Belső Ellenőrzési Csoport

(1) A belső ellenőr tevékenységét a Hatósági és Koordinációs Igazgatóság szervezeti kereteiben közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg. A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. A belső ellenőrzési tevékenység közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 1  fő belső ellenőr útján kerül ellátásra A belső ellenőrzést végző tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi. A belső ellenőrzési tevékenység - ha a közszolgálati jogviszony betöltése tartós távollét miatt akadályozott - helyettesítéssel, megbízási szerződéssel is ellátható.

(2) A belső ellenőr belső ellenőrzést végezhet:

a) a feladat ellátási szerződés alapján, a belső ellenőrzési feladat ellátást igényelt önkormányzatok, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,

b) a feladat ellátási szerződés alapján, a belső ellenőrzési feladat ellátást igényelt önkormányzatok, illetve a társulásaik irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,

c) a feladat ellátási szerződés alapján, a belső ellenőrzési feladat ellátást igényelt önkormányzatok által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és

d) a feladat ellátási szerződés alapján, a belső ellenőrzési feladat ellátást igényelt önkormányzatok irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(3) A belső ellenőr belső ellenőrzést végez:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, Polgármesteri Hivatalánál, önkormányzat társulásainál és azok irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél;

b) kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál;

c) az önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél (elszámolás ellenőrzése végett);

d) települési nemzetiségi önkormányzatoknál és azok irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél;

e) Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségénél:

ea) Szálka Község Önkormányzatánál, Önkormányzati Társulásainál, Nemzetiségi Önkormányzatánál

eb) fentiek irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél;

ec) kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál.

(4) A belső ellenőr ellátja a települési nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait.

(5) A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatja.

(6) A belső ellenőrzést végzők feladatai:

a) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

b) elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; mindezt ellenőrzési jelentés formájában teszi meg;

d) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

e) szükség szerint lefolytatja a következő vizsgálat típusok valamelyikét: szabályszerűségi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés, rendszerellenőrzés, teljesítmény-ellenőrzés, informatikai ellenőrzés.

f) minden ellenőrzésre ellenőrzési programot dolgoz ki, melyet a megbízólevelével együtt átad az ellenőrzött szervnek;

g) az ellenőrzések lefolytatását követően megfogalmazott ajánlásait és megállapításait egyezteti az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjével;

h) folyamatosan figyelemmel kíséri a területhez tartozó jogszabályi változásokat;

i) javaslatokat fogalmazhat meg a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően;

j) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet és szükséges esetén, de legalább kétévente felülvizsgálja és átvezeti a módosításokat;

k) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület -jóváhagyása után a terveket végrehajtja, valamint azok megvalósítását nyomon követi;

l) megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, összehangolja az ellenőrzéseket;

m) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;

n) a lezárt ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát megküldi a költségvetési szerv vezetője számára;

o) összeállítja az éves ellenőrzési jelentést;

p) gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;

q) biztosítja a szakmai továbbképzést, ennek érdekében éves képzési tervet készít, kétévente kötelező szakmai továbbképzésen vesz részt;

r) tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről;

s) kialakítja és működteti a belső ellenőrzési nyilvántartást.

(7) Munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók, etikai kódex, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv, továbbá a PH SZMSZ-nek, a Hivatal belső szabályzatainak, utasításainak és munkaköri leírásában foglaltak figyelembevételével végzi.

(8) A belső ellenőr felelős a feladatkörébe utalt munkák tervszerű és határidőben történő elvégzéséért, az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásáért.