Pénzügyi Osztály

(1) Főbb feladatai:

a) Az önkormányzati központi előirányzatok tervezési munkáinak összefogása az éves költségvetési javaslat összeállításához.

b) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások elnyerésére kiírt pályázatok előkészítésében pénzügyi szempontból való közreműködés, éves költségvetésen belüli előirányzat kezelése.

c) Az Önkormányzat pályázati pénzeszközeinek teljes körű összefogása. Az elnyert pályázatok nyilvántartása, a támogatási megállapodások teljesülésének figyelemmel kísérése. Az intézményi pályázatok önrész, illetve pénzügyi szempontból történő előzetes véleményezése és nyilvántartása.

cs) Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények közalkalmazottaival és az intézménnyel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása (munkaügyi iratok elkészítése, nem rendszeres személyi juttatások, változó bérek számfejtése, KIR3 rendszer kezelése)

d) A címzett- és céltámogatások igénylésében és elszámolásában való közreműködés.

e) Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának módosítására vonatkozó feladatra jelzés, folyamatos egyeztetés a Számviteli Osztállyal a beérkezett előlegek, illetve a felhasználások kezeléséről.

f) Az elfogadott éves költségvetés végrehajtása érdekében az előirányzatok figyelése, módosítása, átvezetése, az előirányzatok teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása (ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési feladatok meghatározott szabályzat szerinti végrehajtása).

g) A gazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló elkészítésében való részvétel a központi előirányzatok tekintetében.

h) Az év végi beszámoló összeállítása, pénzmaradvány felülvizsgálata, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megállapítása, egyeztetés ellenőrzése.

i) A működési, fenntartási, felújítási és fejlesztési kiadások felhasználásával kapcsolatos jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése (pl. Kbt., stb.).

j) Az adósságrendezéssel kapcsolatos eljárás előkészítése.

k) Bevételi számlák kiállítása. A szállítói számlák érkeztetése, nyilvántartása, azok fizetési határidejének folyamatos figyelemmel kísérése.

l) A házipénztár kezelése és az ezzel kapcsolatos készpénz-gazdálkodási és nyilvántartási feladatok ellátása.

m) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos megállapodás szerinti operatív pénzügyi feladatok ellátása.

n) A Hivatal bér- és létszám előirányzatának tervezése, beszámolás annak teljesítéséről.
Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.

ny) Kapcsolattartás a MÁK-kal és az Állami Számvevőszékkel, kapcsolattartás az Önkormányzat könyvvizsgálójával.

o) Részben vagy teljesen központi finanszírozású szociális ellátások havi visszaigénylése.

p) Társadalombiztosítás köteles juttatások havi jelentése.

q) Normatív állami hozzájárulások igénylésének összeállítása, felhasználásáról elszámolás.

r) Az önkormányzati intézmények alapításával, átszervezésével, megszüntetésével, fenntartásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.

s) Az intézményi elfogadott költségvetés ellenőrzése, kezelése.

t) Az elfogadott éves költségvetés végrehajtása során az intézményi támogatások folyósításának kezelése, ellenőrzése.

u) Az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek véleményezése, döntésre való előkészítése.

v) Havi intézményi információs jelentések feldolgozása, ellenőrzése a szükséges egyeztetések elvégzése.

w) Az intézményeket érintő közgyűlési döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésének előkészítése a megadott határidőkre, különös tekintettel a létszámmozgásra.

x) Az Áht.-ban előírt időpontokra a normatív állami támogatások többletigényének, illetve lemondásának előkészítése, az évközi többlettámogatások kezelése.

y) A közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok ellátása, ide értve az állásfoglalásokat és a konkrét ügyek intézését is.

z) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadott köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.

(2) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(3) A Pénzügyi Osztály létszáma:   25 fő.