Pályázati felhívás
 
Közcsatornára történő rákötés támogatása 2021.
 
Kiíró neve, címe, telefon és telefax száma:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8., tel: 74/504-100, fax: 74/419-618
 
A pályázat címe: Közcsatornára történő rákötés támogatása 2021.
 
A pályázat célja: A szociálisan rászoruló lakosság közcsatornára történő rákötésének támogatása.
 
Támogatható tevékenység:
Bekötővezeték műszaki megvalósítása a szennyvíztisztító idom elfolyó oldaláig. Nem igényelhető támogatás a pályázat meghirdetése előtt már megvalósult bekötővezetékre. Megkezdett, de be nem fejezett beruházás támogatható.
 
A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő azon magánszemély, aki a belterületi lakóingatlana előtt kiépített közcsatornára műszakilag rá tud kötni és
 
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
 • fogyatékossági támogatásban részesül vagy
 • rendszeres szociális segélyben részesül vagy
 • a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át (71.250 Ft) vagy
 • egyedül élő esetén a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85.500 Ft) vagy
 • legfeljebb 8 millió Ft összegű lakáscélú hitellel rendelkezik és más, a bekötésre tervezett ingatlanon kívül egyéb ingatlan, vagy nagyértékű (2 millió Ft) gépjármű nincs a pályázó és a vele közös háztartásban élő hozzátartozó tulajdonában. Ebben az esetben a havi hiteltörlesztés összege beszámításba kerül a pályázó jövedelmébe.
 
Amennyiben az érvényes pályázatot benyújtók által igényelt összeg nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, úgy támogatható azon magánszemély is, aki a fenti feltételek egyikének sem felel meg.
 
A támogatás forrása, keretösszege, jellege:
Az Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) rendeletében a környezetvédelmi alap terhére biztosít vissza nem térítendő támogatást, amelynek keretösszege 1.651 eFt.
 
Az elnyerhető támogatás mértéke:
A bekerülési költség 50%-a, ingatlanonként egyedi elbírálás alapján.
 
A támogatás felhasználásának módja:
A pályázó és az Önkormányzat között támogatási megállapodás kerül megkötésre, amely alapján az Önkormányzat a támogatási összeget a megállapodás aláírását követő 15 napon belül fizeti meg a támogatottnak. A pályázónak/támogatottnak a beruházás megvalósítására megadott határidőt követő 30 napon belül kell elszámolnia a támogatási összeg felhasználásáról.
 
A támogatás feltételei:
 • pályázó a közcsatornára rákötendő ingatlan tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja, vagy a közüzemi díjat fizető bérlője/használója kell, hogy legyen. További feltétel, hogy az adott ingatlanon életvitelszerűen lakik, melyet a lakcímigazolvány másolatával igazol, vagy az adott ingatlanra lakóház építésére vonatkozó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, vagy igazolja, hogy a lakóház építése kapcsán az elektronikus építési naplót megnyitotta.
 • a pályázónak vállalnia kell, hogy a közcsatornára történő rákötést – 2021. június 30-ig történő beadás esetén  2021. október 30-ig, illetve 2021. november 15-ig történő beadás esetén - 2022. április 30-ig megvalósítja,
 • a pályázónak és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának nem lehet adó- és köztartozása,
 • a pályázónak és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának nem lehet 3 hónapot meghaladó vízdíj tartozása az E.R.Ö.V. Zrt felé,
 • pályázati adatlap teljes mértékű kitöltése.
 
A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pályázati adatlap,
 • engedélyezési terv,
 • az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt. szolgáltatói hozzájárulása vízi közmű hálózat létesítéséhez,
 • tételes beárazott költségvetés,
 • lakcímigazolvány másolata,
 • új építésű ingatlan esetében jogerős építés engedély vagy dokumentum arról, hogy az elektronikus építési napló megnyitásra került,
 • a megelőző évben szippantásból származó költségek számlákkal történő igazolása,
 • a hivatkozott szociális helyzetre vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumok fénymásolata,
 • a pályázó és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók kereset igazolása,
 • bérlő esetén a bérleti jogviszony igazolása és a közüzemi számla másolata,
 • lakáscélú hitel esetén a hitel fennállásának és a havi törlesztő részlet összegének igazolása,
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • szociális helyzet,
 • önerő aránya,
 • kisebb fajlagos költség az elvezetett szennyvízmennyiségre vonatkoztatva,
 • megelőző évben elszállított szennyvízmennyiség magas aránya a vízfogyasztáshoz mérve.
 
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje:
A pályázatokat a pályázati adatlapon, a megjelölt mellékletekkel együtt, egy eredeti példányban kell benyújtani, zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat közcsatornára történő rákötés támogatására 2021”. A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városigazgatási és Rendészeti Osztályán lehet személyesen (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), vagy postai úton, ajánlott küldeményként benyújtani. Cím: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 15-ig.
A pályázati tájékoztató és adatlap letölthető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján a www.szekszard.hu címen, valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztályán
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), az alábbi napokon és időpontokban:hétfő, szerda 800 - 1600 óra között.
 
Hiánypótlás lehetősége és feltételei:
Hiánypótlásra egy esetben van lehetőség a pályázathoz csatolandó mellékletek tekintetében.
A támogatás odaítélése:
A benyújtott pályázatok értékelését a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya készíti el, mely alapján a döntési hatáskört a veszélyhelyzet fennállása ideje alatt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai véleményének kikérésével a közgyűlés nevében a polgármester gyakorolja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján.
 
A veszélyhelyzeten kívül a döntési hatáskör Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kerül gyakorlásra.
 
A beérkező pályázatok két alkalommal kerülnek elbírálás alá (2021. augusztus és 2021. november).
A döntésről a pályázók a döntést követő 20 napon belül írásbeli értesítést kapnak. A nyertes pályázók listája Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján (www.szekszard.hu) is megjelenik.
 
Pályázati információ:
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Szekszárd, Béla király tér 8. számú épületében, illetve a 74/504-194-es telefonszámon, valamint a rohr.adrienn@szekszard.hu e-mail címen.