PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2022. évi Sportkeretére (Működési célú)

2022.06.14
1.      Támogatást nyújtó megnevezése, a pályázati felhívást elfogadó döntés megjelölése, a pályázat célja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 43/2022. (VI. 08.) határozata értelmében pályázatot hirdet az szekszárdi székhelyű sportegyesületek, valamint a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. szakosztályai működési célú kiadásainak támogatására.
 
2.      Rendelkezésre álló keretösszeg, az összeg forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 22.200.000,- Ft, azaz huszonkétmillió-kétszázezer forint, amelyet az önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) rendeletének „Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság” támogatási keretén belül a „Sportegyesületek Működésű kerete” terhére biztosít.
 
3.      Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azok a szekszárdi székhelyű sportegyesületek, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. szakosztályai, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
 • a Tolna Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban regisztráltak (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 21., e-mail cím:     civilkozpont.tolna@gmail.com, honlap:  https://civiltolna.hu/, telefon: +36 (74) 672-800);
 • akiket az illetékes bíróság a felhívás megjelenése előtt legalább egy éve jogerősen nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak, illetve az          alapszabályuknak megfelelően ténylegesen működnek;
 • 2022. május 31-ig teljesítették az Országos Bírósági Hivatal felé a beszámolási kötelezettségüket;
 • aki a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és ahhoz valamennyi szükséges mellékletet csatolja;
 • aki a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról szóló 3/2017. (II. 8.)                            önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel, vagyis:
 • nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a alapján átlátható szervezetnek minősül;
 • a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem minősül összeférhetetlennek, vagy      a törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt feltételek szerint érintettnek minősül, de érintettségét a jogszabály szerint honlapon közzétette;
 • az önkormányzati adóhatóságnál és az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott adótartozása vagy köztartozása;
 • az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt.
 
4.      A támogatás célja
A pályázat célja, hogy a szekszárdi székhelyű sportegyesületek, valamint a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. szakosztályainak működését támogassa az utánpótlás-nevelés, a szabadidős és diáksport terén.
 
5.      A támogatás formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 
6.      A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok:
A támogatást legkésőbb 2022. december 31. napjáig kell felhasználni. A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható fel.
 
7.      Az elszámolásra vonatkozó szabályok:
Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni.
Elszámolási határidő:           2023. január 31. napja
 
A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Elszámolható a pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi kiadások köre. (A pályázat mellékletét képező útmutató szerint.)
 
8.      Pályázatok benyújtásának határideje:
2022. június 30.
 
9.      Pályázat benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével:
 • egy eredeti példányban, a pályázatot benyújtó civil szervezet képviseletére jogosult által aláírva, pecséttel ellátva,
 • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának címezve,
 • személyesen, vagy postai úton,
 • zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
 • a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét, a pályázó nevét és címét,
 • a pályázati adatlaphoz csatolni kell az adatlapon feltüntetett mellékleteket,
 • a pályázati adatlap sem tartalmában, sem formailag nem változtatható.
 
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatokat az alábbi elérhetőségen lehet benyújtani:
 
 • Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8. (Humán Osztály, 5. számú iroda)
 • Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
10.  Hiánypótlás
Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem vagy hiányosan, illetve hibásan kerültek benyújtásra, azok pótlására a pályázónak egy alkalommal ötnapos határidő kitűzésével, hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a rögzített eseteket.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül.
Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem vagy nem teljeskörűen teljesíti, a pályázat elutasításra kerül, ez esetben igazolásnak nincs helye.
 
11.  A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásának határidejétől számított 15 napon belül.
A bizottság pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntése Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos honlapján (www.szekszard.hu) megtekinthető.
 
12.  Támogatás folyósítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága a pályázatokat elbíráló döntését követő 15 napon belül támogatói okiratot ad ki a nyertes pályázók részére. A pályázaton elnyert támogatási összege a támogatói okirat kiadását követően kerül átutalásra a pályázatban megjelölt bankszámlaszámra.
 
13.  A pályázati eljárást lebonyolító szervezet, információkérés lehetősége:
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság
Humán Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Tel: 74/504-175
 
 
14.  A pályázat közzétételének helye:  
 • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.szekszard.hu),
 • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltató lapjában (Szekszárdi Napló),

 

Sportkeret pályázati adatlap letöltése

 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság