Beszerzési és Jogi Osztály

(1) A Beszerzési és Jogi Osztály főbb feladatai:
a)      Szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak megoldását, és elkészíti az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.
b)      Ellátja a Követelési Szabályzatban az osztály részére meghatározott feladatokat Intézi a végrehajtási ügyeket,
c)      Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,
d)      A biztonságos jogalkalmazás érdekében jogi felvilágosító munkát végez a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben,
e)      szakmai anyagokat és jogszabályokat véleményez,
f)       az európai uniós és hazai forrásból finanszírozásra kerülő pályázatok, projektek menedzselésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása,
g)      munkaügyi igények, kártérítési ügyek intézésében történő jogi segítségnyújtás
h)      a beszerzési eljárások dokumentációjának jogi véleményezése, a szerződések elkészítése
i)        az Önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok társasági jogi kérdéseiben ügyintézés, segítségnyújtás
j)         Az Önkormányzat és a Polgármester Hivatal által kötendő szerződések véleményezése, szükség szerinti elkészítése, a szerződések előterjesztése bizottsági vagy közgyűlési jóváhagyás céljából, együttműködve a hivatal egyéb szervezeti egységeivel.
k)      a hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése
l)        háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi feladat-ellátási szerződések elkészítése
m)   háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos feladat-ellátási szerződések elkészítése
n)      Az adatvédelmi tisztviselővel együttműködve közreműködik a Polgármesteri Hivatal adatkezelői, adatvédelmi feladatainak ellátásában
o)      közreműködik a közérdekű adatigénylésre vonatkozó eljárásokban
p)      Közreműködik a hagyatéki hitelezői igények érvényesítése vonatkozásában a köztemetési költségek tárgyában
 
(2) Előkészíti a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonában levő gazdasági társaságok közgyűlési, bizottsági döntést igénylő előterjesztéseit, ennek keretében szükség szerint együttműködik a Gazdasági Igazgatósággal,
 
(3) Figyelemmel kíséri a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok működését és naprakészen nyilvántartja ezek - a tulajdonos önkormányzatot érintő - dokumentumait,
(4) A közbeszerzési referensek feladata különösen:
a) beszerzési és közbeszerzési eljárások koordinálása, lebonyolítása, lebonyolításában való részvétel,
b) összeállítja az éves közbeszerzési tervet;
c) ellátja a hivatalon belüli beszerzésekhez és közbeszerzésekhez kapcsolódó koordinációt;
d) lefolytatja a feladatkörébe tartozó egyes beszerzési-és közbeszerzési eljárásokat;
e) elkészíti a beszerzésekhez illetve közbeszerzésekhez szükséges beszámolókat;
f) közreműködik a beszerzési és közbeszerzési szerződések megírásában, ellenőrzi azok teljesülését;
h) eleget tesz a beszerzési- és közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentálási kötelezettségeknek,
i) nyilvántartást vezet a beszerzésekről, közbeszerzésekről.
j) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.