2) pontban felsorolt ipari, kereskedelmi, szálláshely-üzemeltető, szolgáltatási tevékenységet végzők, vásár, piac, és bevásárlóközpont, helyi termelő piac fenntartók, üzletszerű ingatlan közvetítők, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők vonatkozásában ellátja a jegyző hatósági ellenőrzési feladatait, az eljárások során kapcsolatot tart a társhatóságokkal, szakhatóságokkal.

(4) Ellátja a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.

(5) Intézi a földművelésügyi, állat- és növényegészségügyi igazgatással összefüggő alábbi jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási hatósági hatásköröket:

a) parlagfű fertőzöttség esetén közérdekű védekezés elrendelése,

b) az állatok tartásával, védelmével kapcsolatos jogszabályban foglaltak megszegéséből adódó feladatok,

c) közterületi fásszárú növények és cserjék kivágásának engedélyezése,

d) vadkárral kapcsolatos ügyintézés,

e) termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos hirdetmények közzététele, benyújtott iratok továbbítása.

(6) Ellátja:

a) az ügyfelek általános tájékoztatásával, útbaigazításával

b) a címnyilvántartás vezetésével, karbantartásával, a közterületek nyilvántartásával, a címek megállapításával, a TSZR-ből történő adatszolgáltatással, valamint a Központi Címregiszter létrehozásával és vezetésével,

c) a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és - az ezzel összefüggő - nyilvántartás vezetésével

d) hatósági bizonyítványok, igazolások kiállításával, kiemelten

da) címigazolások kiadása

db) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhelyének, telephely címének igazolása,

dc) hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéhez igazolás kiadása a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen lakóknak

dd) a gépjárművek útdíj fizetés alóli mentességével kapcsolatos hatósági bizonyítvány

de) gázközmű hozzájárulások igazolása

e) az országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választások, helyi és országos népszavazás lebonyolításával (névjegyzék-vezetés, ajánlás-ellenőrzés, körzetesítés),

g) a hirdetmények kifüggesztésével, visszaküldésével

h) a talált tárgyak ügyintézésével

i) a KSH felé történő adatszolgáltatással

j) az ebek - minimum három évenkénti - összeírásával

kapcsolatos feladatokat.

(7) Ellátja

a) a birtokvédelmi ügyeket,

b) a jegyzői környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági hatáskörbe tartozó ügyeket, szakhatósági és előzetes szakhatósági állásfoglalásokat bocsát ki,

c) a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladat-és hatásköröket,

d) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos jegyzői hatáskört,

e) a városi jelképek, valamint a „Szekszárd” név használatának engedélyezésével kapcsolatos ügyeket.

f) a hastáskörébe tartozó ügyeket érintően vezeti a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartását.

(8) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében eljárva ellátja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § alapján a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét.

(9) Elvégzi a félévenként esedékes hatósági statisztikai adatszolgáltatást.

(10) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.