Pályázati felhívás
 
Közcsatornára történő rákötés támogatása 2022.
 
Kiíró neve, címe, telefon és telefax száma:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8., tel: 74/504-100, 
 
A pályázat címe: Közcsatornára történő rákötés támogatása 2022.
 
A pályázat célja: A szociálisan rászoruló lakosság közcsatornára történő rákötésének támogatása.
 
Támogatható tevékenység: 
Bekötővezeték műszaki megvalósítása a szennyvíztisztító idom elfolyó oldaláig. Nem igényelhető támogatás a pályázat meghirdetése előtt már megvalósult bekötővezetékre. Megkezdett, de be nem fejezett beruházás támogatható.
 
A támogatás igénybevételére jogosultak köre: 
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő azon magánszemély, aki a belterületi lakóingatlana előtt kiépített közcsatornára műszakilag rá tud kötni és
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
 • fogyatékossági támogatásban részesül vagy
 • rendszeres szociális segélyben részesül vagy
 • a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét (114.000 Ft) vagy
 • egyedül élő esetén a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum hatszorosát (171.000 Ft) 
 
Amennyiben az érvényes pályázatot benyújtók által igényelt összeg nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, úgy támogatható azon magánszemély is, aki a fenti feltételek egyikének sem felel meg.
 
A támogatás forrása, keretösszege, jellege:
Az Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) rendeletében a környezetvédelmi alap terhére biztosít vissza nem térítendő támogatást, amelynek keretösszege 2.541 eFt.
Az elnyerhető támogatás mértéke:
A bekerülési költség legfeljebb 70%-a, ingatlanonként egyedi elbírálás alapján.  
 
 
 
A támogatás felhasználásának módja: 
A pályázó és az Önkormányzat között támogatási megállapodás kerül megkötésre, amely alapján az Önkormányzat a támogatási összeget a megállapodás aláírását követő 15 napon belül fizeti meg a támogatottnak. A pályázónak/támogatottnak a beruházás megvalósítására megadott határidőt követő 30 napon belül kell elszámolnia a támogatási összeg felhasználásáról. 
A támogatás feltételei:
 • pályázó a közcsatornára rákötendő ingatlan tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja, vagy a közüzemi díjat fizető bérlője/használója kell, hogy legyen. További feltétel, hogy az adott ingatlanon életvitelszerűen lakik, melyet a lakcímigazolvány másolatával igazol, vagy az adott ingatlanra lakóház építésére vonatkozó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, vagy igazolja, hogy a lakóház építése kapcsán az elektronikus építési naplót megnyitotta.  
 • a pályázónak vállalnia kell, hogy a közcsatornára történő rákötést – 2022. július 30-ig történő beadás esetén - 2022. október 30-ig, illetve – 2022. november 15-ig történő beadás esetén - 2023. április 30-ig megvalósítja,
 • a pályázónak és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának nem lehet adó- és köztartozása,
 • a pályázónak és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának nem lehet 3 hónapot meghaladó vízdíj tartozása az E.R.Ö.V. Zrt felé, - pályázati adatlap teljes mértékű kitöltése.
 
A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pályázati adatlap,
 • engedélyezési terv,
 • az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt.szolgáltatói hozzájárulása vízi közmű hálózat létesítéséhez,
 • tételes beárazott költségvetés,
 • lakcímigazolvány másolata,
 • új építésű ingatlan esetében jogerős építés engedély vagy dokumentum arról, hogy az elektronikus építési napló megnyitásra került,
 • a megelőző évben szippantásból származó költségek számlákkal történő igazolása,
 • a hivatkozott szociális helyzetre vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumok fénymásolata,
 • a pályázó és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók kereset igazolása,
 • bérlő esetén a bérleti jogviszony igazolása és a közüzemi számla másolata,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • szociális helyzet,
 • önerő aránya,
 • kisebb fajlagos költség az elvezetett szennyvízmennyiségre vonatkoztatva,
 • megelőző évben elszállított szennyvízmennyiség magas aránya a vízfogyasztáshoz mérve.
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje:
A pályázatokat a pályázati adatlapon, a megjelölt mellékletekkel együtt, egy eredeti példányban kell benyújtani, zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat közcsatornára történő rákötés támogatására 2022”. A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városigazgatási és Rendészeti Osztályán lehet személyesen (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), vagy postai úton, ajánlott küldeményként benyújtani. Cím: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A pályázatok benyújtási határideje: 2022. november 15-ig.
A pályázati tájékoztató és adatlap letölthető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján a www.szekszard.hu címen, valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztályán (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), az alábbi napokon és időpontokban:
hétfő, szerda 800 - 1600 óra között.
Hiánypótlás lehetősége és feltételei:
Hiánypótlásra egy esetben van lehetőség a pályázathoz csatolandó mellékletek tekintetében.
 
A támogatás odaítélése:
A benyújtott pályázatok értékelését a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya készíti el, mely alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága dönt a támogatás odaítéléséről.  
A beérkező pályázatok két alkalommal kerülnek elbírálás alá (2022. augusztus és 2022. november).
A döntésről a pályázók a döntést követő 20 napon belül írásbeli értesítést kapnak. A nyertes pályázók listája Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján (www.szekszard.hu) is megjelenik. 
 
Pályázati információ: 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Szekszárd, Béla király tér 8. számú épületében, illetve a 74/504-194-es telefonszámon, valamint a rohr.adrienn@szekszard.hu e-mail címen.