Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

(1) Az Osztály ellátja a:

a) városüzemeltetés éves költségvetési tervezetének elkészítésével kapcsolatos teendőket, melynek során egyeztet a választókörzetek képviselőivel, valamint figyelembe veszi és műszaki szükségesség alapján rangsorolja a lakossági igényeket,

b) városüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos feladatai során elvégzi a szükséges műszaki ellenőri tevékenységet, valamint a Közgyűlés részére negyedévente tájékoztatót készít az előirányzatok felhasználásáról,

c) a köztisztasággal összefüggő feladatokat, különösen a város közterületeinek kézi takarítását,

d) közlekedésügyi feladatokat (útigazgatási, közlekedés-szervezési, útellenőri, útfelügyelői tevékenységet),

e) vízügyi hatásköröket (vízügyi igazgatási tevékenység),

f) városüzemeltetési tevékenységgel összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

g) városüzemeltetési feladatkörrel összefüggő bizottsági hatáskörökbe tartozó hatósági és egyéb ügyekben a döntés előkészítési, végrehajtási feladatokat, melyek döntő többsége a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tevékenységi körét érinti,

h) városüzemeltetéssel kapcsolatos vis maior feladatokat,

i) önkormányzat kezelésében lévő utak-, hidak és a saját használatú utak igazgatását,

j) önkormányzati kezelésben lévő utak-, hidak közlekedés- forgalomtechnikai feladatait,

k) helyi vízrendezési és vízkár-elhárítási feladatokat, az ár- és belvíz elleni védekezést,

l) az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények állagmegóvási feladatait.

m) a főkertészi feladatokat,

n) önkormányzati tulajdonú közterületek alatti esetleges üreg, pinceleszakadások megszüntetését,

o) nem önkormányzati beruházások kapcsán felmerülő kiadmányozási jogkörébe tartozó közlekedésügyi és vízügyi feladatokat. E tekintetben folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges mértékben közreműködik azok megvalósításában, valamint részt vesz a beruházások átadás-átvételében.

p) közhasznú és közcélú munkások munkaszervezési teendőit,

q) a beruházások éves költségvetési tervezetének elkészítésével kapcsolatos teendőket,

r) ágazati beruházási programok előkészítését,

s) közműfejlesztési tervek összehangolását,

t) elfogadott költségvetésben biztosított előirányzatok felhasználásával a beruházások lebonyolítását az önkormányzati intézmények, a hatósági kötelezések, az út- és közműfejlesztések, a partfal - veszély elhárítás és támfalépítések, a vízrendezések, a közvilágítás és hírközlés, az informatika, valamint a környezetvédelmi alap tekintetében. Ezzel kapcsolatban elvégzi a szükséges műszaki ellenőri tevékenységet, valamint a Közgyűlés részére negyedévente tájékoztatót készít az előirányzatok felhasználásáról.

u) tevékenységi körével összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

v) beruházási feladatkörrel összefüggő bizottsági hatáskörökbe tartozó ügyekben a döntés előkészítési, végrehajtási feladatokat, melyek döntő többsége a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tevékenységi körét érinti,

w) energetikusi feladatokat, melyen belül elvégzi a:

wa) panelprogram lebonyolítását,

wb) a közvilágítási berendezések, fogyasztási helyek létesítését, közüzemi szerződések megkötését, üzemeltetését és ellenőrzését,

wc) önkormányzati, hírközlési adatátviteli rendszer fejlesztését,

wd) villamos energia liberalizációjából adódó feladatokat,

we) intézmények energiagazdálkodásának segítését,

wf) város területén lévő közműfejlesztési tevékenység összehangolását, valamint a közműszolgáltatókkal történő kapcsolattartást.

wg) város energiafejlesztési és hírközlési hálózat fejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában történő közreműködést.

(2) Kiadmányozási jogkörben az osztály eljár:

a) víz-, szennyvíz-, csapadékvíz hálózatok létesítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulások megadásában.

(3) Eljár a városüzemeltetési tevékenységgel összefüggő kérelmekben és ügyekben.

(4) Közreműködik továbbá a:

a) városüzemeltetés feladatkörét érintő, valamint az út- és közműberuházásokkal kapcsolatos pályázati és közbeszerzési előkészítő munkák elvégzésében és szükség szerint ellátja azok lebonyolítását. Ennek során műszaki ellenőri tevékenységet végez,

b) bizottságok és a közgyűlés munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos városüzemeltetési szakmai feladatok ellátásában,

c) városüzemeltetés hatáskörét érintő rendelet-tervezetek és szabályzatok előkészítésében, melynek során szorosan együttműködik a Jogi Igazgatósággal,

d) közmunkaprogram pályázatok elkészítésében és lebonyolításában, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok ellátásában,

e) ágazati beruházási programok előkészítésében,

f) közműfejlesztési tevékenységek összehangolásában,

g) köztisztaságra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésében.

(5) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon belül működik a Zöldfelület- karbantartó Csoport, mely csoportvezető irányítása alatt áll. A Zöldfelület- karbantartó Csoport feladata különösen:

a) parkgondozás,

b) közterületen lévő fák metszése, nyesése,

c) vízelvezetők, árkok kaszálása,

d) gyomiratás,

e) padok karbantartása,

f) játszóterek karbantartása.

(6) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(7)  Az Osztály létszáma: 47 fő.