TÁJÉKOZTATÓ

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

a közérdekű adatok igénylésének rendjéről

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a közérdekű adatigénylés rendjét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterének és jegyzőjének 6/2018. (III.20.) együttes utasítása tartalmazza.
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.
 
Szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az igényelt adat az önkormányzati honlapon már közzétételre került vagy az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő.
 
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt írásban vagy elektronikus úton, az erre rendszeresített igénybejelentő lap kitöltésével, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve lehet benyújtani.
 
Az elektronikus formában történő igénylést a postmaster@szekszard.hu, valamint a jegyző (jegyzo@szekszard.hu) és a polgármester (polgarmester@szekszard.hu) e-mail címére is el kell küldeni.
 
Az Infotv. 29. § (1) bekezdésére tekintettel a közérdekű adatigénylésnek a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
 
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül a Hivatal tájékoztatja.
 
Az adatigénylésnek a Hivatal nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
 
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ez aránytalan nehézség nélkül teljesíthető – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
 
Az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján a Hivatal az adatigénylés teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
 
Ha az adatigénylés teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy a dokumentum vagy a dokumentumrész, amelyről az adatigénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű (a tíz oldal meghaladja), a Hivatal az adatigénylés teljesítéséért, az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig költségtérítést állapíthat meg
 
Az adatigénylés teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ha az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő ráfordítás időtartama meghaladja a 4 órát. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításként az igényelt adat felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges időtartam vehető figyelembe.
 
A költségtérítés becsült összegéről, annak az adatigénylés teljesítése előtt történő megfizetéséről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről a Hivatal az adatigénylőt – az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt – az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja. Az adatigénylő a költségtérítésről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a Hivatal által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.
 
A Hivatal a közérdekű adatigénylés iránti igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíti.