Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
 
1. településfejlesztés, településrendezés
 •          19/1996. (VI.5.) Kgy. számú rendelet a helyi építészeti értékek védelméről
 •          8/2004. (III.1.) ör. Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
 •          41/2007. (XII.5.) ör. a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
 
2. településüzemeltetés
2.1. köztemetők fenntartása
 •          9/2003. (IV.30.) ör. a temetőkről és a temetkezésről
 
2.2. közvilágítás
 •          2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról
 
2.3. helyi közutak és közterületek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása
 •          47/2017. (XII.20.) ör. a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
 •          5/2015. (II.11.) ör. a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
 •          41/2011. (VII.5.) ör. a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek                        biztosításáról
 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
 •          11/2017. (IV.4.) ör. a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól
 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
 •          54/2012. (XII.17.) ör. az egészségügyi alapellátások körzeteiről
 
5. környezet-egészségügy
 •          1/2014. (II.4.) ör. a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,               annak kötelező igénybevételéről
 •          22/2004. (VI.24.) ör. a talajterhelési díjról
 •          18/2013. (IV.2.) ör. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi                                 közszolgáltatásról
 
6. óvodai ellátás
 •          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 •          2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása
 •          33/2017. (X.9.) ör. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 •          1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
 •          35/2001. (XII.21.) ör. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
 
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
 •          36/2001. (XII.21.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
 •          8/2009. (III.30.) ör. a szociális ellátások helyi szabályozásáról
 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
 •          3/1994. (II.1.) ör. a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
 •          8/2009. (III.30.) ör. a szociális ellátások helyi szabályozásáról
 •          1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
 •          31/1995. (XII.1.) ör. a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás                 szabályairól
 •          41/2007. (XII.5.) ör. a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
 •          12/2011. (III.9.) ör. a zajvédelemről
 •          30/2011. (V.4.) ör. a zöldfelület-gazdálkodásról
 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
 •          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
 •          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
 •          43/2011. (VII.5.) ör. a vásárok és piacok tartásáról
 
15. sport, ifjúsági ügyek
 •          9/2014. (IV.14.) ör. Szekszárd város sportjáról
 
16. nemzetiségi ügyek
 •          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 •          2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
 •          22/2006. (X.30.) ör. a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról
 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
 •          1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 •          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 
19. hulladékgazdálkodás
 •          5/2011. (II.9.) ör. az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről
 •          1/2014. (II.4.) ör. a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,               annak kötelező igénybevételéről
 
20. távhőszolgáltatás
 •          21/2000. (XI.3.) ör. a távhőszolgáltatásról
 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül
 •          2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 •          18/2013. (IV.2.) ör. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi                                 közszolgáltatásról