PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására.
 
 

Pályázat tárgya:        Önkormányzati tulajdonában lévő bérlakás határozott időre történő bérbeadása.

 

 

Pályázható lakás:

Szekszárd, Jókai u. 12. IV. emeleti lakás

            1 szoba összkomfortos 39 m2

            A lakbér mértéke: a lakáshasználat ellenértéke (600,- Ft/m2/hó)            23.400,- Ft/hó

                                   üzemeltetési költségátalány: (közös villany, stb.)              2.655,- Ft/hó

                                   fizetendő lakbér összesen:                                               26.055,- Ft/hó

A pályázat benyújtásának határideje:                  2021. november 26. 1200 óra

A jelentkezést „PÁLYÁZAT Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére” szóló nyomtatványon lehet benyújtani a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.).

Pályázat benyújtásának feltételeit a Szekszárd Város Képviselő-testülete 3/1994. (II.1) KT. számú, a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló rendelete tartalmazza.

Pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására az a nagykorú magyar állampolgár, bevándorlási engedéllyel rendelkező személy, letelepedési engedéllyel rendelkező személy, a magyar hatóság által menekültként elismert személy:

a.)   Szekszárdon lakóhellyel rendelkeznek, vagy szekszárdi lakóhely hiányában munkahelyük Szekszárdon van.

b.)   házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő személyek, illetőleg gyermeküket egyedül nevelő szülő.

c.)   A lakbér teljes összegének megfizetését vállalják és a lakásban együtt lakó család egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (jelenleg 57.000, - Ft), egyedülálló esetében a háromszorosát (jelenleg 85.500, - Ft)

d.)   A költségelven meghatározott lakbérű lakások bérletére benyújtott pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a fiatal gyermekes családok és a pályakezdő fiatal házasok, élettársak.

Pályázat benyújtására nem jogosult, illetve pályázaton kizárandó:

a.)   akinek a tulajdonában jelentős értékű ingatlan vagy ingó vagyon van (3/1994 (II. 1.) KT számú önkormányzati rendelet);

b.)   aki, vagy a vele jogszerűen együttköltöző családtagja tulajdonában lakhatásra alkalmas ingatlan van, vagy azt a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül elidegenítette, feltéve, hogy annak forgalmi értéke meghaladja a rendelet 2. §-ának a.) pontjában meghatározott értékhatárt.

c.)   aki a pályázat benyújtását megelőző 10 éven belül – pénzbeni térítés ellenében – mondott le bérlakásáról;

d.)   aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan valótlan adatot közöl, azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen.

Szekszárd, 2021. november 12.

 

3.) Szekszárd, Mikes u. 1. számú Idősek Garzonháza 1 db lakás

            1 szoba összkomfortos 23 m2

A lakbér mértéke: a lakáshasználat ellenértéke (200,- Ft/m2/hó)            4.600,- Ft/hó

                                    üzemeltetési költségátalány (lift, közös villany, stb.)        2.500,- Ft/hó

                                    fizetendő lakbér összesen:                                                7.100,- Ft/hó

                                    +közüzemi szolgáltatási díjak (távhőszolgáltatás, víz- és csatornadíj, elektromos áram díja, szemétszállítás, stb.) a közműszolgáltatókkal kötendő külön szerződések szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:                  2021. november 26. 1200 óra

A jelentkezést „PÁLYÁZAT Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére” szóló nyomtatványon lehet benyújtani a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.).

Pályázat benyújtásának feltételeit a Szekszárd Város Képviselő-testülete 3/1994. (II.1) KT. számú, a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló rendelete tartalmazza.

Pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására az a nagykorú magyar állampolgár, bevándorlási engedéllyel rendelkező személy, letelepedési engedéllyel rendelkező személy, a magyar hatóság által menekültként elismert személy:

a.)   Szekszárdon legalább 3 éve lakóhellyel rendelkezik, vagy 5 éve megszakítás nélkül a városban tartózkodik.

b.)   Az idősek garzonházában bérlő egyedülálló személy vagy házaspár lehet. Két egyedülálló személy is lehet bérlő, ha ezt együttesen kérik.

c.)   aki nyugdíjas, illetőleg nyugdíjkorhatárt elérte és önmaga ellátására képes,

d.)   lakástulajdonnal vagy önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal nem rendelkezik,

e.)   akinek családjában – a vele jogszerűen együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét (jelenleg 57.000.- forintot).

Pályázat benyújtására nem jogosult, illetve pályázaton kizárandó:

a.)   akinek a tulajdonában jelentős értékű ingatlan vagy ingó vagyon van (3/1994 (II. 1.) KT számú önkormányzati rendelet);

b.)   aki, vagy a vele jogszerűen együttköltöző családtagja tulajdonában lakhatásra alkalmas ingatlan van, vagy azt a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül elidegenítette, feltéve, hogy annak forgalmi értéke meghaladja a rendelet 2. §-ának a.) pontjában meghatározott értékhatárt.

c.) aki a pályázat benyújtását megelőző 10 éven belül – pénzbeni térítés ellenében – mondott le bérlakásáról;

d.) aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan valótlan adatot közöl, azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen.

Szekszárd, 2021. november 12.

 
 
hirdetés lakások35.jpg