Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintő
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II/6. pontja szerinti 
közzétételi kötelezettség

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai

Sor-szám

Adatbázis neve

formátum

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Érintettek köre

Adatok forrása

1.

 

szociális ellátások

helyi nyilvántartása

elektronikus

a települési önkormányzat és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartás vezetése

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 18. §-a

 

 

 

 

 

a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év

az Szt. és a  szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet alapján szociális ellátásokra jogosultak

- ügyfelek kérelmei

és azok mellékletei,

- külső szervek, különösen gyámhatóság, köznevelési intézmény megkeresése, bejelentése

2.

 

utalványok nyilvántartása

papír alapú

önkormányzati segélyként adott utalványokról nyilvántartás vezetés

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdése

utalvány kiadásától számított 5 év (elévülési idő)

természetbeni ellátásra

(önkormányzati segély) jogosultak

önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelmek és azok mellékletei

 

 

3.

 

nyilvántartás a helyi környezetvédelmi Alapról, annak felhasználásáról

elektronikus

helyi környezetvédelmi Alapról, annak felhasználásáról

nyilvántartás vezetése

a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995.(XII.1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés

folyamatos

lakosság

- Önkormányzat határozata,

- illetékes környezetvédelmi hatóság határozata

4.

 

ebösszeírás alapján vezetett nyilvántartás

 

elektronikus

az ebösszeírás alapján az 1998. évi XXVIII. tv. 42/A. § (2) bekezdés szerinti adatokról nyilvántartás vezetése az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az önkormányzat ebrendészeti és állatvédelmi  feladatainak hatékony ellátása céljából

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (3) bekezdés

folyamatos

az eb tulajdonosa, illetve tartója

Az ebtulajdonos, ebtartó bejelentése

5.

 

nyilvántartás

várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről és azok felhasználásáról

elektronikus

A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló önkormányzati rendelet szerint  megállapított  várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről és azok felhasználásáról nyilvántartás vezetése

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (2) bekezdés

folyamatos

parkolási szolgáltatást igénybevevő jármű üzembentartója

 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., mint üzemeltető  adatközlése

6.

 

szerződéstár

elektronikus

 az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények bérleti, haszonbérleti, haszonkölcsön, illetve használati szerződéseinek nyilvántartása

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés

folyamatos

önkormányzati intézmények

intézményi szerződések

7.

 

a közterület használati díj nyilvántartása

papír

a közterület használati díj nyilvántartásba vétele

a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés

a követelés elévülésének idejéig

közterület használója

Közterület használati engedélyek, engedélyes befizetései

8.

 

helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása

papír

helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásba vétele

a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996.(VI.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés

folyamatos

a védettség alatt álló objektumok tulajdonosa, kezelője, használója

a védetté nyilvánítást vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet

9.

 

önkormányzati kitüntetettek nyilvántartása

papír

egyes önkormányzati kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettekről nyilvántartás vezetése

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés

folyamatos

önkormányzati kitüntetésben, elismerő címben részesülő személy, közösség, vállalkozás

kitüntetés, elismerő cím adományozása tárgyában hozott közgyűlési határozat

10.

 

Szekszárd Város Díszpolgára feliratú könyv

papír

“Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásának  díszes kivitelű “Szekszárd Város Díszpolgárai” feliratú könyvbe történő bejegyzése

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet

9. § (3) bekezdés

folyamatos

“Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben részesült személy

a kitüntetés tárgyában hozott közgyűlési határozat

11.

 

„Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” címmel rendelkező személyek nyilvántartása

papír

azoknak a határon innen és túl élő természetes személyeknek a nyilvántartásba vétele, akik 2011. szeptember 17-től Szekszárd Városában magyar állampolgársági esküt tettek

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet

25/A. § (3) bekezdés

folyamatos

„Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” címmel rendelkező személyek

állampolgársági eskü okmányok

12.

 

a címerhasználati engedélyek nyilvántartása

papír

A címerhasználat tárgyában kiadott engedélyről, érvényességük határidejéről nyilvántartás vezetése

a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése

folyamatos

címerhasználati engedéllyel rendelkezők

címerhasználat engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmek és mellékletei

13.

 

nyilvántartás a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozószervezetekről, illetve gazdasági társaságokról

papír

a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozószervezetekről, illetve gazdasági társaságokról nyilvántartás vezetése

a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelet

3. § (4) bekezdése

folyamatos

a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó szervezetek, gazdasági társaságok

csatlakozás iránti kérelmek

14.

 

nyilvántartás az intézmények, illetve az önként csatlakozók tárgyévi beszerzési igényeiről

papír

az önkormányzat irányítása alá tartozó rendeletben felsorolt intézmények és a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó szervezetek, gazdasági társaságok beszerzési igényeiről nyilvántartás vezetése

a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelet

4. § (3) bekezdése

folyamatos

az önkormányzat irányítása alá tartozó rendeletben felsorolt intézmények és

a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó szervezetek, gazdasági társaságok

intézmények, önként csatlakozók adatközlései

15.

 

Polgármesteri Keret felhasználásának nyilvántartása

papír

Polgármesteri Keret felhasználásáról nyilvántartás vezetése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés

folyamatos

támogatott személyek, szervezetek

támogatás iránti kérelmek

16.

 

közgyűlési részvétel nyilvántartása

elektronikus

a tárgyhavi tiszteletdíjak kifizetésénél a részvétel igazolására a közgyűlési ülések jelenléti ívei, valamint a jelenlétet tanúsító zárszavazás gépi szavazó listája alapján nyilvántartás vezetése

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 17/A. § (2) bekezdés

folyamatos

önkormányzati képviselők

jelenléti ívek, zárszavazás gépi szavazó listája

17.

 

önkormányzati rendeletek nyilvántartása

elektronikus

Önkormányzati rendeletekről nyilvántartás vezetése

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 31. § (4), (6) bekezdés

folyamatos

Szekszárd közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, székhellyel rendelkező vállalkozások

közgyűlés által elfogadott rendeletek, rendeletmódosí-tások

18.

 

önkormányzati határozatok nyilvántartása

elektronikus

önkormányzati határozatokról nyilvántartás vezetése

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 32. § (4) bekezdés

folyamatos

önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, lakosság

közgyűlés által elfogadott határozatok

19.

 

interpellációk nyilvántartása

elektronikus

interpellációkról nyilvántartás vezetése

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet

40. § (8) bekezdés

folyamatos

önkormányzati képviselők

írásbeli interpelláció, közgyűlési jegyzőkönyv

 

 

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatkezelések:

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés nyilvántartási száma

„természetes személyek, nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek általi helyi önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése. Önkormányzati rendelet-tervezeteket véleményezők adatainak nyilvántartása, illetve továbbítása a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése részére..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55964/2012

„természetes személyek, szervezetek polgármesteri fogadóórán felvett adatainak kezelése. Polgármesteri fogadóórán megjelent természetes személyek, szervezetek adatainak nyilvántartása, válasz továbbítása a megadott elérhetőségre..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55963/2012

„díjmentes parkolásra jogosultak adatainak kezelése. Díjmentes parkolásra jogosultak adatainak nyilvántartása, illetve továbbítása a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55962/2012

„Pro Urbe Szekszárd” emlékplakett, „Közjóért” kitüntető díj, „Év Rendőre” kitüntető cím, „Év Tűzoltója” kitüntető cím önkormányzati kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55961/2012

„a „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő címben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati elismerő címben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55960/2012

„a Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára címben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntető címben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55959/2012

„a „Hirling Ádám” kitüntető díjban részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntető díjban részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55958/2012

„a „Szekszárd javáért” kitüntető címben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntető címben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55957/2012

„a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben részesítettek adatainak kezelése. Önkormányzati kitüntető címben részesítettek nyilvántartása, illetve Szekszárd Város történetének legfontosabb eseményeit megörökítő Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzése..” megnevezésű adatkezelés

NAIH-55956/2012