Ülésezett a Helyi Választási Bizottság

2022.08.19
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) Szekszárd 04. számú egyéni választókerületében az időközi önkormányzati képviselő választás időpontját 2022. november 13. napjára tűzte ki.
 
Az időközi választás megtartására Csillagné Szánthó Polixéna, a körzet megválasztott képviselőjének júliusban bekövetkezett halála miatt van szükség.
 
A HVB megállapította az időközi választás naptár szerinti határidőit és határnapjait:
 
I. Választási bizottság
 
1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. november 4. napján 16:00 óráig lehet bejelenteni.
2. A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője legkésőbb 2022. november 10. napjáig osztja be a megválasztott tagokat a szavazatszámláló bizottságokba.
3. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2022. november 14. napján mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól.
4. A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagjait megillető bér és járulékai megtérítését 2022. november 14. napjától 2022. november 18. napján 16:00 óráig igényelheti a HVI-től.
 
II. Szavazókörök
 
5. A választás kitűzésétől (2022. augusztus 17. napjától) 2022. november 13. napjáig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jellegének megváltoztatását a cím nyilvántartásban átvezetni.
 
III. Szavazóköri névjegyzék
 
6. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. november 9. napján 16:00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a HVI a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
7. Azt a választópolgárt, aki a 2022. szeptember 7. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
8. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. szeptember 23. napjáig kell megküldeni.
9. A HVI értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2022. szeptember 7. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
10. A választópolgár legkésőbb 2022. szeptember 6. napjáig benyújtott kérelmére Braille-írással készült értesítőt küld az NVI.
11. A választópolgár legkésőbb 2022. szeptember 6. napjáig benyújtott kérelmére könnyített tájékoztatót küld az NVI.
12. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2022. szeptember 8. napjától lehet benyújtani.
13. Az időközi választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2022. november 9. napján 16:00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.
14. Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. november 9. napján 16:00 óráig
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. november 11. napján 16:00 óráig
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
15. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha - legkésőbb 2022. november 11. napján - tartózkodási helyét megszünteti.
16. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a HVI-hez
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. november 9. napján 16:00 óráig
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. november 11. napján 16:00 óráig
ac) 2022. november 11. napján 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. november 13. napján 12:00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2022. november 13. napján, legkésőbb 12:00 óráig nyújthat be.
17. A 16. a) pont aa) és ab) alpontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2022. november 11. napján, a 16. a) pont ac) alpontja és b) pontja szerinti kérelmet haladéktalanul kell elbírálni.
18. A 2022. november 11. napján 16:00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően az NVI a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja.
19. A HVI - vagy megbízása alapján a területi választási iroda - a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2022. november 12. napján kinyomtatja. A HVI vezetője a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét hitelesíti.
 
IV. Jelöltállítás
 
20. Ajánlóívet igényelni a választás kitűzését követően, 2022. augusztus 17. napjától lehet a HVI-től.
21. A HVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. szeptember 24. napján átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
22. A jelölteket legkésőbb 2022. október 10. napján 16:00 óráig kell bejelenteni.
23. Az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője állapítja meg 2022. szeptember 8. napján.
24. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2022. szeptember 7. napi adatai alapján kell megállapítani.
25. Az ajánlóívek leadásának határideje 2022. október 10. napján 16:00 óra.
26. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2022. október 11. napján 16:00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
27. A jelöltnek a 2022. november 12. napján 16:00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.
28. A HVB a HVI részére a 25. pontban meghatározott határidőig át nem adott ajánlóívekkel kapcsolatos bírság kiszabásáról legkésőbb 2022. október 18. napjáig dönt.
 
V. Választási kampány
 
29. A választási kampányidőszak 2022. szeptember 24. napjától 2022. november 13. napján 19:00 óráig tart.
30. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, 2022. augusztus 24.  napján 16:00 óráig az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét.
31. A politikai hirdetést közzé tevő sajtótermék 2022. november 28. napján 16:00 óráig az Állami Számvevőszéket tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről.
32. A Ve. 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb 2022. szeptember 24. napján 16:00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.
33. Nem folytatható kampánytevékenység 2022. november 13. napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
34. A 2022. november 13. napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a 33. b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.
35. Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. 2022. november 13. napján választási gyűlés nem tartható.
36. 2022. november 13. napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.
37. 2022. november 13. napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak 2022. november 13. napján 19:00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
38. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. december 13. napján 16:00 óráig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
39. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és jelölő szervezetnek legkésőbb 2022. november 13. napján 16:00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet 2022. november 16. napján 16:00 óráig kell átadnia az adatszolgáltatást teljesítő HVI-nek.
 
VI. Szavazás előkészítése
 
40. A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2022. október 10. napján 16:00 óra után végzi el.
41. A HVI 2022. november 12. napján átadja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének.
42. Az iratok és kellékek őrzését 2022. november 13. napjáig a HVI biztosítja.
43. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2022. november 4. napján 16:00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani.
 
VII. Szavazás
 
44. A szavazóhelyiségben szavazni 2022. november 13. napján 6:00 órától 19:00 óráig lehet.
 
VIII. Eredmény megállapítása
 
45. A jegyzőkönyv egy példánya a HVI-nél 2022. november 16. napján 16:00 óráig megtekinthető.
46. A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincs folyamatban – a HVI-nél 2023. február 11. napjáig kell megőrizni. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni.
47. A választási iratokat 2023. február 11. napján kell megsemmisíteni.
48. A jegyzőkönyvek első példányát 2023. február 11. napján a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Tel.: 74/504-103 Fax: 74/510-251
valasztasinfo@szekszard.hu
 
További információk: https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/valasztasok