Igazgatási Osztály

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint települési jegyző, kereskedelmi hatósági, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági hatáskörében eljárva nyilvántartást vezet Szekszárd közigazgatási területén

a) szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről,

b) a kereskedőkről,

c) a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről,

d) helyi termelői piacokról.

Ellátja a jegyző ezen nyilvántartásokat érintő hatósági feladatait. Ezen belül intézi:

a) a kereskedelmi (szolgáltatási) tevékenységet végzők bejelentésével, a bejegyzett adatok változásával, törlésével kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyeket,

b) az üzletek működési engedélyének, valamint a szálláshelyek üzemeltetési engedélyének kiadásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyeket,

c) a helyi termelői piacok nyilvántartásba vételével, a bejegyzett adatok változásának átvezetésével kapcsolatos ügyeket.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében eljárva, Szekszárd közigazgatási területén:

a) Intézi a telepengedélyezéssel, illetve bejelentéshez kötött ipari tevékenységet végzők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

b) Engedélyező hatóságként a telepengedélyeket engedélyezési eljárás lefolytatását követően kiadja és a telepeket nyilvántartásba veszi. A bejelentett változásokat átvezeti, a megszűnt telepeket törli a nyilvántartásból.

c) Nyilvántartást vezető hatóságként a bejelentés köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi, a bejegyzett adatok változását átvezeti, megszűnt telepeket törli a nyilvántartásból. 

d) Kereskedelmi hatóságként, továbbá a Szolgtv. tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként engedélyezi vásárok rendezését, piacok tartását, továbbá bejelentés alapján nyilvántartásba veszi bevásárlóközpontok üzemeltetését. A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását a fenntartó bejelentés alapján vezeti át.

(3) Az (1)-(2) pontban felsorolt ipari, kereskedelmi, szálláshely-üzemeltető, szolgáltatási tevékenységet végzők, vásár, piac, és bevásárlóközpont, helyi termelő piac fenntartók vonatkozásában ellátja a jegyző hatósági ellenőrzési feladatait, az eljárások során kapcsolatot tart társhatóságokkal, szakhatóságokkal, települési jegyzőkkel, engedélyező hatóságokkal.

(4) Intézi a mezőgazdasági, állategészségügyi, növényvédelmi igazgatással összefüggő alábbi jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási hatósági hatásköröket:

a) parlagfű fertőzöttség esetén közérdekű védekezés elrendelése,

b) veszélyesnek minősített ebek tartására vonatkozó hatósági eljárás,

c) ebösszeírás

(5) Ellátja:

a) címnyilvántartás vezetésével, karbantartásával, TSZR-ből történő adatszolgáltatással, valamint a Központi Címregiszter létrehozásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat,

b) birtokvitás ügyekkel,

c) a 2012. április 15. napján folyamatban levő szabálysértési eljárások lefolytatásával, ill. azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

d) az állatok tartásával, védelmével kapcsolatos jogszabályban foglaltak megszegéséből adódó feladatokat,

e) az országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választások, helyi és országos népszavazás lebonyolítása.

f) A KSH felé történő adatszolgáltatási teendőket, a népszámlálással,

g) a bírósági ülnökök választásával,

h) a közterületek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

i) környezetvédelmi, természetvédelmi feladatokat,

j) fakivágás engedélyezését,

k) a városi jelképek, valamint a „Szekszárd” név használatának engedélyezését,

l) vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladat-és hatásköröket,

m) útügyi igazgatási feladatokat, közlekedés hatósági ügyeket,

n) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos jegyzői hatáskört.

(6) Az osztály ügyfélszolgálati feladatai:

a) Hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása,

b) Marhalevelek kiállítása,

c) Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézést,

d) Ellátja a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és – az ezzel összefüggő – nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat.

e) Elvégzi a hirdetmények kifüggesztésével, visszaküldésével kapcsolatos feladatokat.

f) Elvégzi a gázközmű hozzájárulások igazolását.

g) Ellátja a lakásépítéssel, vásárlással összefüggésben szociálpolitikai támogatást igénylő családok részére a jogszabály szerint szükséges igazolások kiadásával kapcsolatos feladatokat.

h) Vezeti a Tolna Megye területén működő ingatlan közvetítők, valamint ingatlan vagyon becslők és közvetítők névjegyzékét.

i) Ellátja a vadkárral kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

j) Ellátja az ügyfelek általános tájékoztatását, útbaigazítását.

k) 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely cím járműnyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges hatósági bizonyítványt állít ki.

l) Kiadja a gépjárművek útdíj fizetés alóli mentességével kapcsolatos hatósági bizonyítványt.

(7) Ellátja a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

(8) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében eljárva ellátja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § alapján a társasház működésének,  a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét.

(9) Ellátja a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015.(III.17.) Korm. rendeletben meghatározott jegyzői feladatokat.

(10) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(11) Az Osztály létszáma:  6 fő.