Társadalmi egyeztetés a gyermekvédelemmel összefüggő, valamint egyéb célú önkormányzati rendelet módosításáról, a településkép védelméről szóló 8/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.02.20
H I R D E T M É N Y
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  32. §-a az alábbiakról rendelkezik:
 
„32.  § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.
(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2) bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell.
(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.
(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő öt munkanapon belül értesíteni kell.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:
a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,
c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
d) a helyi adókról szóló,
e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,
f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő
rendelet-tervezeteket.”
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024. február 29-i ülésén tárgyalja:
 
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2024. (…..) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek gyermekvédelemmel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző
Előadó: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző
Véleményezte: SZKASZET
 
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2024. (….) önkormányzati rendelete  a településkép védelméről szóló 8/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)
Előterjesztő: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
 
szóló előterjesztést. Az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket az alábbi e-mail címre tudják eljuttatni: rendelet@szekszard.hu. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásról az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
 
„a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.”
 
 
A véleményező önkéntesen adott véleményének, személyes adatainak és elektronikus levélcímének kezeléséhez szükséges hozzájárulást - a helyi rendeletben meghatározott módon - megadottnak tekintjük.