Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát érintő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti közzétételi kötelezettség

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai

Sor-szám
Adatbázis neve 
formátum
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Érintettek köre
Adatok forrása
1.
 
szociális ellátások
helyi nyilvántartása
elektronikus
a települési önkormányzat és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartás vezetése
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 18. §-a
 
 
 
 
 
a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év
az Szt. alapján szociális ellátásokra jogosultak
- ügyfelek kérelmei
és azok mellékletei,
- külső szervek, különösen gyámhatóság, köznevelési intézmény megkeresése, bejelentése
2.
 
hozzáférési jogosultságok
nyilvántartása
elektronikus
külső informatikai rendszerekhez hozzáférési jogosultságokról nyilvántartás vezetés
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
Polgármesteri Hivatal belső szabályzata
folyamatos
A Polgármesteri Hivatalkülső informatikai rendszerekhez hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársai
a külső informatikai rendszerekhez hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársak nyilatkozatai
3.
 
óvodás gyermekekről vezetett nyilvántartás
papír alapú
az óvodai nevelésben részvételre kötelezettekről nyilvántartás vezetés 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdés
folyamatos
3 éves korát betöltő szekszárdi bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek
óvodák adatszolgáltatása
 
lakcímnyilván-tartó adatszolgáltatása
4.
 
nyilvántartás az ipari telepekről
elektronikus
a telepekről – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályi feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul –nyilvántartás vezetés
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése
 
folyamatos
ipari tevékenység folytatója
- telepengedély kiadására irányuló kérelem,
- bejelentés-köteles tevékenység esetén az ügyfél bejelentése
5.
 
nyilvántartás kereskedelmi üzletekről és a bejelentett kereskedelmi tevékenységekről
elektronikus
engedélyköteles üzlet, illetve bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 11. §-a
folyamatos
kereskedő
- a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentés,
   - az üzlet működési engedélye iránti kérelem
6.
 
vásár, piac, bevásárló központok nyilvántartása
elektronikus
vásár, piacüzemeltetési engedély, bevásárlóközpont, valamint helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel
a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés, 4/A. § (2) bekezdés, 4/B. § (3) bekezdés
 
 
folyamatos
vásár, piac, bevásárló-központ, helyi termelői piac fenntartója
- bevásár-lóközpont, valamint helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentés,
- vásár, piac üzemeltetési engedély iránti kérelem,
7.
 
szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása
elektronikus
szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartásba vétele
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdés
 
folyamatos
szálláshely szolgáltató
szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem
8.
 
nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása
papír alapú
nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató
nyilvántartásba vétele
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet 14/A. § (3) bekezdés
 
 
folyamatos
szálláshely szolgáltató
nyilvántartásba vétel iránti kérelem
9.
 
zenés táncos rendezvények nyilvántartása
elektronikus
zenés, táncos rendezvény nyilvántartásba vétele
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
 
 
folyamatos
a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője
engedély iránti kérelem
10.
 
Tolna megyei ingatlanközvetítők valamint ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítők névjegyzéke
elektronikus
a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet végző szolgáltatók nyilvántartásba vétele
az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §,
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló
23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés,
 
folyamatos
szolgáltató
ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
tevékenység végzéséhez szükséges kérelem
11.
 
Nyilvántartás a jogerősen megtiltott szolgáltatási tevékenységekről
elektronikus
azon szolgáltatók nyilvántartásba vétele, amelyek tekintetében a hatóság a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI.
törvény 29. § (1) bekezdés
 
folyamatos
azon szolgáltatók, amelyek tekintetében a hatóság a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta
hivatalból
12.
 
adózó törzsadat nyilvántartása
 
elektronikus
Az adózó törzsadatainak
nyilvántartásba vétele
 
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja
folyamatos
adózó
adóbevallások,
adózók bejelentései
13.
 
adó (adótartozás) megállapításához szükséges nem állandó (változó) jellegű adatok nyilvántartása
elektronikus
adó (adótartozás) megállapításához szükséges nem állandó (változó) jellegű adatok nyilvántartásba vétele
 
 
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja
folyamatos
adózó
adóbevallások, könyvelés adatai
14.
 
adószámla nyilvántartása
elektronikus
az adózó egyedi adatait tartalmazó – folyamatosan vezetett – adószámla, külön az adóról, a gépjárműadóról, a jövedelemadóról, a talajterhelési díjról és az államigazgatási eljárási illetékről
nyilvántartás létrehozása
 
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja
folyamatos
adózó
adóbevallások, adózói befizetések
15.
 
 
az 10 000 forintot meg nem haladó, törölt adótartozások nyilvántartása,
elektronikus
és
analitikus
az 10 000 forintot meg nem haladó, törölt adótartozások nyilvántartásba vétele
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja
folyamatos
adózó
hivatalból
16.
 
 az adófelfüggesztést igénybevevők nyilvántartása,
elektronikus
és analitikus
 az adófelfüggesztést igénybevevők nyilvántartásba vétele
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja
folyamatos
adófelfüggesztést igénybevevő adózók
adófelfüggesztésiránti kérelem
17.
 
biztosítási intézkedés nyilvántartása
elektronikus
és analitikus
biztosítási intézkedés nyilvántartásba vétele
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja
folyamatos
biztosítási intézkedés alá vont adózó
intézkedés alapjául szolgáló okirat
18.
 
végrehajtási eljárás nyilvántartása
 
 
elektronikus
végrehajtási eljárásokról nyilvántartás felfektetése
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja
folyamatos
fizetésre kötelezett adózó
végrehajtható okirat
19.
 
műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása
 
 
elektronikus
és analitikus
műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartásba vétele
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja
folyamatos
adózó
mentességet biztosító határozat
20.
 
talajterhelési díj fizetésére köteles kibocsátók, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő kibocsátók nyilvántartása
elektronikus
és papíralapú
talajterhelési díj fizetésére köteles kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő kibocsátókról nyilvántartás vezetése
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdés,
 a talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése
folyamatos
talajterhelési díj fizetésére köteles kibocsátók, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő kibocsátók
- adóbevallás,
 - Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. adatszolgáltatása
21.
 
az adóévben feltárt és beszedett adóhiány, valamint az adóévben beszedett adótartozás nyilvántartása
elektronikus
az adóévben feltárt és beszedett adóhiányról, valamint az adóévben beszedett adótartozásról nyilvántartás vezetése
Az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi rendszeréről szóló 21/1996.(VI.5.) önkormányzati rendelet 2. § (3)-(4) bekezdés
folyamatos
fizetésre kötelezett adózók
- Határozat,
- Könyvelés adatai
22.
 
nyilvántartás a vízgazdálkodási hatósági jogkörében kiadott engedélyekről
papíralapú
a jegyző vízgazdálkodási hatósági jogkörében kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdés
 
 
folyamatos
 a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az építtető
 
 
 
ügyfél kérelme és annak mellékletei
23.
 
nyilvántartás méhészekről
papíralapú
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi.
a méhállományok védelméről
és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §
folyamatos
méhész
méhész bejelentése
24.
 
vagyonkataszter és kataszternapló
elektronikus
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról ingatlanvagyon-kataszter felfektetése és vezetése
az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. §
folyamatos
önkormányzat és intézményei
önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyat érintő változást igazoló okiratok
25.
 
munka és pihenőidő nyilvántartása
papír
a rendes és rendkívüli munkaidő, a készenlét, a szabadság, valamint
az egyéb munkaidő-kedvezmények
időtartamáról nyilvántartás vezetése
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 115. § (1) bekezdés
folyamatos
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők,
munkavállalók
Jelenléti ívek, szabadság kiírások, egyéb igazolások
26.
 
Vagyonnyilat-kozatok nyilvántartása
papír
Vagyonnyilatko-zattétellel összefüggésben keletkezett iratok nyilvántartásba vétele
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény 11. § (4) és (6) bekezdés, Közszolgálati Szabályzat 69. § (1), (5) bekezdés, 72. § (1) és (3) bekezdés
a vagyonnyilat-kozat-tételi kötelezettség megszűnését, vagy új vagyonnyilat-kozat tételét követő 8 nap
Vagyonnyilatko-zat tételre kötelezett köztisztviselők
saját és hozzátartozói vagyonnyilatko-zatok
27.
 
Teljesítmény-értékelések nyilvántartása
papír
az értékelő lapok, mint hiteles teljesítményérté-kelési és minősítési eredmények nyilvántartásba vétele
a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013.(VI.30.) KIM rendelet 6. melléklet 7.1. pontja, Közszolgálati Szabályzat 62. § (11) bekezdés
közszolgálati jogviszony megszűnéséig
köztisztviselők
papíralapú értékelőlapok